Правлячі династії в Центрально-Східній Європі (ІХ-XVIII ст.)

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Лешкович Н. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Розглядається та аналізується роль правлячих династій в утворенні та розвитку держав народів Центрально-Східної Європи, а також у зовнішньополітичних процесах регіону та визначенні його цивілізаційних особливостей.

 Результати навчання:

 знати:

 •  сучасну науково-теоретичну базу проблематики правлячих династій Центрально-Східної Європи;
 • правлячі династії, їх найвидатніших представників;
 • специфіку суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів, що були характерними для тої чи іншої правлячої династії;
 • роль окремих представників правлячих династій, які мали вагомий вплив на визначення напрямків суспільно-політичних процесів, соціального та культурного розвитку як в окремих державах, так і в регіоні;
 • вплив правлячих династій на міжнародні процеси;
 • специфіку, порядок успадкування престолів та чинники, що визначали боротьбу за успадкування престолів.

вміти:

 • поповнити свої знання найновішими історіографічними здобутками щодо вказаної проблеми;
 • володіти основним фактологічним матеріалом;
 • підготувати реферат, доповідь, презентацію, присвячену актуальним питанням з історії правлячих династій;
 • визначити взаємозв’язки представників правлячих династій та їх вплив на хід історії.

Опис Правлячі династії Центрально-Східної Європи (ІХ-XVIII ст.)

Рекомендована література

Базова

 • Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. Київ, 2004.
 • Войтович Л. В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. Львів, 1992.
 • Войтович Леонтій. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2000.
 • Войтович Л. В., Целуйко О. П. Правлячі династії Європи. Біла Церква, 2008.
 • Потульницький В.А. Корона та ціна. Історіософія династичної історії Центральної та Східної Європи IX – XVIII століть. Львів, 2018.

Допоміжна

 • Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. Київ, 2000.
 • Дыбковская А., Жарын М., Жарын Ян. История Польши с древнейших времен до наших дней. Варшава, 1995.
 • Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. Львів, 1992.
 • Зимина Е. С. Польско-литовская династия Ягеллонов в контексте международных отношений в конце XV – начале XVI столетий // Вестник Московского университета. История, 2013. – № 3. – С. 20–42.
 • Исламов Т. М. Империя Габсбургов. Становление и развитие. XVI–XIX вв. // Новая и новейшая история, 2001. – № 2. – С. 11–40.
 • Контлер Л. История Венгрии. Москва, 2002.
 • Ліхтей І. Останній Пршемислович на чеському троні Вацлав ІІІ: успіхи і прорахунки його правління. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Історія”. Ужгород, 2010. Вип. 24.
 • Норман Дейвіс. Боже ігрище. Історія Польщі. Київ, 2008.
 • Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. Москва, 1998. Ч. 1.
 • Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. Москва, 2005.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму