Онищук Ярослав Іванович

Посада: завідувач кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-29

Електронна пошта: yaroslav.onyshchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Археологія римського часу України, воєнна археологія.

Курси

Публікації

Eine spatkaiserzeitliche Gesichtsperle aus der Westukraine // Die spatromische Kaiserzeit und die fruhe Volkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa. – Lodz, 2000. – S. 325–333.

До проблеми поширення складноорнаментованих намистин з “личинами” на території Центрально-Східної Європи // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2002. – Вип. 8. – С. 103–107.

Розвідкові археологічні дослідження в селі Накваша Бродівського р-ну Львівської області у 2000 році // Записки НТШ. Праці археологічної комісії. – 2002. – Т. ССХLIV. – С. 535–544.

Предмети провінційно-римського походження з поселення вельбарської культури Дудин-ІІ на Волино-Подільському пограниччі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 587–595.

Фізико-хімічні дослідження металевих виробів з поселення Дудин-ІІ на Волино-Подільському пограниччі (за матеріалами розкопок 2002 р.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С. 67–71.

Особливості поховального обряду висоцького населення басейну Верхнього Надстир’я // Problemy kultury wysockiej. – Rzeszow, 2005. – S. 83–104.

З історії дослідження пам’яток висоцької культури в межиріччі Західного Бугу та Ікви // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 283–293.

Археологічні дослідження Львівського університету у межиріччі Західного Бугу та Ікви // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 147–156.

Золота підвіска пізньоримського часу з с. Дудин Львівської області // Археологія. – 2007. – № 2. – С. 72–76.

До питання про локальні особливості керамічного посуду ХІ–ХІІ ст. на волино-подільському пограниччі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 178–184.

Пошуково-ексгумаційні дослідження військових поховань періоду Першої світової війни на г. Татарівка Сколівського р-ну Львівщини // Наукові записки Львівського історичного музею. – 2008. – Вип. ХІІ. – С. 22–38.

Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н.е. на території Галичини // Галичина: етнічна історія. – Львів, 2008. – С. 13–32.

Археологічні пам’ятки Бродівського району Львівської області (за матеріалами Бродівського історико-краєзнавчого музею) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 172–194.

Провінційно-римські імпорти та їх значення в культурах римського часу Волино-Подільського пограниччя // Бюлетень 10. Інформаційний випуск. – Львів, 2008. – С. 40–46 + табл. кол. ілюстр.

Скарб римських республіканських монет із с. Почапи у верхів’ях Західного Бугу // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 164–168.

Провінційно-римські культурні впливи та їх роль в етнічній історії Волино-Подільського пограниччя // Археологія і давня історія України. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. –Київ, 2010. – С. 152–159.

Торговельно-економічні відносини наддунайських провінцій римської імперії з варварським населенням українського Прикарпаття у першій половині І тисячоліття н. е. // Археологічні дослідження  Львівського університету. – 2010. – Вип. 13. – С. 171–186 + 2 кол. вклейки.

«Воєнна археологія» в контексті дослідження історичних пам’яток новітнього часу українсько-польського пограниччя // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С. 135–143.

Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н.е. на території Галичини // Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей. –Львів, 2008. –С. 13-32.

Торговельно-економічні відносини наддунайських провінцій римської імперії з варварським населенням українського Прикарпаття у першій половині І тисячоліття н.е. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. –С. 171-186 + 2 кол. вклейки.

Предмети провінційно-римського походження в археологічних комплексах культури карпатських курганів //Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Львів, 2012. – Кн.2. – С. 342-349.

Кераміка вельбарської культури з поселення Дудин-ІІ у верхів’ях Ікви // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. –Вип. 16. – С. 301-310.

Кістяні гребені в археологічних комплексах культур першої половини І тисячоліття н. е. Дністро-Прип’ятського межиріччя / Ярослав Онищук, Володимир Прокопів // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14–15. – С. 30–45.

