Вступ до історії та педагогічної майстерності

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Полещук Т. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: нормативний курс знайомить студентів першого курсу із змістом та напрямками підготовки істориків у вищій школі; розкриває основні форми навчальної та наукової роботи студентів;  подає початкові знання про теоретичні основи історичної науки, історію історичних знань, види і типи історичних джерел, дидактику історії, засади наукових досліджень з історії.

 

 • Результати навчання:
 • знати:  предмет, функції, завдання історії як майбутньої сфери професійної діяльності; основні  поняття і категорії історії як науки; загальні тенденції розвитку історичної науки, принципи та методи історичних досліджень; форми і методи навчальної роботи студентів; теорію і методику навчання історії.
 •  
 • вміти: працювати з різними видами історичних джерел і літератури; самостійно здійснювати підготовку до практичних і семінарських занять, брати участь в обговореннях і дискусіях; засвоїти загальні вимоги щодо підготовки і написання студентських наукових робіт; розуміти основні тенденції розвитку історичної науки; оперувати історичною термінологією; узагальнювати історичні факти і робити самостійні висновки.
 • Опис навчальної дисципліни 014

Рекомендована література

Базова

 1. Бондар В. Дидактика: підр. для студ. вищ. педаг. навч. закл. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
 2. Дмитрієнко М. Ф. Джерела історичні // Енциклопедія історії України. – К.: Інститут історії НАН України, 2005. – Т.2. – С. 374-375.
 3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с.
 4. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навч. пос. / за ред. В. М. Литвина та ін.– К.: Вища школа, 2002. – 432 с.
 5. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. – Львів: В-во ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 604с.
 6. Методичні поради до написання курсових і кваліфікаційних робіт з історії . – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 48 с.
 7. Оклі Б. Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну / пер. з англ. – К.: Наш формат, 2018. – 272 с.
 8. Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза, 2005. – 328 с.
 9. Стельмах С. П. Історична наука // Енциклопедія історії України. – К.: Інститут історії НАН України, 2005. – Т.3 – С. 562-566.
 10. Турченко Ф. Україна – повернення історії: Генеза сучасного підручника. – К.: Генеза, 2016.
 11. Удод О. Українська історична дидактика: академічний дискурс. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.
 12. Яковенко Н. Вступ до історії. – К.: Критика, 2007. – 376 с.
 13. Яремчук В. Основи науково-дослідної роботи студентів: навч. посібник. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – 56 с.

Допоміжна

 1. Брайчевський М. Вступ до історичної науки: навч. посібник. – К.: КМ Academia, 1995. – 168 с.
 2. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності.  –  Львів: ЛДУ ім. І. Франка,   1999. – 228 с.
 3. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія : посібн. для студ. істор. спец. ун – тів. – Львів : ПАІС, 2007. – 312с.
 4. Історія, пам’ять, політика: Зб. наук. ст./Упор. Г. Касьянов. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.
 5. Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам. – К.: «К.І.С.», 2007.
 6. Крип’якевич І. П. Нарис методики історичних досліджень. Завдання історичної методики // Укр. іст. журнал. – 1967. – № 2-4, 7-10.
 7. Ланглуа Ш-В. Введение в изучение истории. – 2-е изд. – М.: Гос. публ. ист. библиотека, 2004. – 305 с.
 8. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр навч. л-ри, 2010. – 352 с.
 9. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. для вузів – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 116 с.
 10. Свердан М. М. Основи наукових досліджень : навч. посібн. –  Чернівці: Рута, 2003. – 352 с.
 11. Українська історіографія на зламі ХІХ і ХХ століть: здобутки і проблеми / Кол. монографія за ред. Л. Зашкільняка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 406 с.

Матеріали

Інформаційні ресурси

1. Courses.prometheus.org.ua
2. Wisecow.com.ua
3. Courses. ed-era.com.ua
4. Gohigher. org (Вище! Спільнота для навчання та викладання).
5.http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія
6.http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_науки
7.http://uk.wikipedia.org/wiki/Історіографія
9.http://uk.wikipedia.org/wiki/Дослідження

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму