Теорія етносу

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Глушко М. С.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Асп-2професор Глушко М. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:
Дисципліна “Теорія етносу” є завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 032 історія та археологія для освітньої програми “історія та археологія”, яка викладається в III семестрі в обсязі трьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Головна мета вибіркового навчального курсу полягає в ознайомленні аспірантів з основним об’єктом етнологічного дослідження – з етносом як універсальною історичною категорією.
Під час викладу курсу буде зроблено наголос на:
типах та внутрішній ієрархії етносу; закономірностях його виникнення і розвитку, основних ознаках та властивостях етнічної спільноти; спільному з іншими спорідненими видами спільнот (етносоціальними, етнолінгвістичними, етноконфесійними тощо) та різниці між ними; етнічних процесах як безперервному історичному явищі.

 Результати навчання:
Після завершення цього курсу аспірант буде :

 • знати:
  – основні чинники, які впливали і впливають на виникнення і розвиток етнічних спільнот,
  – місце і значення етносів у різних загальнолюдських вимірах,
  – притаманні для них ознаки і властивості тощо.
 • розуміти зміст понять:
  етнос, етнічність, етнофор, етнічна група, етнічна ідентичність, етнічна ієрархія, нація, етнічна нація, політична нація, національний, націоналізм, національна меншина, метаетнічна спільнота, етнографічна група, субетнос, ознаки і властивості, свідомість, самосвідомість, самоідентифікація, ендоетнонім, екзоетнонім, менталітет, традиційно-побутова культура, етнічні (національні) процеси.
 • вміти:
  – критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал;
  – визначати та аналізувати сучасні етнічні тенденції і процеси, їх вплив на становище етнофора; 

Рекомендована література

Основна література:
1. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. – М.: Наука, 1989.
2. Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. – К., 2008.
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983.
4. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. – М.: Наука, 1987.
5. Нельга О.В. Теорія етносу: Курс лекцій. – К.: ТАНДЕМ, 1997.

Додаткова література:
1. Алексеев В. П. Этногенез. – М.: Высшая школа, 1986.
2. Винер Б.Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения // Этнографическое обозрение. – 1998. –№ 4. – С. 3–26.
3. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях НТШ: дефініції і предметний засяг // Записки НТШ. – Львів, 2010. – Т. 242. – С. 335–363.
4. Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи. Автори. Теорії. – К., 2008.
5. Етнічність – енциклопедичний довідник / за наук. ред. В. Євтуха. – К.: Фенікс, 2012.
6. Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник. – К.: Наук. думка, 2004.
7. Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. – К., 1997.
8. Капелюшний В. П., Казакевич Г. М., Чернищук М. В. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.) – К., 2013.
9. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів: – К., 2007.
10. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999.
11. Рыбаков С. Е. Этничность и этнос // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 3. – С. 3–24.
12. Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. – М., 2003.
13. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М.: Наука, 1988. – (Свод этнографических понятий и терминов. – Т. 2).
14. Antropologia kultury. Zagdnenia i wybór tekstów. – Warszawa, 1998. – Cz. 1.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус