Історія етнології у Львівському університеті

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839доцент Тарнавський Р. Б.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: На основі використання найновіших здобутків джерелознавства та історіографії навчити студентів вмінь та навиків щодо аналізу джерельного матеріалу, його опрацювання та узагальнення. Розглянути історію етнологічної науки у Львівському університеті на тлі його діяльності вищого впродовж 1661–2020 років, зокрема, вивчення етнологічних дисциплін і організацію народознавчих досліджень, їхнє оформлення у структурні підрозділи етнологічного спрямування та наукові школи.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактичний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку етнологічної науки у Львівському університеті впродовж кінця XVIII – початку ХХІ ст.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

– знати: структурні зміни, особливості навчального процесу та наукової роботи у Львівському університеті впродовж 1661–2013 років; провідних учених-народознавців університету та їхні праці; роки існування, працівників, головні напрями діяльності та досягнення структурних підрозділів етнологічного спрямування Львівського університету;

– розуміти: причини виникнення та трансформації структурних підрозділів етнологічного спрямування в університеті; основні ідеї його провідних народознавців; процес формування етнологічних наукових шкіл Львівського університету;

– вміти: охарактеризувати розвиток етнології у Львівському університеті на різних історичних етапах; пояснити причини виникнення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів етнологічного спрямування в університеті, причини розвитку тих чи інших напрямів етнологічних досліджень; охарактеризувати головні ідеї провідних етнологів вищого навчального закладу.

Опис

Рекомендована література

 1. Бальтазар Гакет – дослідник Південно-Східної і Центральної Європи: дослідження і матеріали / [упор. і наук. ред. М. Вальо та М. Кріля]. – Львів, 2000. – 318 с., 36 с., іл.
 2. Вальо М. Бальтазар Гакет (Аке): його подорожі та дослідження побуту культури Західної України / Марія Вальо // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1995. – Т. ССХХХ : Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 351–366.
 3. Василькевич Г. Із невідомих сторінок історії української фольклористики: життєвий шлях і наукові ідеї Генріха Перльса (1904 – ?) / Галина Василькевича // Народознавчі зошити. – 2005. – № 1–2. – С. 98–99.
 4. Возняк М. До фольклорних занять Івана Франка / Михайло Возняк // Іван Франко : статті і матеріали. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1948. – Зб. І. – С. 15–40.
 5. Возняк М. З діяльності Івана Франка як фольклориста / Михайло Возняк // Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – К. : Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 220–245.
 6. Возняк М. Недопущання Івана Франка до доцентури у Львівському університеті / Михайло Возняк // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1948. – Зб. І. – С. 43–63.
 7. Галенко І. Внесок професора Яна Чекановського в зародження лінгвістичної статистики / Іраїда Галенко // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 14. – С. 9–23.
 8. Гвоздевич C. Катерина Матейко – дослідниця української народної кераміки / Стефанія Гвоздевич // Народознавчі зошити. – 2011. – № 4. – С. 591–597.
 9. Герус Л. Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко / Людмила Герус // Народознавчі зошити. – 2011. – № 4. – С. 615–617.
 10. Гілевич І. Життєвий і науковий шлях етнолога, історика та мовознавця Василя Пастущина (1889–1958) / Ігор Гілевич // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету, 2013. – С. 245–272.
 11. ГілевичІ. Михайло Скорик – етнолог, історик, фольклорист / Ігор Гілевич // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету. – С. 206–243.
 12. ГілевичІ. Наукова та педагогічна діяльність Михайла Скорика у 1944–1947 роках/ Ігор Гілевич // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : Паіс, 2015. – С. 302–310.
 13. Глушко М. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 45. – С. 413–436.
 14. Глушко М. Етнографічне районування української Галичини (за матеріалами наукових досліджень ХІХ – початку ХХІ ст.) / Михайло Глушко // Галичина: етнічна історія : темат. зб. ст. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 46–80.
 15. Глушко М. Михайло Грушевський – ініціатор та організатор етнографічних досліджень в НТШ / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 14–20.
 16. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім.Шевченка: дефініції і предметний засяг / Михайло Глушко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 335–363.
 17. Головацький І. Іван Раковський (1874–1949). Життєписно-бібліографічний нарис / Іван Головацький. – Львів, 2004. – 218 с., іл. – (Видатні діячі НТШ. – Ч. 9).
 18. Горинь Г. Катерина Матейко: штрихи до творчого портрета / Ганна Горинь, Олена Никорак // Народознавчі зошити. – 2000. – № 6. – С. 1102–1111.
 19. ГрицаС. Філарет Михайлович Колесса/ Софія Грица. – К. : Держ. вид-во образотв. мист. і муз. літ. УРСР, 1962. – 111 с.
 20. Дем’ян Г. Іван Вагилевич – історик і народознавець / Григорій Дем’ян. – К. : Наук. думка, 1993. – 151 с.
 21. Дем’янГ. Михайло Скорик/ Григорій Дем’ян // Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. – Львів : Каменяр, 1991. – С. 228–240.
 22. Івашків В. Біля витоків української фольклористики у Львівському університеті / Василь Івашків, Руслан Марків // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 3–4 (7). – С. 18–26.
 23. КачмарВ. [Львівський національний університет імені Івана Франка. Історичний нарис]/ Володимир Качмар // Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. – К. : Вид. центр “Логос Україна”, 2010. – С. 12–51.
 24. Качмар В. За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Володимир Качмар. – Львів : Львів. держ. ун-т імені Івана Франка, 1999. – 118 с.
 25. Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. – 2011. – № 4. – С. 561–575.
 26. Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера / Роман Кирчів // Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 363–391.
 27. КирчівР. Унікальний дослідник/ Роман Кирчів // Народознавчі зошити. – 2000. – №  – С. 1128–1129.
 28. КирчівР. Унікальний дослідник/ Роман Кирчів // Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат / Роман Гарасимчук. – Львів : Ін-т народозн. НАН України, 2008. – Кн. 2 : Бойківські і лемківські танці / [наук. ред. Р. Кирчів]. – С. 313–315.
 29. Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці” / Р. Ф. Кирчів. – К. : Наук. думка, 1990. – 344 с.
 30. Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці” / Р. Ф. Кирчів. – Львів : Ін-т народозн. НАН України, 2011. – 422 с.
 31. Кислий В. М. Українські високі школи у Львові і студентський рух у Західній Україні у першій половині ХХ ст. / В. М. Кислий. – Львів, 1991. – 144 с.
 32. Клодницький З. Етнографічні матеріали, що стосуються Західного Поділля в архіві польського народознавчого товариства та в архіві Йозефа Ґайка / Зиґмунт Клодницький // Народознавчі зошити. – 1997. – № 3. – С.180–181.
 33. Коваль-Фучило І. Філарет Колесса і його Відділ / Ірина Коваль-Фучило // КолессаФ. Обнова української етнографії й фольклористики на західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Філарет Колесса; [упорядк., підг. тексту, передм., комент., додатки, покажч. Ірини Коваль-Фучило]. – К. : Логос, 2011. – С. 5–32.
 34. Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія / Микола Козлов // Етнічна історія народів Європи. – К., 2010. – Вип. 32. – С. 43–48.
 35. Козлов М. Сучасна вітчизняна історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси / Микола Козлов // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 5. – С. 1–6.
 36. Козлов М. В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія : автореф. дис. […] канд. іст. наук: 07.00.05 / Козлов Микола Вікторович. – К., 2011. – 18 с.
 37. ЛаврецькийР.В. Історична освіта та наука у Львівському університеті в 1918–1939 роках : автореферат дис. […] канд. іст. наук: 07.00.06 / Лаврецький Роман Вікторович. – Львів, 2000. – 20 с.
 38. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті / Степан Макарчук // Етнічна культура українців / [відп. ред. М. Глушко]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 11–29.
 39. Маковецька Х. Той, хто “працював з серцем”/ Христина Маковецька // Народознавчі зошити. – 2000. – № 6. – С. 1117–1127.
 40. Маковецька Х. Той, хто “працював з серцем”/ Христина Маковецька // Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат / Роман Гарасимчук. – Львів : Ін-т народозн. НАН України, 2008. – Кн. 2 : Бойківські і лемківські танці / [наук. ред. Р. Кирчів]. – С. 288–307.
 41. Мовна У. Причинки до окреслення місця Юзефа Ґайка (1907–1987) у системі етнокультурних координат України та Польщі / Мовна Уляна // Матеріали до української етнології. – К., 2008. – Вип. 7 (10). – С. 102–105.
 42. Моздир М. Вчений-народознавець / Микола Моздир // Народознавчі зошити. – 2000. – № 6. – С. 1114–1116.
 43. Моздир М. Вчений-народознавець / Микола Моздир // Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат / Роман Гарасимчук. – Львів : Ін-т народозн. НАН України, 2008. – Кн. 2 : Бойківські і лемківські танці / [наук. ред. Р. Кирчів]. – С. 308–313.
 44. Надрага М. До сильвети др.Івана Кухти – директора Державної центральної педагогічної бібліотеки у Львові 1933–1945рр. / Марта Надрага // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 659–673.
 45. Надрага М. Іван (Ян) Кухта – львівський дослідник психології та соціології читання 20–30-х років ХХ ст. / Марта Надрага // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 6. – С. 109–115.
 46. Никорак О. Наукова спадщина Катерини Матейко в українському народознавстві (до 100-ліття від дня народження) / Олена Никорак // Народознавчі зошити. – 2011. – № 4. – С. 576–585.
 47. Павлюк С. Унікальне дослідження і його автор / Степан Павлюк, Роман Кирчів // Роман Гарасимчук. Народні танці українців Карпат. – Львів: Ін-т народозн. НАН України, 2008. – Кн. 1 : Гуцульські танці/ [наук. ред. Р. Кирчів]. – С. 5–28.
 48. Пацай Т. Діяльність Болеслава Росінського на кафедрі антропології Університету Яна Казимира / Тамара Пацай // Етнічна історія народів Європи. – К., 2014. – Вип. 43. – С. 15–20.
 49. Пацай Т. Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) / Тамара Пацай // Народознавчі зошити. – 2012. – № – С. 294–299.
 50. Подоляка Т. Лемки, бойки та гуцули у дослідженнях польських етнографів 20–20-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект / Тамара Подоляка // Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa.– Słupsk ; Zielona Góra, 2012. – T. IV. – Cz.  – S. 593–598.
 51. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ– ХХ століття (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси) : зб. наук. пр. та мат-лів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 476 с. (Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 5).
 52. Романюк Т. Діяльність Ярослава Пастернака в Етнографічній комісії Наукового товариства ім. Шевченка / Тарас Романюк // Етнічна культура українців / [відп. ред. М. Глушко]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 48–62.
 53. Романюк Т. Ярослав Пастернак: родина, особистість, творчість / Тарас Романюк // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2010. – Вип. 14. – С. 454–493.
 54. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.)/ Оксана Сапеляк. – Львів : Ін-т народозн. НАН України, 2000. – 208 с.
 55. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Г. А. Скрипник. – К. : Наук. думка, 1989. – 304 с.
 56. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої тритини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс / Ганна Сокіл. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 588 с.
 57. Станкевич М. Антін Будзан: Широчінь інтересів дослідника / Михайло Станкевич // Народознавчі зошити. – 1998. – № 4. – С. 429–433.
 58. Староста М. Перша експедиція Катедри фольклору й етнографії Львівського державного університету імені Івана Франка / Мар’яна Староста // Spheres of C Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2012. – Vol. III. – S. 355–362.
 59. Таран О. “Увесь свій вік стремів до того, щоби мати змогу працювати на рідній землі для рідної науки…”// Олена Таран // ВовкФ. Студії з української етнографії та антропології. Нова редакція / Федір Вовк ; передм. О. Г. Таран ; прим. О. Г. Таран, С. Л. Маховської, Ю. С. Буйських ; упорядн. О. О. Савчук. – Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. – С. 9–26.
 60. Тарнавський Р. Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 18–29.
 61. Тарнавський Р. Габілітація Адама Фішера у Львівському університеті: передумови, перебіг, результати / Роман Тарнавський // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, – Vol. 3. – S. 346–354.
 62. Тарнавський Р. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII – на початку ХХ століття / Роман Тарнавський // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 3. – С. 76–85.
 63. Тарнавський Р. Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу та напрямів діяльності (1924–1939) / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету. – С. 158–179.
 64. Тарнавський Р. Катедра антропології Львівського університету “За перших і других совітів” / Роман Тарнавський // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2013. – Vol. V. – S. 252–261.
 65. Тарнавський Р. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 98–113.
 66. Тарнавський Р. Кафедри народознавчого спрямування Українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 66–79.
 67. Тарнавський Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету / Роман Тарнавський // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
 68. Тарнавський Р. Праця Романа Ростислава Єндика “Краніологічний аналіз Львівської козацької могили XVIIст.” / Роман Тарнавський // XXIVВсеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)”: зб. мат-лів. – Вінниця, 2012. – С. 165–167.
 69. Тарнавський Р. Релігійна тематика у працях Адама Фішера / Роман Тарнавський // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – Львів : Логос, 2014. – Кн. 1. – С. 755–761.
 70. Тарнавський Р. Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 279–288.
 71. Тарнавський Р. Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип.  – С. 410–431.
 72. ФранкоО. Федір Вовк – вчений і громадський діяч / Оксана Франко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 378 с.
 73. ФранкоО. Федір Кіндратович Вовк (1847–1918) / Оксана Франко // Федір Вовк. – Нью-Йорк, 1997. – С. 10–237 (Джерела до новітньої історії України. – Т. VI).
 74. Чекановска А. Музыкальная этнография: методология и методика / Анна Чекановска. – Москва : Сов. композитор, 1983. – 190 с.
 75. Шуст Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Роман Шуст, Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету. – С. 11–41.
 76. Armon K. Adam Robert Fischer (1889–1943) / Krystyna Armon // Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. – Wrocław ; Kraków, 2007. – T. II / [pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej i Anny Spiss]. – S. 77–83.
 77. Bar J. Jan Czekanowski (1882–1965) / Joanna Bar, Anna Czekanowska // Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. – Kraków, 2002. – T. I / [pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss]. – S. 52–56.
