Правлячі династії Центральної та Східної Європи (ІХ-XVIII ст.)

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Лешкович Н. О.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс розроблено таким чином, щоб познайомити студентів-істориків з визначальним впливом правлячих династій як на зовнішню, так і на внутрішню політику своїх країн; винятковою роллю правлячих династій у закріпленні політичних угод, підтвердженні територіальних та майнових претензій, розширенні територій.

 Результати навчання:

 знати:

 •  сучасну науково-теоретичну базу проблематики правлячих династій Центрально-Східної Європи;
 • правлячі династії, їх найвидатніших представників;
 • специфіку суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів, що були характерними для тої чи іншої правлячої династії;
 • роль окремих представників правлячих династій, які мали вагомий вплив на визначення напрямків суспільно-політичних процесів, соціального та культурного розвитку як в окремих державах, так і в регіоні;
 • вплив правлячих династій на міжнародні процеси;
 • специфіку, порядок успадкування престолів та чинники, що визначали боротьбу за успадкування престолів.

вміти:

 • поповнити свої знання найновішими історіографічними здобутками щодо вказаної проблеми;
 • володіти основним фактологічним матеріалом;
 • підготувати реферат, доповідь, презентацію, присвячену актуальним питанням з історії правлячих династій;
 • визначити взаємозв’язки представників правлячих династій та їх вплив на хід історії.

 

Рекомендована література

 

 • Бартош І. Антиягеллонська коаліція на теренах Східної Європи наприкінці XV – початку XVI ст. // Український історичний збірник. Вип. 15. 2012.
 • Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. Київ, 2004.
 • Варварцев М. М. Габсбурги. Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій та ін..; Інститут історії України НАН України. Київ, 2004. Т. 2.
 • Войтович Л. В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. Львів, 1992.
 • Войтович Л. Загадки австрійського вузла (1272–1278): Лев Данилович, Ласло IV, Пшемисл ІІ Оттокар, Рудольф Габсбург і польські князі // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2012. Вип. 61. – С. 11–22.
 • Войтович Леонтій. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2000.
 • Войтович Л. В., Целуйко О. П. Правлячі династії Європи. Біла Церква, 2008.
 • Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. Київ, 2000.
 • Живковић Т. Портрети владара раног средњег века. Од Властимира до Борића. Београд, 2006.
 • Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. Львів, 1992.
 • Історія Австрії / Еріх Цьольнер [пер. з нім. А. Онишко та ін.]. Львів, 2001.
 • Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001.
 • Ліхтей І. Між Штауфенами і Вельфами: консолідація чеського королівства та зміцнення його міжнародного статусу за правління Пршемисла Отакара І (1197–1230). Ужгород, 2011.
 • Ліхтей І. Останній Пршемислович на чеському троні Вацлав ІІІ: успіхи і прорахунки його правління. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Історія”. Ужгород, 2010. Вип. 24.
 • Мандић С. Царски чин Стефана Немање. Београд, 1990.
 • Марjановић-Душанић С. Владарска идеологиjа Немањића. Дипломатичка студила. Београд, 1997.
 • Норман Дейвіс. Боже ігрище. Історія Польщі. Київ, 2008.
 • Норман Дейвіс. Європа. Історія. – Київ, 2000.
 • Потульницький В.А. Корона та ціна. Історіософія династичної історії Центральної та Східної Європи IX – XVIII століть. Львів, 2018.
 • Томазов В. В. Пясти // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол. В. А. Смолій та ін. Київ, 2012. Т. 9.
 • Ферjанчић Б., Ћирковић С. Стефан Душан – краљ и цар 1331–1355. Београд, 2005.
 • Френсіс Дворнік. Слов’яни в Європейській історії і цивілізації. Київ, 2000.
 • Френсіс Дворнік. Габсбурги, Московія, Польсько-Литовська держава і Богемія // Історія України. – 2001. – № 46. – С. 47–53.
 • Чорній В. Історія Болгарії. Львів, 2007.
 • Antonin R. Zahranični politika krale Vaclava II v letech 1283–1300. Prno, 2009.
 • Balzer O. Genealogia Piastów. Kraków, 1895.
 • Centkowski. E. Ostatni monarcha: Opowieść o Stanislawie Auguście Poniatowskim. Warszawa, 1978.
 • Golebiowski E. Zygmunt August. Zywot ostatniego z Jagellonow. Kraków, 1968.
 • Gyula K. Hungarian History in the Ninth Century. Szeged, 1996.
 • Jasienica P. Polska Jagiellonów. Warszawa, 1965.
 • Jasienica P. Polska Piastów. Warszawa, 1966.
 • Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Warszawa–Wrocław. 1992.
 • Kann R. A. History of the Habsburg empire. 1526–1918. Berkeley–Los-Angeles-London, 1977.
 • Kiryk F. Wielki król i jego nastąpcą. Dzieje narodu i Państwa polskiego. Kraków, 1992.
 • Kłoczowski J. (red.), Historia Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin, 2000. T. 1–2.
 • Kuczyński S. M. Król Jagiello. 1351–1444. Warszawa, 1985.
 • Maráz K. Václav III (1289–1306). Posledni Přemyslovec na českém truně. České Budějovice, 2007.
 • Matthias Stadelmann: Die Romanovs. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2007.
 • Nowak T. M. Władysław Łokietek – polityk i dowódca. Warszawa, 1978.
 • Rožek M. Polskie koronacje i korony. Kraków, 1987.
 • Słownik wladców Europy nowożytnej i najnowszej. Poznań, 1998.
 • Staszewski J. August III Sas. Wrocław, 1989.
 • Staszewski J. August III Mocny. Wrocław, 1998.
 • Sucheni-Grabowska A. Zygmunt August Król polski i wielki książe Litewski 1520–1572. Warszawa, 1996.
 • Wandruszka A. Das Haus Habsburg: Die Geschichte einer europdischen Dynastie. Wien, 1989.
 • Wisner H. Zygmunt III Waza. Wrocław, 1991.
 • Wisner H. Władyslaw IV Waza. Wrocław, 1995.
 • Wojciechowski Z. Zygmunt Stary (1506–1548). Warszawa, 1979.
 • Wójcik Z. Jan Kazimierz Waza. Wrocław, 1997.
 • Wójcik Z. Jan Sobieski 1629–1696. Warszawa, 1983.
 • Wyrozumski J. Kazimierz III Wielki. Wrocław, 1982.
 • Wyrozumski J. Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońska. Kraków, 1997.
 • Zieńkowska K. Stanisław August Poniatowski. Wrocław, 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус