Українське народне житло: генезис, еволюція, локальні особливості, будівельна обрядовість

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Сілецький Р. Б.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Асп-2професор Сілецький Р. Б.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:
Дисципліна «Українське народне житло: генезис, еволюція, локальні особливості, будівельна обрядовість» є вибірковою дисципліною з спеціальності 032- історія та археологія (спеціалізації “етнологія”), яка викладається в четвертому семестрі для аспірантів в обсязі трьох (3) кредитів (90 годин) кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Українське народне житло: генезис, еволюція, локальні особливості, будівельна обрядовість» є ознайомлення аспірантів із історичним розвитком українського народного житла (в матеріальному та духовному вимірах) для оволодіння сучасними підходами та інструментами дослідження етнокультурних явищ та процесів.
Використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати у майбутніх дослідників-етнологів знання про традиційно-побутову культуру українського народу, зокрема про житлобудівництво. Розглянути історичний розвиток українського народного житла від ранньослов’янських часів до початку ХХ ст.: вертикальний розвиток та горизонтальне планування житла, будівельний матеріал та будівельну техніку, систему опалення, організацію інтер’єру, екстер’єр, будівельну обрядовість. Встановити загальноукраїнські та локальні особливості народного українського житлобудівництва, відображення його історичного розвитку у традиційній будівельній обрядовості.

 Результати навчання:

 • знати:
  – історію розвитку українського народного житла та основні аспекти його історико-етнологічного дослідження;
  – локальні особливості традиційного житлобудівництва українського народу.
  – конструкцію народного житла;
  – організацію та наповнення інтер’єру;
  – семантику будівельної обрядовості та її зв’язок з історичним розвитком житла.
 • розуміти:
  Зміст понять: вертикальний розвиток народного житла (землянка, півземлянка, наземне житло), горизонтальне планування житла, будівельний матеріал і будівельна техніка (зрубна, каркасна, безкаркасна), система опалення та відведення диму, організація інтер’єру народного житла, конструкція стелі та даху, екстер’єр житла, будівельна обрядовість (будівельна жертва, обрядове будівельне деревце, входини).
 • вміти:
  – диференціювати народне житло українців відповідно до існуючого історико-етнографічного районування України;
  – виявляти етнічні та загальнослов’янські елементи народного житла українців;
  – розглядати явище народної культури в його історичному розвитку і у зв’язку з іншими сторонами традиційного побуту;
  – залучати до дослідження різноманітні джерела з порубіжних дисциплін (етнографічні, фольклорні, історичні, археологічні, лінгвістичні, мистецтвознавчі);
  – на прикладі українського традиційного житлового будівництва застосовувати комплексний міждисциплінарний підхід до вивчення явищ традиційної культури;
  – встановлювати зв’язки із суміжними галузями народної культури;
  – вміти виявляти джерела для дослідження (етнографічні, фольклорні, історичні, археологічні, мистецтвознавчі).
   

Рекомендована література

 • Бломквист Е. Э Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник. Москва, 1956.
 • Відейко М. Ю., Терпиловський Р. В., Петрашенко В. О. Давні поселення України. К., 2005.
 • Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології. К., 1995.
 • Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П., Могоитч І. Р., Федака П. М. Народна архітектура українських Карпат XV – XX ст. К., 1987.
 • Данилюк А. Г. Українська хата. К., 1991.
 • Данилюк А. Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся. Львів, 2001.
 • Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ – ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження. К., 1980.
 • Никончук М. В., Никончук О. М. Будівельна лексика Правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. Житомир, 1990.
 • Південноруське село ІХ – ХІІІ ст. (нові пам’ятки матеріальної культури). К., 1997.
 • Пономарьов А. П., Артюх Л. Ф., Косміна Т. В. та ін. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. К., 1993.
 • Приходько Н. П. Некоторые вопросы истории жилища на Украине // Древнее жилище народов Восточной Европы. Москва, 1975.
 • Пуголовок Ю. Будівельна справа літописних сіверян. Опішне, 2016.
 • Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої половини ХХ ст. (Житлово-господарський комплекс). К., 2015.
 • Радович Р. Поліське народне житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів, 2017.
 • Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины. 2-е изд., переработ. и дополн. К., 1989.
 • Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців. Львів, 2011.
 • Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в український Карпатах ХІХ – початку ХХ ст. К., 1994.
 • Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. К., 1989.
 • Станкевич М. Українське художнє дерево XVI – XX ст. – Львів, 2002.
 • Стельмах Г. Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. К., 1964.
 • Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы. Москва, 1968.
 • Федака П. М. Народне житло українців Закарпаття XVIII – XX століть. Ужгород, 2005.
 • Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології. Київ, 1997.

Матеріали

Етнографія України: навч. посібн. / за ред. проф. С. А. Макарчука. – Львів: Світ, 2004. – 520 с.
Лекція проф. Р.Сілецького про будівельну обрядовість бойків

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус