Політика багатокультурності в сучасній Європі

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Турмис Н. В.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Іст-34с

Рекомендована література

Джерела:

1.Гаус К-М. Зникомі європейці / пер з нім. Х. Назаркевич. Київ: Темпора, 2016. 300 с.

2.Габермас Ю. Громадянство і національна ідентичність // Умови громадянства. Зб. ст. під ред. В. ван Стінберген. Київ, 2005. С. 49-70.: Режим доступу http://litopys.org.ua/rizne/haber.htm

3. Декларація принципів толерантності // Міграція і толерантність в Україні. Київ: Стилос, 2007. С. 175–181.

4.Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі 21-го століття: Доп. Групи видатних осіб Ради Європи: [пер. з англ.]. Львів: Літопис, 2011.  112 с.

5.Кимлічка В. Лібералізм і права меншин /Вілл Кимлічка; [пер. з англ. Руслан Ткачук; гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін; наук. ред. І. Лизогуб]. Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2001. 176 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://politzone.in.ua/index.php?id=448

6.Крепон М. Європейські іншості К.: Укр. центр духовної культури, 2011. 184 с.

7.Преамбула Статуту ООН [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/charter/

8.Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «Політика визнання» Київ: Альтпрес, 2004. 172 с.

9.Canadian Multiculturalism Act [Еlectronic resource] // Department of Justice. Canada. Access mode: http://laws-lois.justice.gc.ca/acts/c-18.7/page-1.html#h-1.

10. Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights / Will Kymlicka. – New York: Oxford University Press, Inc., 1995. 280 p.

 

Література:

1.Бандурка А. Сім облич мультикультуралізму // Гілея: науковий вісник: [збірка наукових праць].2012.  Вип. 60 (5).  С. 29–36.

2.Бандурка А. Строката ковдра мультикультуралізму: монографія за наук. ред. проф. О. В. Тягла. Харків: Золота миля, 2013. 198 с.

3.Бахов І. Реалізація ідеї полікультурності в освіті США і країнах Європи: сучасний стан і перспективи розвитку // Молодь і ринок ‑ №3 (110). 2014. С. 96–101.

4.Граціотова В. Концептуальний вимір мультикультуралізму в Західній Європі // Гілея  № 102. Історична серія.  С. 154–157.

5.Дрожжина, С. Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти // Політичний менеджмент. 2008. № 3. С. 96–106.

6.Європейський Словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. Т.2. Київ: Дух і літера, 2011. 488 с.

7.Зіненко М. Сипко Б. Формування політики мультикультуралізму в Швеції в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття // Молодий вчений. 2018. № 5(2). С. 566-572. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(2)__51.

8. Колодій А. Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями // Демократичне врядування. Науковий вісник Вип. 8. 2011.: Режим доступу https://www.political-studies.com/wp-content/uploads/2012/05/Kolodij-2011-81.pdf

9. Концепція мультикультуралізму / відп. ред. С.О. Гомілко, Київ: Стилос, 2005. 144 с.

10.Мазука Л. Досвід Швейцарії у забезпеченні толерантного співіснування етнічних груп // Стратегічні пріоритети. 2008. № 1  С. 53–58.

11.Мілютіна О. К. Полікультурна освіта як засіб соціалізації школярів країн Західної Європи в умовах глобалізаційних процесів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2005. № 1. С. 153–156.

12.Оврамець М. Проблеми інтеграції мігрантів та міжкультурного діалогу в діяльності міжнародних організацій // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. К., 2013. Вип. 4 (65). С. 105–117.

13.Підскальна О. Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу // Наукова записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України Вип. 3-4(83-84). С. 108-120.: Режим доступу https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/pidskalna_multykulturalizm.pdf

14.Сипко Б. Освітня політика Французької Республіки щодо мусульманської спільноти (1995–2007 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – 2012. Вип. 19. 433-446. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2012_19_37.

15.Сипко Б. Проблема інституціоналізації “французького ісламу” у 1990–2003 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. Вип. 48. С. 228-242. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_ist_2013_48_13.

16.Сипко Б. Мусульманська спільнота у житті Французької Республіки (1995–2007 рр.) Моног. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 342 с.

17.Сипко Б.  Ісламська релігійна освіта та приватні мусульманські школи на зламі ХХ–ХХІ ст.: австрійсько-французькі контрасти / Б. В. Сипко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018-2019. Вип. 19-20. С. 81-97. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzif_2018-2019_19-20_7.

18.Сипко Б. Мусульмани в урядах Франсуа Фійона // Емінак 2020. № 2. С. 209-219. Режим доступу:  file:///C:/Users/Dell/Downloads/eminak_2020_2_22.pdf

19.Ткаченко І. Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники наук. ред. проф. А. Кудряченко, Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України‖. Київ: Фенікс, 2014.  С. 214–222.

20. Ткаченко Є. Правовий захист прав етнічних та мовних меншин. Навч посіб. Київ, 2018. 315 с. https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/msc_5_copy.pdf

21.Толерантність у поліетнічному суспільстві: питання теорії і практики. Київ: Фонд “Європа ХХІ”, 2003. 156 с.

22.Тягло О. Толерантність у сучасному світі: досвід міждисциплінарного дослідження // Вісник Харківського державного університету. 1998. № 414. Наука і соціальні проблеми суспільства. С. 130–137.

23.Федотова В. Єдність і багатоманітність культур за умов глобалізації // Філософська думка.  2011. №4. С. 64–75.

24.Чеботаєва О. Актуальні проблеми європейського мультикультуралізму // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : зб. тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Редкол.: Н. Федотова (гол. ред.) та ін. Миколаїв: МФ КНУКіМ, 2016. Ч. 1. С. 2429.: Режим доступу https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/404787.pdf

25..Янковська Г. Історія прийняття й ратифікації в Україні Європейської хартії регіональних мов або меншин: проблеми та перспективи // Питання конституційного та міжнародного права. № 1. 2012. С. 9399. Режим доступу http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/1_2012/21.pdf

Силабус:

Завантажити силабус