Онищук Ярослав Іванович

Посада: завідувач кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-29

Електронна пошта: yaroslav.onyshchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Археологія України, етнічна історія та археологія римського часу Волино-Подільського пограниччя, “воєнна археологія” новітнього часу.

Курси

Публікації

Eine spatkaiserzeitliche Gesichtsperle aus der Westukraine // Die spatromische Kaiserzeit und die fruhe Volkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa. – Lodz, 2000. – S. 325–333.

До проблеми поширення складноорнаментованих намистин з “личинами” на території Центрально-Східної Європи // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2002. – Вип. 8. – С. 103–107.

Розвідкові археологічні дослідження в селі Накваша Бродівського р-ну Львівської області у 2000 році // Записки НТШ. Праці археологічної комісії. – 2002. – Т. ССХLIV. – С. 535–544.

Предмети провінційно-римського походження з поселення вельбарської культури Дудин-ІІ на Волино-Подільському пограниччі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 587–595.

Фізико-хімічні дослідження металевих виробів з поселення Дудин-ІІ на Волино-Подільському пограниччі (за матеріалами розкопок 2002 р.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С. 67–71.

Особливості поховального обряду висоцького населення басейну Верхнього Надстир’я // Problemy kultury wysockiej. – Rzeszow, 2005. – S. 83–104.

З історії дослідження пам’яток висоцької культури в межиріччі Західного Бугу та Ікви // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 283–293.

Археологічні дослідження Львівського університету у межиріччі Західного Бугу та Ікви // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 147–156.

Золота підвіска пізньоримського часу з с. Дудин Львівської області // Археологія. – 2007. – № 2. – С. 72–76.

До питання про локальні особливості керамічного посуду ХІ–ХІІ ст. на волино-подільському пограниччі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 178–184.

Пошуково-ексгумаційні дослідження військових поховань періоду Першої світової війни на г. Татарівка Сколівського р-ну Львівщини // Наукові записки Львівського історичного музею. – 2008. – Вип. ХІІ. – С. 22–38.

Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н.е. на території Галичини // Галичина: етнічна історія. – Львів, 2008. – С. 13–32.

Археологічні пам’ятки Бродівського району Львівської області (за матеріалами Бродівського історико-краєзнавчого музею) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 172–194.

Провінційно-римські імпорти та їх значення в культурах римського часу Волино-Подільського пограниччя // Бюлетень 10. Інформаційний випуск. – Львів, 2008. – С. 40–46 + табл. кол. ілюстр.

Скарб римських республіканських монет із с. Почапи у верхів’ях Західного Бугу // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 164–168.

Провінційно-римські культурні впливи та їх роль в етнічній історії Волино-Подільського пограниччя // Археологія і давня історія України. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. –Київ, 2010. – С. 152–159.

Торговельно-економічні відносини наддунайських провінцій римської імперії з варварським населенням українського Прикарпаття у першій половині І тисячоліття н. е. // Археологічні дослідження  Львівського університету. – 2010. – Вип. 13. – С. 171–186 + 2 кол. вклейки.

«Воєнна археологія» в контексті дослідження історичних пам’яток новітнього часу українсько-польського пограниччя // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С. 135–143.

Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н.е. на території Галичини // Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей. –Львів, 2008. –С. 13-32.

Торговельно-економічні відносини наддунайських провінцій римської імперії з варварським населенням українського Прикарпаття у першій половині І тисячоліття н.е. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. –С. 171-186 + 2 кол. вклейки.

Предмети провінційно-римського походження в археологічних комплексах культури карпатських курганів //Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Львів, 2012. – Кн.2. – С. 342-349.

Кераміка вельбарської культури з поселення Дудин-ІІ у верхів’ях Ікви // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. –Вип. 16. – С. 301-310.

Кістяні гребені в археологічних комплексах культур першої половини І тисячоліття н. е. Дністро-Прип’ятського межиріччя / Ярослав Онищук, Володимир Прокопів // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14–15. – С. 30–45.

Дослідження поховань бійців Карпатської України на Верецькому перевалі в 2011 році // Цитаделя. – Львів, 2013. – №9. – С. 46-50.

Провінційно-римські культурні впливи на племена Українського Прикарпаття у першій половині І тис. н. е. / Ярослав Онищук // Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu. – Krosno, 2013. –S. 87–107.

Історія дослідження склоробної майстерні в Комарові / Ярослав Онищук // Наукові студії : зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів ; Винники, 2013. – Вип. 6. – С. 259–268.

Дослідження поховань бійців Карпатської України на Верецькому перевалі в 2011 році / Ярослав Онищук // Цитаделя. – Львів, 2013. – № 9. – С. 46–50.

Археологічні дослідження на Брідщині у 2013 р. / Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини і Волині. – Броди, 2014. – Вип. 7 : Матеріали VIII краєзнавчої конференції. – С. 32–36.

До проблеми етнокультурної приналежності пам’яток пізньоримського часу Волино-Подільського пограниччя / Ярослав Онищук // ОІUM. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 156–164.

Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань стрільців Карпатської Січі на Верецькому перевалі / Ярослав Онищук // Українофобія як явище та політтехнологія : зб. статей. – Львів, 2014. – Вип. 1. – С. 60–69 (співавтор С. Шеремета).

Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань вояків Української повстанської армії на Львівщині / Ярослав Онищук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2014. – Вип. 24 : Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин. – С. 443–451.

Дослідження багатошарового поселення Броди-І в околиці Старих Бродів / Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : мат. ІХ краєзнав. конф. – Броди, 2015. – Вип. 8. – С. 5–7.

Найдавніша історія села Пеняки та його округи / Ярослав Онищук // Пеняки. Життєпис села. – Броди, 2015. – С. 11–15.

НКВД чи ГЕСТАПО?: масове вбивство цивільного населення на горі Тептюж біля Млинок Шкільникових у липні 1941 р. та суперечливі джерельні свідчення / Богдан Лазорак, Ярослав Онищук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2015. – Спецвип. 2.– С. 187–198.

Нові матеріали висоцької культури у фондах Бродівського історико-краєзнавчого музею / Віталій Конопля, Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : мат. ІХ краєзнав. конф. – Броди, 2015. – Вип. 8. – С. 8–11.

Виникнення пошукового руху та становлення “воєнної археології” як наукового напряму в Україні / Христина Тимців, Ярослав Онищук // Актуальні питання сучасної науки : мат. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16–17 жовтня 2015 р.). – Херсон, 2015. – Ч. І. – С. 145–150.

Римські монети та їх значення у середовищі племен вельбарської культури / Ярослав Онищук // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 20–32.

Нові знахідки сільськогосподарських знарядь з Північно-Західної Брідщини / Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Матеріали Х науково-краєзнавчої конференції. – Броди, 2015. – Зб. 9. – С. 54–56.

Дослідження поховань вояків дивізії “Галичина” на території “Бродівського котла” / Я. Онищук, С. Шеремета // Українська дивізія “Галичина” (Львівщина): історія, спогади, світлини. – Львів, 2016. – С. 419–424.

До питання про гото-слов’янську контактну зону на пограниччі Північно-Західного Поділля та Волині у пізньоримський час / Ярослав Онищук // Міжнародна наукова конференція “Освоєння простору: житло, поселення, регіон”: Зб. тез. – Львів ; Винники, 2016. – С. 17–18.

Біографія

shapeimage_2 (3)

Народився 1967 р. у с. Попівці Бродівського р-ну Львівської обл. Закінчив історичний факультет (1991) та аспірантуру при кафедрі археології, античності та середньовіччя (1998) Львівського державного університету ім. І. Франка.

Асистент (1998–2001), доцент (2001–2004) кафедри археології, античності та середньовіччя, з 2004 р. – доцент кафедри археології та історії стародавнього світу, у 2004–2005 рр. – в. о. завідувача кафедри, у 2002–2005 рр. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя у І тис. н. е.” (наукові керівники – проф. М. А. Пелещишин, д-р іст. наук Д. Н. Козак).

Працював відповідальним секретарем Бродівської районної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (1991), молодшим і старшим науковим співробітником Бродівського історико-краєзнавчого відділу Львівського історичного музею (1992–1995), директором комунального підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля» (2007–2010). Член Вченої ради історичного факультету (з 2002) та редколегії збірника наукових праць “Археологічні дослідження Львівського університету”.

Проекти

4.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

5.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

6.2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

7.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

8.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

9.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

10.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

11.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!