Вступ до історії та педагогічної майстерності

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Полещук Т. С.Ісо-11с, Ісо-12с

Опис курсу

             Анотація навчальної дисципліни:

Навчальний курс знайомить студентів першого курсу із змістом та напрямками підготовки істориків у вищій школі; розкриває основні форми навчальної та наукової роботи студентів;  подає початкові знання про теоретичні основи історичної науки, історію історичних знань, види і типи історичних джерел, засади наукових досліджень з історії.

                Результати навчання:

 • знати: предмет, функції, завдання історії як майбутньої сфери професійної діяльності; основні  поняття і категорії історії як науки; загальні тенденції розвитку історичної науки, принципи та методи історичних досліджень; форми і методи навчальної роботи студентів; теорію і методику навчання історії.
 • вміти: працювати з різними видами історичних джерел і літератури; самостійно здійснювати підготовку до практичних і семінарських занять, брати участь в обговореннях і дискусіях; засвоїти загальні вимоги щодо підготовки і написання студентських наукових робіт; розуміти основні тенденції розвитку історичної науки; оперувати історичною термінологією; узагальнювати історичні факти і робити самостійні висновки.

 

Рекомендована література

Базова

 • Бондар В. Дидактика: підр. для студ. вищ. педаг. навч. закл. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
 • Дмитрієнко М. Ф. Джерела історичні // Енциклопедія історії України. – К.: Інститут історії НАН України, 2005. – Т. 2. – С. 374-375.
 • Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с.
 • Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навч. пос. / за ред. В. М. Литвина та ін.– К.: Вища школа, 2002. – 432 с.
 • Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. – Львів: В-во ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 604 с.
 • Методичні поради до написання курсових і кваліфікаційних робіт з історії. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 48 с.
 • Оклі Б. Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну / пер. з англ. – К.: Наш формат, 2018. – 272 с.
 • Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза, 2005. – 328 с.
 • Стельмах С. П. Історична наука // Енциклопедія історії України. – К.: Інститут історії НАН України, 2005. – Т.3 – С. 562‒566.
 • Турченко Ф. Україна – повернення історії: Генеза сучасного підручника. – К.: Генеза, 2016.
 • Удод О. Українська історична дидактика: академічний дискурс. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.
 • Яковенко Н. Вступ до історії. – К.: Критика, 2007. – 376 с.
 • Яремчук В. Основи науково-дослідної роботи студентів: навч. посібник. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – 56 с.

Допоміжна

 • Брайчевський М. Вступ до історичної науки: навч. посібник. – К.: КМ Academia, 1995. – 168 с.
 • Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 228 с.
 • Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія : посібн. для студ. істор. спец. ун – тів. – Львів : ПАІС, 2007. – 312 с.
 • Історія, пам’ять, політика: Зб. наук. ст./Упор. Г. Касьянов. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.
 • Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам. – К.: «К.І.С.», 2007.
 • Крип’якевич І. П. Нарис методики історичних досліджень. Завдання історичної методики // Укр. іст. журнал. – 1967. – № 2‒4, 7‒10.
 • Ланглуа Ш-В. Введение в изучение истории. – 2-е изд. – М.: Гос. публ. ист. библиотека, 2004. – 305 с.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр навч. л-ри, 2010. – 352 с.
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. для вузів – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 116 с.
 • Свердан М. М. Основи наукових досліджень : навч. посібн. – Чернівці: Рута, 2003. – 352 с.
 • Українська історіографія на зламі ХІХ і ХХ століть: здобутки і проблеми / Кол. монографія за ред. Л. Зашкільняка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 406 с.

 

Матеріали

Інформаційні ресурси

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556 – VІІ із змінами // zakon.rada.gov.ua /laws/show/1556-18#Text
 • https:/lnu.edu.ua; clio.lnu.edu.ua
 • http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія
 • http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_науки
 • http://uk.wikipedia.org/wiki/Історіографія
 • http://uk.wikipedia.org/wiki/Дослідження
 • Courses.prometheus.org.uа
 • Wisecow.com.ua
 • Courses. ed-era.com.ua
 • Gohigher. org (Вище! Спільнота для навчання та викладання)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус