Українська традиційна громада

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Тарнавський Р. Б.Ісом-11с

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета курсу: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства та історіографії навчити студентів вмінь та навиків щодо аналізу джерельного матеріалу, його опрацювання та узагальнення. Розглянути проблематику, пов’язану з українською традиційною сільською громадою (її структурою та функціями, звичаєвим правом, громадським побутом тощо).

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку української сільської громади впродовж етнічної історії українців.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

– знати: головні аспекти організації та функціонування української традиційної (сусідської) сільської громади як соціальної структури; правові норми (в тому числі, звичаєві), за якими існували громади в українських селах; головні звичаї громадського побуту, зокрема, традиційної трудової взаємодопомоги;

– розуміти: специфіку організації громадського життя в українських селах у ХІХ – першій половині ХХ ст. та зміни, які відбулися у ньому за час перебування українських земель у складі СРСР та після здобуття Україною незалежності; вплив ментальності українських селян ХІХ – першої половині ХХ ст. (в т. ч., елементів міфологічного світогляду) на побутування певних норм громадського співжиття, дотримання яких було обов’язковим;

– вміти: пояснити роль необхідності розуміння традиції громадського життя на українських землях для розбудови громадянського суспільства у сучасній Україні.

Рекомендована література

 1. Боцонь Л.А. Общественный быт сельского населения / Л. А. Боцонь, Л. И. Минько // Общественный, семейный быт и духовная культура неселения Полесья. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 8–47.
 2. Глушко М. С. Особенности сельской общины в Карпатах / М. С. Глушко // Украинские Карпаты. Культура. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 114–117.
 3. Горинь Г. Громада. Громадський побут / Ганна Горинь // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. / гол. ред. С. Павлюк. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. – Т. ІІ : Етнологія та мистецтвознавство. – С. 409–432.
 4. Горинь Г. Приватна та громадська власність бойків другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / Ганна Горинь // Народознавчі Зошити. – 1999. – № 3. – С. 366–371.
 5. Горинь Г. Й. Громадський побут сільського населення Українських Карпат (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / Г. Й. Горинь. – К. : Наукова думка, 1993. – 199 с.
 6. Горинь Г. Й. Громадський побут сільського населення / Г. Й. Горинь // Соціалістичні перетворення в культурі та побуті західних областей України (1939–1989). – К. : Наукова думка, 1989. – С. 77–92.
 7. Гошко Ю. Громадський побут / Ю. Гошко, М. Мушинка, О. Турчак // Лемківщина: історико-етнографічне дослідження : у 2 т. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. – Т. ІІ : Духовна культура – С. 25–43.
 8. ГошкоЮ. Г. Громадський побут / Ю. Г. Гошко, М. П. Тиводар // Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 224–230.
 9. Гошко Ю. Г. Звичаєве право населення Українських Карпат та ПрикарпаттяXIV–XIXст. / Юрій Гошко. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. – 336 с.
 10. Гримич М. Громада і громадський побут / Марина Гримич // Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – С. 228–236.
 11. Гримич М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття/ М. В. Гримич. – К. : Арістей, 2006. – 560 с.
 12. Гурбик А. Звичаєво-правова культура та правосвідомість в Україні XVI століття / Андрій Гурбик // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць. – К. : УНІСЕРВ, 2005. – Вип. 20. – С. 22–27.
 13. Дуда Н. Толока у системі трудових традицій українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Наталія Дуда // Народознавчі Зошити. – 1998. – № 1. – С. 77–80.
 14. Інкін В. Ф. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI–XVIII століттях: історичні нариси / Василь Інкін / упор. та наук. ред. Миколи Крикуна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут історичних досліджень, 2004. – І–ХХ + 1–420 + ХХІ–СП с. (Серія: Монографії. – № 2).
 15. Кожолянко Г. К. Народознавство Буковини. Громадський і сімейний побут : навч. посібник / Георгій Кожолянко – Чернівці : Рута, 1998. – 111c. ; іл.
 16. Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянства: історико-етнографічний нарис / О. Ф. Кувеньова. – К.: Наукова думка, 1966. – 137 с.
 17. Кувеньова О. Ф. Громадський побут / О. Ф. Кувеньова // Українці: історико-етнографічна монографія / відп. ред. К. Г. Гуслистий. – К.: Видавництво АН Української РСР, 1959. – Т. І. – С. 475–520.
 18. КутельмахК. М. Громада і громадський побут / К. М. Кутельмах // Бойківщина : історико-етнографічне дослідження. – К. : Наукова думка, 1983. – С. 193–207.
 19. Макарчук С. Громада і громадський побут / С. Макарчук // Етнографія України : навч. посібник / за ред. С. А. Макарчука. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів : Світ, 2004. – С. 328–344.
 20. Макарчук С. Звичаєве право / Степан Макарчук // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. / гол. ред. С. Павлюк. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. – Т. ІІ : Етнологія та мистецтвознавство. – С. 385–408.
 21. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920–30 років/ Вільям Нолл. – К. : Центр досліджень усної історії та культури “Родовід”, 1999. – 560 с. ; іл.
 22. Паньків М. І. Деякі форми сусідської взаємодопомоги / Михайло Паньків// Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 3. – С. 50–52.
 23. Правда Русская. Тексты / Под ред. Б. Грекова. – М. ; Л. : Издательство АН СССР, 1940. – 506 с.
 24. Симоненко І. Ф. До історії сімейної общини на Закарпатті / І. Ф. Симоненко // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К. : Видавництво Академії Наук Української РСР, 1954. – Вип. 1. – С. 5–15.
 25. Сироткін В. Громада / Володимир Сироткін // Українці : історико-етнографічна монографія : у 2 кн. – Опішне : Українське народознавство, 1999. – Кн. 1. – С. 343–350.
 26. Сироткін В. Звичаєве право і правові уявлення / Володимир Сироткін // Українці : історико-етнографічна монографія : у 2 кн. – Опішне : Українське народознавство, 1999. – Кн. 1. – С. 351–364.
 27. Сироткін В. Святкове дозвілля громади / Володимир Сироткін // Українці : історико-етнографічна монографія : у 2 кн. – Опішне : Українське народознавство, 1999. – Кн. 1. – С. 382–386.
 28. Сироткін В. Сімейний та громадський побут / Володимир Сироткін // Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник. – Вид. 2-ге. – К. : Либідь, 1994. – С. 159–160.
 29. Сироткін В. Традиції колективної трудової взаємодопомоги / Володимир Сироткін // Українці : історико-етнографічна монографія : у 2 кн. – Опішне : Українське народознавство, 1999. – Кн. 1. – С. 371–376.
 30. Сироткін В. Традиційні форми взаємодопомоги / Володимир Сироткін // Поділля: історико-етнографічне дослідження. – К. : Доля, 1994. – С. 150–154.
 31. Сироткін В. Центри громадського життя / Володимир Сироткін // Українці : історико-етнографічна монографія : у 2 кн. – Опішне : Українське народознавство, 1999. – Кн. 1. – С. 377–382.
 32. Сумцов Н. Толока [Культурные переживания]/ Николай Сумцов // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. – 1890. – Т. VI. –С. 480–481.
 33. Сумцов Н. Ф. Корчма, как общественное учреждение [Культурные переживания] / Н. Ф. Сумцов // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. – 1889. – Т. ІV. – С. 131–132.
 34. Тарас Я. Колективна допомога в будівництві українців Молдови / Ярослав Тарас // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 2010. – Т. CCLIX : Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 264–272.
 35. Тарнавський Р. “Віха” як елемент толочної обрядовості / Роман Тарнавський // Народознавчі Зошити. – 2008. – № 5–6. – С. 525–53
 36. Тарнавський Р. До проблеми вживання терміна “толока” в Галичині (за матеріалами польових етнографічних досліджень та наукової літератури) / Роман Тарнавський // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції (Львів, 12 листопада 2010 р.) – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 173–180.
 37. Тарнавський Р. Звичай толоки в контексті народного господарського календаря українських селян (За матеріалами з теренів Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 11. – С. 129–140.
 38. Тарнавський Р. Культурно-генетичний, трудовий та обрядовий аспекти звичаю “супряга”: новий погляд на відому тематику/ Роман Тарнавський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2010. – Т. CCLIX : Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 117–129.
 39. Тарнавський Р. Семантика терміна “толока” в заняттях і звичаєвості українців / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична.– 2011. – Вип. 46 / За ред. Р. Сіромського. – С. 346–371.
 40. Тарнавський Р. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 995–1009.
 41. Тарнавський Р. Толока як відробіткова рента у господарствах великих землевласників / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47 / За ред. В. Галайчука. – С. 35–48.
 42. Тимощук Б. А. Восточнославянская община VI–X вв. н. э. / Б. А. Тимощук. – М. : Наука, 1990. – 192 с.
 43. Тихоницкая Н. Сельскохозяйственная толока у русских / Н. Тихоницкая // Советская этнография.– 1934. – № 4. – С. 76–90.
 44. Турчак О. Правове поле сільських війтів Галичини за громадським законом 1866 року (На матеріалах Лемківщини) / Олександр Турчак // Етнічна культура українців / за ред. М. Глушка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 229–234.
 45. Украинцы. Общественный быт дореволюционной деревни / А. Ф. Кувенева // Народы европейской части СССР. – М.: Наука, 1964. – Т. І / под ред. В. А. Александрова, К. Г. Гуслистого, А. И. Залесского, В. К. Соколовой, К. В. Чистова. – С. 702–7 – (Народы мира. Этнографические очерки / под общ. ред. С. П. Толстова).
 46. Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный отдел: материалы и исследования / П. П. Чубинский.– Санкт-Петербург : Типография К. В. Трубникова, 1872. – Т. VІ : Народные юридические обычаи по решениям волостных судов. – XVI + 408 с.