 78. Bukowska-Floreńska I. Stanisław Bronisław Ciszewski (1865–1930)/ Irena Bukowska-Florenska // Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne.– Wrocław ; Kraków, 2010. – T. III / [pod red. Anny Spiss i Zofii Szromby-Rysowej]. – S. 35–
 79. BursztaJ. Etnografia Polska a ziemie Zachodnie/ Józef Burszta // Lud. – Wrocław,  – T. LV. – S. 15–28.
 80. Czachowski H. Karol Wilhelm Koranyi (1897–1964)/ Hubert Czachowski // Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne.– Wrocław, 2014. – T. IV / [pod red. Anny Spiss i Jana Święcha]. – S. 99–104.
 81. Draus J. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. 1918–1946. Portret kresowej uczelni / Jan Draus. – Kraków, 2007. – 328s.
 82. Engelking A. Jan Kanty Emil Alfred Falkowski (1901–ok. 1940) / Anna Engelking, Olga Linkiewicz. – Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne.– Wrocław ; Kraków, 2010.– T. III / [pod red. Anny Spiss i Zofii Szromby-Rysowej]. – S. 61–72.
 83. Finkel L. Historya uniwersytetu Lwowskiego / Ludwik Finkel, Stanisław Starzyński. – Lwów, 1894. – Cz. I: Do r. 1869. – 351 s.
 84. Finkel L. Historya uniwersytetu Lwowskiego / Ludwik Finkel, Stanisław Starzyński. – Lwów, 1894. – Cz. II: 1869–1894. – 417 s.
 85. Goldberg-Mulkiewicz O. Giza (Gizela) Frenkel (Frankel, fränklowa, Fraenklowa)/ Olga Goldberg-Mulkiewicz// Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. – Kraków,  – Т. I / [pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss]. – S. 104–105
 86. Historia etnografii polskiej/ [pod red. Małgorzaty Terleckiej]. – Wrocław, 1973. – 349 s.
 87. Heska-Kwaśniewicz K. Księżna i Mengele / Krystyna Heska-Kwasniewicz // Tygodnik Powszechny. Katolicke pismo społeczno-kulturalne (Kraków). – 2003. – N 4, – 26 stycznia. – (Інтернет-ресурс). – Режим доступу : http://www.gryglaszewski.pl/home/genealogia/biogramy/drzewo-gry/tp.html.
 88. Kłodnicki Z. Dzieje Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995)/ Zygmunt Kłodnicki // Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny. Materiały ogolnopolskiej sesji popularne-naukowej. Zamość, 22–24.IX.1995.– (Інтернет-ресурс). – Режим доступу : http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/11058/Przyczynki+do+etnografii+Zamojszczyzny.pdf.
 89. Kłodnicki Z. Józef Ludwik Franciszek Gajek / Zygmunt Kłodnicki, Anna Kowalska-Lewicka // Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne.– Kraków, 2002.– Т. I / [pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss]. – S. 106–110.
 90. Kłodnicki Z. Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / Zygmunt Kłodnicki // Lud. – Wrocław, 1995.– T. LXXVIII. – S. 9–18.
 91. Kutrzebianka A. Ciszewski Stanisław Bronisław / Anna Kutrzebianka // Polski Słownik Biograficzny.– Kraków : PAU, 1938. – T. IV : (Chwalczewski Jerzy – Dąbrowski Ignacy). – S. 85–86.
 92. MalinowskiA. Antropologia poznańska XX wieku / Andrzej Malinowski// Homines Hominibus. – 2008. – N 1(4). – S. 33–74.
 93. Malinowski A. Profesor Franciszek Wokroj (1906–1991)/ Andrzej Malinowski // Przegląd Antropologiczny. – Poznań, 1993 – T. 56. – Zesz. 1–2. – S. 3–4.
 94. Simonides D. Miejsce Adama Fischera w historii polskiej folklorystyki / Dorota Simonides // Adam Fischer / pod red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – S. 23–47.
 95. Spiss A. Aleksander Paweł Jaworczak (1908–1993)/ Anna Spiss // Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne.– Wrocław, 2014. – T. IV / [pod red. Anny Spiss i Jana Święcha]. – S. 75–82.
 96. Tarnawski R. Adam Fischer jako student i wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego / Roman Tarnawski // Adam Fischer / pod red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – S. 7–21.
 97. Typek J. Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone / Joanna Typek, Łukasz Łuczaj, Monika Kujawska // Adam Fischer / pod red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – S. 57–66.
 98. Trapszyc A. Władysław Jagiełło (1912–1944)/ Artyr Trapszyc // Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne.– Wrocław, 2014. – T. IV / [pod red. Anny Spiss i Jana Święcha]. – S. 66–68.

Матеріали

Інтернет-ресурси:
1. http://diasporiana.org.ua
2. www.etnolog.org.ua
3. www.nz.ethnology.lviv.ua
4. www.ethnology.lviv.ua

ІСТ-ІСО, 4 курс (стаціонар). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ. Конспект

ІСТ-ІСО, 4 курс (стаціонар). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ. Завдання

ІСТ-ІСО, 4 курс (заочна форма). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ. Конспект

ІСТ-ІСО, 4 курс (заочна форма). Завдання на період карантину. Історія етнології в ЛНУ. Завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму