Тарнавський Роман Богданович

Посада: доцент кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-40

Електронна пошта: roman.tarnavskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія етнологічної науки у Львівському університеті; візуальна антропологія; традиційна соціонормативна культура українців.

Курси

Публікації

СПИСОК ПРАЦЬ:

Монографії:

 1. Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947): монографія / Роман Тарнавський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 236 с.
 2. Тарнавський Р. Етнологічний інститут Львівського університету (1924–1939) як основа формування наукової школи Адама Фішера/ Роман Тарнавський // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : Паіс, 2015. – С. 167–173.
 3. Tarnawski R. Adam Fischer jako student i wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego/ Roman Tarnawski // Adam Fisher / pod. red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – S. 7–21.
 4. Prytula Ya., Tarnavskyi R. The Lviv University Until the Middle of the 20th Century // Leopolis Scientifica. Exact Sciences in Lviv until the middle of the 20th century. Lviv: Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, 2021. 3-36.
 5. Тарнавський Р. Звичаї громадського побуту // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси : монографія / за ред. проф. Р. Б. Сілецького. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 455-480

Підручники, навчальні посібники:

 1. ТарнавськийР. Історія України (від давнини до сучасності) : навч. посібник для слухачів наукового відділення КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” / Роман Тарнавський, Зоя Баран, Надія Кокотко. – Львів : Видавництво “Львівської політехніки”, 2015. – 104 с.

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометничних баз даних:

 1. Тарнавський Р. Докторати з етнографії та етнології у Львівському університеті (1930-ті рр.) / Роман Тарнавський // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь : МДУ, 2016. – Вип. 17. – С. 99–106. (Index Copernicus).
 2. Тарнавський Р. Рішення ради Львівського державного університету імені Івана Франка про присвоєння наукових ступенів та вчених звань (січень–травень 1941 р.) / Роман Тарнавський // Історичний архів. Наукові студії. – 2016. – № 17. – С. 22–29.  (Index Copernicus).
 3. Тарнавський Р. Проблема історико-етнографічного районування української етнічної території у працях Адама Фішера / Роман Тарнавський // Сторінки історії. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. – Вип. 43. – С. 73–81. (Index Copernicus).
 4. Тарнавский Р. Специфика учебного процесса на Кафедре этнологии Львовского университета в 1924–1939 годах / Роман Тарнавский // Tradicija ir Dabartis (Klaipėda). –  – No 12. – P. 333–341.
 5. Тарнавський Р. Міжнародна діяльність народознавців Львівського університету в 1920-х – на початку 1940-х років / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018–2019. – Вип. 19–20. – C. 497–505 (Index Copernicus).
 6. Tarnavskyi R. Iryna Nestiuk: the Addition to the Biography of the Representative of Lviv Ethnological School of Adam Fischer / Roman Tarnavskyi // Cхідно-європейський історичний вісник. – Дрогобич, 2019. – Спеціальний випуск. – С. 137–144. (Web of Science).

Статті у фахових виданнях:

 1. Тарнавський Р. “Віха” як елемент толочної обрядовості / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2008. – № 5–6. – С. 525–530.
 2. Тарнавський Р. Звичай толоки в контексті народного господарського календаря українських селян (За матеріалами з теренів Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 11. – С. 129–140.
 3. Тарнавський Р. Семантика терміна “толока” в заняттях і звичаєвості українців / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 20 – Вип. 46 / за ред. Руслана Сіромського. – С. 346–371.
 4. Тарнавський Р. Обжинковий вінок у системі обряду “Віхи” (До проблеми з’ясування первісної семантики обжинкового вінка) / Роман Тарнавський // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2. – С. 69–78.
 5. Тарнавський Р. Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Роман Богданович Тарнавський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 20 с.
 6. Тарнавський Р. Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012–2013. – Вип. 13–14. – С. 84–96.
 7. Тарнавський Р. Толока як відробіткова рента у господарствах великих землевласників / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 47 / за ред. Володимира Галайчука. – С. 30–43.
 8. Тарнавський Р. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 995–1009.
 9. Тарнавський Р. Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу) / Володимир Качмар, Роман Тарнавський // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 81–90.
 10. Тарнавський Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Роман Шуст, Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету / за ред. Олексія Сухого. – С. 11–41.
 11. Тарнавський Р. Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 279–288.
 12. Тарнавський Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету / Роман Тарнавський // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
 13. Тарнавський Р. Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / за ред. Руслана Сіромського. – С. 410–431.
 14. Тарнавський Р. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 98–113.
 15. Тарнавський Р. Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу та напрямів діяльності (1924–1939) / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / за ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 158–179.
 16. Тарнавський Р. З історії видання “Записок історичного та філологічного факультетів” Львівського університету / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / за ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 283–285.
 17. Тарнавський Р. Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939) / Роман Тарнавський, Олег Бондар // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / за ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 395–417.
 18. Тарнавський Р. Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 18–28.
 19. Тарнавський Р. Кафедри народознавчого спрямування Українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 66–79.
 20. Тарнавський Р. Нотатки Бальтазара Акé про гуцульське весілля як матеріял для роздумів над етимологією слова “коровай” / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,– Вип. 15. – C. 131–140.
 21. Тарнавський Р. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті у другій половині XVII – на початку XX століття / Роман Тарнавський // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 4. – С. 76–85.
 22. Тарнавський Р. Обжинковий вінок в обрядовості волинян: загальноукраїнські риси та локальна специфіка / Роман Тарнавський // Матеріали до української етнології. – 2015. – Вип. 14. – С. 65–74.
 23. Тарнавський Р. Гощанщина 1930–1940-х років у спогадах професора Степана Арсентійовича Макарчука / Роман Тарнавський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : Видавець О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 150–154.
 24. Тарнавський Р. Слов’янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера / Роман Тарнавський // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 64. – С. 81–92.
 25. Тарнавський Р. Спогади професора Степана Арсентійовича Макарчука як джерело до вивчення народної культури волинян / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 89–101.
 26. Тарнавський Р. Ключ до розуміння етнологічної проблематики / Роман Тарнавський // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3–4. – С. 159–162.
 27. Тарнавський Р. Фонд професора Степана Макарчука в Архіві Львівського університету / Марина Мороз, Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 51 : Пам’яті професора Степана Макарчука / за ред. Романа Тарнавського. – С. 52–81.
 28. Тарнавський Р. Степан Макарчук і тяглість традиції етнологічних студій у Львівському університеті // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 51 : Пам’яті професора Степана Макарчука / за ред. Романа Тарнавського. – С. 82–95.
 29. Тарнавський Р. Антропологічний напрям славістичних студій у Львівському університеті (1920–1930-ті роки) / Роман Тарнавський // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.  – С. 178–184.
 30. Тарнавський Р. Народознавчі студії у Львівському університеті наприкінці XVIII – у першій половині ХХ ст.: причинки до історіографії питання / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Спецвипуск: до 60-річчя професора Олексія Сухого / за ред. Ігоря Підкопи та Романа Тарнавського. – С. 140–149.
 31. Тарнавський Р. Діяльність професора Адама Фішера на кафедрі фольклору й етнографії Львівського університету / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Спецвипуск: На пошану професора Романа Шуста / за ред. Ігоря Підкопи, Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 478–488.
 32. Tarnavskyi R. Disciplines of Ethnological Specialties of Lviv University (1910–1939) / Roman Tarnavskyi // Народознавчі зошити. – 2019. – № 2. – С. 368–386.
 33. Kachmar Volodymyr, Tarnavskyi, Roman. Natural and physical sciences at Lviv university in the second half of the XIXth – beginning of the XXth century: structural and personnel transformation. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk 20 (2021): 20–30. (Web of Science)/
 34. Тарнавський, Роман. “Вправи та семінар під керівництвом Адама Фішера: тематика і предметний засяг (1921–1939)”. Народознавчі зошити 2 (2021): 374–388.
 35. Лисий, Юрій, Тарнавський, Роман, “Мережа наукових підрозділів філологічно-історичного та філологічного спрямувань гуманітарного факультету Університету Яна Казимира у Львові (1924–1939): структура та працівники”. Народознавчі зошити 3 (2021): 606–614.
 36. Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету: концепти проблемно-хронологічного підходу до висвітлення історії підрозділу // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2021. Спеціальний випуск: Збірник наукових праць на пошану професора Костянтина Кондратюка. С. 673–687.
 37. Галайчук В., Тарнавський Р. Демонологічні уявлення українців у працях представників львівської етнологічної школи Адама Фішера // Народознавчі зошити. 2022. № 1 . С. 113-122.
 38. Тарнавський Р. Особливості викладання антропології у Львівському університеті наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ ст.  // Народознавчі зошити.  2022. № 2. С. 460–467.

Статті в інших виданнях:

 Статті у зарубіжних виданнях

 1.  Тарнавський Р. Габілітація Адама Фішера у Львівському університеті: передумови, перебіг, результати / Роман Тарнавський // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin,  – Vol. 3. – S. 346–354.
 2. Тарнавський Р. Катедра антропології Львівського університету “За перших і других совітів” / Роман Тарнавський // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2013. – Vol. 5. – S. 252–261.
 3. Тарнавский Р. Толока (талака): соотношение термина и историко-культурного явления / Роман Тарнавский // Мова і культура / ред. Лена Леванцэвіч. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 206–212.

Статті у нефахових вітчизняних виданнях

 1. Тарнавський Р. Сільськогосподарські толоки в побуті українських селян історико-етнографічної Волині / Роман Тарнавський // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”, (Луцьк, 13–14 травня 2009 р.) : У 3 т. – Луцьк : Вежа, 2009. – Т. І. – С. 79–80.
 2. Тарнавський Р. Толока при будівництві в кінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: трудовий та обрядовий аспекти (За матеріалами з Південно-Західного історико-етнографічного регіону) / Роман Тарнавський // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Народна культура України: традиції і сучасність”, присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України, (Київ, 8–10 жовтня 2009 р.) / уклад. і наук. ред. П. М. Федаки. – Київ: Задруга, 2010. – С. 226–231.
 3. Тарнавський Р. Культурно-генетичний, трудовий та обрядовий аспекти звичаю “супряга”: новий погляд на відому тематику / Роман Тарнавський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2010. – Т. CCLIX : Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 117–129.
 4. Тарнавський Р. Університет Яна Казимира у Львові (1918–1939) / Ярослав Притула, Роман Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 54–77.
 5. Тарнавський Р. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років. Буклет / Роман Шуст, Володимир Качмар, Федір Лукавий, Юрій Гудима, Роман Тарнавський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 20 с.
 6. ТарнавськийР. До проблеми вживання терміна “толока” в Галичині (За матеріалами польових етнографічних досліджень та наукової літератури) / Роман Тарнавський // Матеріали V наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини” (Львів, 12 листопада 2010 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 173–180.
 7. Тарнавський Р. Традиції трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті бойків / / Роман Тарнавський // Історико-культурна спадщина Рожнятівщини як складова частина Бойківщини: минуле та перспективи розвитку: збірник науково-теоретичних статей / гол. ред. В. Андрейків. – Рожнятів : Рожнятівська філія ВГО “Бойківське етнологічне товариство”, 2012. – С. 76–82.
 8. Тарнавський Р. Праця Романа Ростислава Єндика “Краніологічний аналіз Львівської козацької могили XVII ст.” / Роман Тарнавський // XXIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)”. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – С. 165–167.
 9. Тарнавський Р. Формування колективу кафедри фольклору й етнографії Львівського університету під керівництвом Філарета Колесси / Роман Тарнавський // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецької традиції (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 33–50 (Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 13).
 10. Тарнавський Р. Universitas Leopoliensis: nosce te ipsum. Праці з історії Львівського університету / Володимир Качмар, Юрій Гудима, Роман Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 746–750.
 11. Тарнавський Р. Релігійна тематика у працях Адама Фішера / Роман Тарнавський // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – Львів : Логос, 2014. – Кн. 1. – С. 755–761.
 12. Тарнавський Р. Сільськогосподарські толоки в побуті марамороських долинян та волинян: порівняльна характеристика (За матеріалами польових етнографічних експедицій 2010 р.) / Роман Тарнавський // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 360–376.
 13. Тарнавський Р. Толока під час будівництва: закарпатсько-надсянсько-волинські паралелі (за матеріалами експедицій 2010 р.) / Роман Тарнавський // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – Вип.  – С. 327–331.
 14. Тарнавський Р. “Кабінетні вчені” Етнологічного інститутуц Університету Яна Казимира у Львові: Іван (Ян) Кухта та Кароль Кораний / Роман Тарнавський // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Ужгород, 2018. – Вип. 4. – С. 8–14.
 15. Тарнавський Р. Вклад народознавців Львівського університету у польові дослідження традиційної культури українців Карпат (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) / Роман Тарнавський // Фортеця. Збірник заповідника “Тустань”. – Львів, 2018. – Кн. 3. – С. 426–434.
 16. Тарнавський Р. Стаття Станіслава Цішевського “Південнослов’янська спряжка і отариця «Руської Правди»” в контексті дослідження звичаїв трудової взаємодопомоги / Ром ан Тарнавський // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Ужгород, 2019. – Вип. 6 / упоряд. В. В. Коцан, М. І. Мегела. – С. 390–397.

Статті у довідникових виданнях

 1.  Тарнавський Р. Антропології кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 147–148.
 2. Тарнавський Р. Антропологічно-етнологічний (антропологічни) інститут (заклад) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 148.
 3. Тарнавський Р. Будзан Антін Федорович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 248.
 4. ТарнавськийР. Вокрой (Wokroj) Францішек Людвік / М. Мудрий, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 302.
 5. Тарнавський Р. Гарасимчук Роман Володимир Петрович / І. Гілевич, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 327–328.
 6. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – C. 351–352.
 7. Тарнавський Р. Гурток антропологічних наук / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 397.
 8. Тарнавський Р. Демцюх Степан-Зіновій Миколайович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 430–431.
 9. ТарнавськийР. Добрянський Калістрат Антонович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – C. 450.
 10. Тарнавський Р. Етнографічний музей / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 483.
 11. Тарнавський Р. Етнології (етнографії та етнології) кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 483.
 12. Тарнавський Р. Етнології зі спеціальним оглядом етнографії польських земель кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 483–484.
 13. Тарнавський Р. Етнологічний інститут (заклад) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 485.
 14. Тарнавський Р. Жеймо-Жейміс (Żejmo-Żejmis) Станіслав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 495.
 15. ТарнавськийР. Інкін Василь Фадейович / О. Павлишин, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 553–554.
 16. ТарнавськийР. Історії та етнографії України кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 566–567.
 17. Тарнавський Р. Калініна Зоя Петрівна / Р. Берест, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 577.
 18. Тарнавський Р. Коло антропологічних наук / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.– C. 634.
 19. Тарнавський Р. Крашевський (Kraszewski) Юзеф Іґнацій / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 668.
 20. Тарнавський Р. Крук (Пехник) Галина Григорівна / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 678.
 21. Тарнавський Р. Ланґнер (Langner) Франц / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 23.
 22. Тарнавський Р. Лемперт (Лемпертувна) (Lempert, Lempertowna) Ґізеля / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 31.
 23. Тарнавський Р. Ліґенца (Ligęca) Вінценз / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 43.
 24. Тарнавський Р. Львівська антропологічна школа / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 66.
 25. Тарнавський Р. Львівська етнологічна школа / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 66.
 26. Тарнавський Р. Люстгауз (Люстгаус) Дон Аронович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 72.
 27. Тарнавський Р. “Lud” / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 75.
 28. Тарнавський Р. Мадурович (Madurowicz) Йоган / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 76.
 29. Тарнавський Р. Макарчук Степан Арсентійович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 81–82.
 30. Тарнавський Р. Марі (Mari) Гайнріх / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 97.
 31. Тарнавський Р. Марі (Mari) Мартін / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 97.
 32. Тарнавський Р. Марків (Маркув) (Marków) Володимир (Влодзімеж) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 98.
 33. Тарнавський Р. Матейко (Matejko) Ян Алойзи / Ю. Гудима, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 108–109.
 34. Тарнавський Р. Матейко Катерина Іванівна / М. Глушко, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 108.
 35. Тарнавський Р. Мерзва (Mierzwa) Ян / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 127.
 36. Тарнавський Р. Месьюсе (Mesuse) Максиміліан / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 128.
 37. Тарнавський Р. Мінковська (Minkowska) Евґенія / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 151.
 38. Тарнавський Р. Мосцицький (Moscicki) Іґнацій / Л. Купин, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 163.
 39. Тарнавський Р. Мушинський (Muszyński) Генрик / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 171.
 40. Тарнавський Р. Натуральної історії (Природничої історії) музей / Ю. Гудима, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 184.
 41. Тарнавський Р. Нестюк (Нестюк-Іванчук) Ярина (Ірена, Ірина) Рудольфівна / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 197.
 42. Тарнавський Р. Нойман (Neumann) Якоб / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 206.
 43. Тарнавський Р. Охримович (Охрімович) Володимир Юліанович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 240.
 44. Тарнавський Р. Пардіні (Pardini) Антон / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 261.
 45. Тарнавський Р. Патолого-хімічна лабораторія судової медицини та медичної поліції / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 268.
 46. Тарнавський Р. Перльс (Perls) Генрик (Генах) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 280.
 47. Тарнавський Р. “Prace Etnograficzne” / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 345.
 48. Тарнавський Р. Радницький (Radnicki) Зигмунт / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 352.
 49. Тарнавський Р. Рампель (Rampel) Бела / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 354.
 50. Тарнавський Р. Рачковський Григорій В’ячеславович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 357–358.
 51. Тарнавський Р. Ровенчак Ольга Адамівна / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 370.
 52. Тарнавський Р. Ройс (Reuss) Карл фон / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 374.
 53. Тарнавський Р. Рорер (Rohrer) Йозеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 379.
 54. Тарнавський Р. Руської словесності (руської мови та літератури, руської філології, української мови та літератури, української філології) кафедра / В. Качмар, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 389–390.
 55. Тарнавський Р. Свистунович Людмила Володимирівна / І. Кухаренко, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 405.
 56. Тарнавський Р. Світковський (Świtkowski) Юзеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 406.
 57. Тарнавський Р. Скульський (Skulski) Ришард / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 438.
 58. Тарнавський Р. Собольський (Sobolski) Константи / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 450.
 59. Тарнавський Р. Статистики інститут (заклад) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 468.
 60. Тарнавський Р. Сулімірський (Sulimirski) Тадеуш Юзеф / В. Рудий, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 489.
 61. Тарнавський Р. Табор (Tabor) Вільгельм / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 496.
 62. Тарнавський Р. Третяк (Tretiak) Юзеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 530.
 63. Тарнавський Р. Український університет у Львові / В. Качмар, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 544–545.
 64. Тарнавський Р. Ульбрих-Кудельська (Ulbrich-Kudelska) Ірена / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 550.
 65. Тарнавський Р. Уріх (Urich) Еміль / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 552.
 66. Тарнавський Р. Федоровський (Fedorowski) Людвік / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 567.
 67. Тарнавський Р. Фізичний музей / Ю. Гудима, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 574–575.
 68. Тарнавський Р. Філолого-історичний семінар / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 584.
 69. Тарнавський Р. Фішер (Fischer) Адам Роберт / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 588–589.
 70. Тарнавський Р. “Франкова кузня” / В. Захарчук, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 597.
 71. ТарнавськийР. Франковська (Frankowska) Марта / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 595.
 72. Тарнавський Р. Франчковський (Frączkowski) Францішек / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 601.
 73. Тарнавський Р. Френкель (Френкльова) (Franklowa) Ґіза / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 601.
 74. Тарнавський Р. Ходачек (Chodaczek) Владислав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 617.
 75. Тарнавський Р. Чекановський (Czekanowski) Ян / І. Білінська, Я. Притула, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 643–644.
 76. Тарнавський Р. Черни (Czerny) Зиґмунт / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 647–648.
 77. Тарнавський Р. Чортковер (Czortkower) Саломон (Соломон) / В. Гриновець, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 658.
 78. Тарнавський Р. Чурук (Czuruk) Болеслав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 659.
 79. Тарнавський Р. Шамбре (Chambrez) Іґнац / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 664.
 80. Тарнавський Р. Шлік (Schlick) Йозеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 683.
 81. Тарнавський Р. Щепанський (Szczepański) Ян / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 699.
 82. Тарнавський Р. Яворчак (Jaworczak) Александер / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 713.
 83. Тарнавський Р. Яґелло (Jagiełło) Владислав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 713.
 84. Тарнавський Р. Яциняк Василь Ількович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 730.

Тези доповідей на наукових конференціях:

 1.  Тарнавський Р. Один рік з життя професора Львівського університету Адама Фішера: 1940 / Jeden rok z życia profesora Uniwersytetu Lwowskiego Adama Fischera: 1940 / Роман Тарнавський // Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy (Lwów, 24–27 września 2015) : abstrakty. – Wrocław ; Lwów: PTL, 2015. – S. 46.
 2. Тарнавський Р. Внесок народознавців Львівського університету у польові дослідження традиційної культури українців Карпат (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) / Роман Тарнавський // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів; Урич, 7–8 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 113–116.
 3. Тарнавський Р. “Народна культура околиць Потелича і Гір” Ольги Ґаєк (Ґайкової) у контексті дослідження волинсько-надсянського пограниччя / Роман Тарнавський // На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції (7–10 листопада 2018 р., м. Львів-Винники):  Тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції. – Львів; Винники, 2018. – С. 68–69.
 4. Тарнавський Р. Читаючи “Нові природно-політичні подорожі в 1788–1795 рр. через … Північні Карпати”: деякі думки про походження обрядів, пов’язаних з короваєм / Роман Тарнавський // IV Міжнародна науково-практична конференція до 80-річчя від дня народження Михайла Рожка “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат. Проблеми їх збереження та використання”. Збірник тез. – Львів, 2019. – С. 58–59.
 5. Тарнавський Р. Атрибути-символи весільної обрядовості українців у дослідженнях народознавців Львівського університету кінця XVIII – першої третини ХХ ст. / роман Тарнавський // Мотив – стиль, образ – знак у контексті давніх культур і традицій” (6–9 листопада 2019 р., м. Львів–Винники): Тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції. – Львів; Винники, 2019. – С. 32.
 6. Тарнавський Р. Традиції міждисциплінарних студій у підготовці народознавців (на прикладі кафедр народознавчого спрямування Львівського університету першої половини ХХ століття) / Роман Тарнавський // VII Колесівські читання (До 200-ліття з дня народження Пантелеймона Куліша) (Львів, 25 жовтня 2019 р.). Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/conference/siomi-kolessivski-chytannia.

Література про вченого

 1. Купин Л. Тарнавський Роман Богданович / Л. Купин // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 499.
 2. Конопка В. Формування та розвиток народознавчих наукових шкіл у Львівському університеті в першій половинІ ХХ ст. [Рец. на:] Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910—1947) / Роман Тарнавський ; відп. редактор Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 236 с. / Володимир Конопка // Народознавчі зошити. – 2017. – № 3. – С. 742–744.

Біографія

Народився 1986 р. у м. Львові. У 2003 р. закінчив із золотою медаллю СШ № 33 м. Львова. З 2003 р. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “етнологія”), який закінчив з відзнакою у 2008 р. У студентські роки брав участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах: переможець Всеукаїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук (І місце; м. Вінниця, 2007), Всеукраїнської студентської олімпіади з історії (І місце в індивідуальному та командному заліках; м. Харків, 2008).

У 2008–2011 рр. – аспірант, з 2011 р. – асистент, з 2015 р. – доцент кафедри. Водночас у 2008-2011 рр. – член редакційної колегії проекту “Енциклопедія Львівського університету”. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію “Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема” (керівник – проф. С. А. Макарчук). У 2014-2018 рр. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи. Упродовж 2018-2020 навчався у докторантурі кафедри етнології. У 2020 р. захистив докторську дисертацію “Народознавство у Львівському університеті наприкінці ХІХ–у першій половині ХХ ст.: контексти, дискурси, наукові зв’язки” (Спеціальність: 07.00.05 – етнологія) (наук. консультант – проф. М. С. Глушко). У 2010-2011 та 2014-2018 рр. – член вченої ради історичного факультету Львівського університету.

