Політика багатокультурності в сучасній Європі

Тип: На вибір студента

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Турмис Н. В.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c

Рекомендована література

Джерела:

  1. Билсборроу Р., Хьюго Г. Статистика международной миграции /Пер. с англ. Международное бюро труда. – М.: Академия, 2008. – 419 с.
  2. Декларація принципів толерантності // Міграція і толерантність в Україні. – Київ: Стилос, 2007. – С. 175–181.
  3. Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі 21-го століття: Доп. Групи видатних осіб Ради Європи : [пер. з англ.]. – Львів : Літопис, 2011. – 112 с.
  4. 4. Кимлика У. Современная политическая философия: введение / Уилл Кимлика; [пер. с англ. С. Моисеева]. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 592 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttp://www.bilim.kz/admin/upload/files/MulticulturalismWord_6.rtf

5.Кимлічка В. Лібералізм і права меншин /Вілл Кимлічка; [пер. з англ. Руслан Ткачук; гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін; наук. ред. І. Лизогуб]. – Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – 176 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politzone.in.ua/index.php?id=448

6.Крепон М. Європейські іншості /Марк Крепон. – К.: Укр. центр духовної культури, 2011. – 184 с.

7.Преамбула Статуту ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/charter/

8.Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «Політика визнання» / Чарльз Тейлор. – К.: Альтпрес, 2004. – 172 с.

9.Ahrens R. Europaische Sprachenpolitik / R. Ahrens // Ruthke D. Europaische Mehrsprachigkeit. Analyse Konzepte-Dokumente. Aachen:Shaker Verlag, 2002. S. 139148.

10.Beacco J.-C. Relaunching multilingual education for Europe. Final report / Jean-Claude Beacco. Relating to the call for tender no. EAC/31/05 European Commission Education and Training 2010 – Languages. EXP LG 02/2007 EN. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.poliglotti4.eu/docs/ relaunching_ multilingual_education.pdf].

11.Canadian Multiculturalism Act [Еlectronic resource] // Department of Justice. Canada. – Access mode: http://laws-lois.justice.gc.ca/acts/c-18.7/page-1.html#h-1.

12.Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights / Will Kymlicka. – New York: Oxford University Press, Inc., 1995. – 280 p.

Література:

1.Бандурка А. Сім облич мультикультуралізму /А.С. Бандурка // Гілея: науковий вісник: [збірка наукових праць]. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 60 (5). – С. 29–36.

2.Бандурка А. До проблеми розуміння толерантності / А.С. Бандурка, О.В. Тягло //Гілея: науковий вісник: [збірка наукових праць]. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 58(3). – С. 299–303.

3.Бандурка А. Строката ковдра мультикультуралізму: монографія /А. С. Бандурка; за наук. ред. проф. О. В. Тягла. – Харків: Золота миля, 2013. – 198 с.

4.Бахов І. Реалізація ідеї полікультурності в освіті США і країнах Європи: сучасний стан і перспективи розвитку // Молодь і ринок ‑ №3 (110). 2014. – С. 96–101.

5.Вардазарян С. Политика мультикультурализма на примере стран Западной Европы: конструктивизм и деструктивизм /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rauresearch.wordpress.com/2012/02/13/

6.Граціотова В. Концептуальний вимір мультикультуралізму в Західній Європі //Гілея ‑ № 102. Історична серія. ‑ С. 154–157.

8.Дрожжина, С. Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти /С. Дрожжина// Політичний менеджмент. – 2008. – № 3. – С. 96–106.

9.Європейський Словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. – Т.2. – К.: Дух і літера, 2011. – 488 с.

  1. Концепція мультикультуралізму / відп. ред. С.О. Гомілко – Київ: Стилос, 2005. – 144 с.

11.Кузнецова О. Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі //Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2013. Випуск 6 (72). – С. 76–81.

12.Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. – К.: Університет «Україна», 2010. – 405 с.

13.Леви-Стросс К. Раса и история / К. Леви-Строс //Леви-Строс К. Путь масок; [пер. с. фр., сост., вступ. ст. и примеч. А.Б. Островского]. – М.: Республика, 2000. – С. 323–356.

14.Малик К. Провал политики мультикультурализма: сообщества против общества в Европе /Кенан Малик //Foreign Affairs. – 2015. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.2000.ua/foreing-affairschronicles-/regiony/strany-sng/proval-politiki-multikulturalizma-soobshestvaprotiv-obshestva-v-evrope.htm

15.Мілютіна О. К. Полікультурна освіта як засіб соціалізації школярів країн Західної Європи в умовах глобалізаційних процесів / О. К. Мілютіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – № 1. – С. 153–156.

16.Оврамець М. Проблеми інтеграції мігрантів та міжкультурного діалогу в діяльності міжнародних організацій // Михайло Оврамець //Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 4 (65). – С. 105–117.

17.Основи демократії: [підручник для студентів вищих навчальних закладів; за заг. ред. А.Ф. Колодій; третє видання, оновлене і доповнене]. – Львів: Астролябія, 2009. – 832 с.

18.Рено Ф. Мультикультуралізм /Філіп Рено // Європейський словник філософії. Лексикон неперекладностей. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Костянтин Сігов; [пер. з фр.]. – Вид. друге, виправл. – К.: Дух і літера, 2011. – Т. 1. – С. 326–329.

19.Сприяння поширення толерантності у поліетнічному суспільстві / О. Майборода, Р. Чілачава, Т. Пилипенко та ін. – К.: Фонд «Європа XXI», К., 2002. – 312 с.

20.Ткаченко І. Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники / І.В. Ткаченко; монографія / [Кудряченко А.І. та ін.]; наук. ред. – д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко, канд. філос. наук, доц. Т.О. Метельова; Держ. установа – Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України‖. – Київ: Фенікс, 2014. – 441 с. – С. 372–386.

21.Толерантність у поліетнічному суспільстві: питання теорії і практики. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2003. – 156 с.

  1. Тягло О. Толерантність у сучасному світі: досвід міждисциплінарного дослідження / О.В. Тягло // Вісник Харківського державного університету. – 1998. – № 414. Наука і соціальні проблеми суспільства. – С. 130–137.

23.Федотова В. Єдність і багатоманітність культур за умов глобалізації /В. Федотова //Філософська думка. – 2011. – №4. – С. 64–75.

Силабус:

Завантажити силабус