Учасник польових етнографічних експедицій кафедри етнології Львівського університету (2005–2010, 2014-2018 рр.).

Автор більше 80 наукових та навчально-методичних праць та більше 80 статей в “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (Львів, 2011. Т. І; 2014, Т. ІІ), монографії “Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947)” (Львів, 2016).

Відповідальний редактор книги спогадів професора С. А. Макарчука “Побачене, почуте, пережите: мемуарні мініатюри” (Київ, 2015), редактор та співредактор чотирьох випусків “Вісника Львівського університету. Серія історична” (Львів, 2015, 2017, 2019). Учасник низки науково-видавничих проектів з історії Львівського університету.

Стажувався на кафедрі етнології та культурної антропології Вроцлавського університету та у Польському народознавчому товаристві (Вроцлав, 2018). Співорганізатор Першого та Другого польсько-українських етнологічних семінарів (I Polsko-ukraińskie seminarium etnologiczne: “Lwowski i wrocławski ośrodek etnologiczny – historia i współczesność” / І польсько-український етнологічний семінар: “Львівський та вроцлавський етнологічні осередки: історія та сучасність”, Вроцлав, 19 жовтня 2018 р.; ІI Polsko-ukraińskie seminarium etnologiczne: “Współczesne problemy etnologii i antropologii kulturowej w przestrzeni uniwersyteckiej i kulturze publicznej” / ІІ польсько-український етнологічний семінар: “Сучасні проблеми етнології та культурної антропології в університетському просторі та публічній культурі”, Львів, 7 жовтня 2019 р.).

З 2009 р. співпрацює з Львівською обласною Малою академією наук (секція історії). У 2010, 2013–2019 рр. був керівником 13 молодих дослідників зі Львова та Львівської області, що здобули перше-третє місця на київському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук України (у секціях “Етнологія”, “Історичне краєзнавство”, “Історія України”, “Всесвітня історія”). Керував польовими етнографічними експедиціями за участі учнів шкіл Львівщини у с. Нагуєвичах Дрогобицького району Львівської області (2017, 2018) та в селах Підгірці, Ходовичі й Олексичі Стрийського району Львівської області (2019) та проводив заняття в секції “Історія” (2017–2019) в рамках літньої гуманітарної школи-табору для обдарованих учнів.

Займається популяризацією наукових знань серед широкого загалу: в співпраці з бібліотеками Львова організовував заходи науково-просвітницького характеру (“Поетична екскурсія Львовом”, “Leopolis urbs scientiarum” та ін.).

Автор поетичної збірки “Cliopolis” (Львів, 2018). Поетичні твори друкувалися на сторінках альманаху “Святий Володимир” (Київ), антології “М’якуш” (Харків, 2012), журналу “Дзвін” (Львів), газети “Каменяр” (Львів) та інших періодичних видань.

Проекти

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011 2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Методичні матеріали

ІІ курс (стаціонар). Завдання на період карантину. Візуальні образи історії. Завдання

ІІ курс (стаціонар). Завдання на період карантину. Візуальні образи історії. Індивідуальне завдання

ІІ курс (стаціонар). Завдання на період карантину. Візуальні образи історії. Конспект лекцій

ІСОм-61з. Завдання на період карантину. Візуальні образи в навчанні історії. Вказівки

ІСОм-61з. Завдання на період карантину. Візуальні образи в навчанні історії. Завдання

ІСОм-61з. Завдання на період карантину. Візуальні образи в навчанні історії. Конспект

ІСТ-ІСО, 4 курс (заочна форма). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ.

ІСТ-ІСО, 4 курс (заочна форма). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ. Конспект

ІСТ-ІСО, 4 курс (стаціонар). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ. Завдання

ІСТ-ІСО, 4 курс (стаціонар). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ. Конспект

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!