Дослідження поховань бійців Карпатської України на Верецькому перевалі в 2011 році // Цитаделя. – Львів, 2013. – №9. – С. 46-50.

Провінційно-римські культурні впливи на племена Українського Прикарпаття у першій половині І тис. н. е. / Ярослав Онищук // Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu. – Krosno, 2013. –S. 87–107.

Історія дослідження склоробної майстерні в Комарові / Ярослав Онищук // Наукові студії : зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів ; Винники, 2013. – Вип. 6. – С. 259–268.

Дослідження поховань бійців Карпатської України на Верецькому перевалі в 2011 році / Ярослав Онищук // Цитаделя. – Львів, 2013. – № 9. – С. 46–50.

Археологічні дослідження на Брідщині у 2013 р. / Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини і Волині. – Броди, 2014. – Вип. 7 : Матеріали VIII краєзнавчої конференції. – С. 32–36.

До проблеми етнокультурної приналежності пам’яток пізньоримського часу Волино-Подільського пограниччя / Ярослав Онищук // ОІUM. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 156–164.

Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань стрільців Карпатської Січі на Верецькому перевалі / Ярослав Онищук // Українофобія як явище та політтехнологія : зб. статей. – Львів, 2014. – Вип. 1. – С. 60–69 (співавтор С. Шеремета).

Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань вояків Української повстанської армії на Львівщині / Ярослав Онищук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2014. – Вип. 24 : Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин. – С. 443–451.

Дослідження багатошарового поселення Броди-І в околиці Старих Бродів / Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : мат. ІХ краєзнав. конф. – Броди, 2015. – Вип. 8. – С. 5–7.

Найдавніша історія села Пеняки та його округи / Ярослав Онищук // Пеняки. Життєпис села. – Броди, 2015. – С. 11–15.

НКВД чи ГЕСТАПО?: масове вбивство цивільного населення на горі Тептюж біля Млинок Шкільникових у липні 1941 р. та суперечливі джерельні свідчення / Богдан Лазорак, Ярослав Онищук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2015. – Спецвип. 2.– С. 187–198.

Нові матеріали висоцької культури у фондах Бродівського історико-краєзнавчого музею / Віталій Конопля, Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : мат. ІХ краєзнав. конф. – Броди, 2015. – Вип. 8. – С. 8–11.

Виникнення пошукового руху та становлення “воєнної археології” як наукового напряму в Україні / Христина Тимців, Ярослав Онищук // Актуальні питання сучасної науки : мат. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16–17 жовтня 2015 р.). – Херсон, 2015. – Ч. І. – С. 145–150.

Римські монети та їх значення у середовищі племен вельбарської культури / Ярослав Онищук // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 20–32.

Нові знахідки сільськогосподарських знарядь з Північно-Західної Брідщини / Ярослав Онищук // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Матеріали Х науково-краєзнавчої конференції. – Броди, 2015. – Зб. 9. – С. 54–56.

Дослідження поховань вояків дивізії “Галичина” на території “Бродівського котла” / Я. Онищук, С. Шеремета // Українська дивізія “Галичина” (Львівщина): історія, спогади, світлини. – Львів, 2016. – С. 419–424.

До питання про гото-слов’янську контактну зону на пограниччі Північно-Західного Поділля та Волині у пізньоримський час / Ярослав Онищук // Міжнародна наукова конференція “Освоєння простору: житло, поселення, регіон”: Зб. тез. – Львів ; Винники, 2016. – С. 17–18.

До історії вивчення пам’яток першої половини І тисячоліття н. е. на території Західного Поділля та Волині (друга половина ХІХ ст. – 1941 р.) / Ярослав Онищук // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 20. С. 110–132.

Нові матеріали до вивчення бойових дій на території «Бродівського котла» у липні 1944 р. (за результатами архівних та польових досліджень) / Ярослав Онищук // Військово-науковий вісник. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 104-118.

Етнокультурна ситуація на території пограниччя Західної Волині та Поділля в пізньоримський час (спроба реконструкції) / Ярослав Онищук // Вісник Інституту археології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 12. – С. 3–19.

Римські імпортні вироби з могильника перших століть нашої ери Карів-I у Західному Побужжі / Ярослав Онищук // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск на пошану професора Олексія Сухого. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 265–274.

Ювелірні скляні намистини з поселень пізньоримського часу у верхів’ях рік Іква, Стир і Серет / Ярослав Онищук // Пам’ятки України. Національна спадщина. – К., 2018. – №1-2. – С. 68-72.

Населення Західної Волині та Західного Поділля у першій половині І тис. н. е.: культурно-історичний аспект / Ярослав Онищук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –568 с.

Взаимосвязи населения вельбарской, сарматской и черняховской культур на территории Западного Подолья во второй четверти І тыс. н. э. / Ярослав Онищук // История. Журнал Белорусского государственного университета. – Минск, 2018. – № 3. – С. 120–129.

Господарство населення Волино-Подільського пограниччя другої чверті І тис. н. е. (за археологічними матеріалами) / Ярослав Онищук // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Спецвипуск на пошану професора Романа Шуста. – С. 183–197.

Взаємовідносини населення українського Прикарпаття і Західної Волині з провінційно-римським світом у першій половині І тис. н. е. / Ярослав Онищук // Гілея: науковий вісник. – Київ: ПП «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (№ 3). – Ч. 1. Історичні науки. – С. 113–117.

Kariv I – nowo odkryte cmentarzysko z okresu wczesnorzymskiego na Zachodnim Pobużu. Wstępna analiza kulturowo – historyczna / Jaroslav Onyshchuk J. // Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne / Red. A. Michałowski, M. Olędzki, K. Kot-Legieć, M. Piotrowska. – Łódź, 2019. – S. 359–375.

Деякі підсумки досліджень могильника римського часу Карів-I у Західному Побужжі /Ярослав Онищук // Між Сходом та Заходом (Inter Orientem et Occidentem): Ювілейна збірка до 65-річчя з дня народження доктора Ердмуте Шультце та 20-річчя Германо-Слов’янської археологічної експедиції. Т. 3 / за ред. М. Любичева, К. В. Мизгіна. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 143-163.

Die nächsten drei Sueben! Ein kaiserzeitliches „Fürstengrab“ mit römischem Import und weitere Grabfunde von Kariv-I in der Westukraine / Jaroslav Onyshchuk, Jan Schuster // Acta Archaeologica Carpathica. – Kraków, 2020. – T. LV. – S. 91-109. (Співавтор J. Schuster)

Hic Suebiae finis? Ein mittelkaiserzeitliches Gräberfeld mit „Fürstengrab“ von Kariv-1 aus der Westukraine / Jaroslav Onyshchuk, Jan Schuster // Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. – Frankfurt a.M., 2017 (2021). – B. 98. – S. 11-77.

Могильник римського часу Карів-І у Західному Побужжі: інтерпретація та проблема походження / Ярослав Онищук // Наша спадщина. – Львів, 2021. – № 2 (26). – С. 20-25.

Дослідження могильника римського часу Карів І у Західному Побужжі в 2019–2020 роках / Ярослав Онищук // Археологія і давня історія України. – Київ, 2022. –Вип. 1 (42). – С. 141-154.

Могильник Карів-І в контексті етнічних і культурних явищ останньої чверті ІІ ст. н. е. на території Західного Побужжя і Верхнього Подністров’я / Ярослав Онищук // Археологія. – Київ, 2022. – № 3. С. 66-87.

The Ethnocultural Situation in the Western Bug and Upper Dniester Regions during the Marcomannic Wars /Jaroslav Onyshchuk // Rome and the Barbarians. An Interplay between two Worlds (ed. M. Olędzki, A. Dubicki). – Łódź, 2022. – P. 81-97.

Поховання свебського «князя» у Карові // Археологія України за роки незалежності / Ярослав Онищук – К.: Інститут археології НАН України, 2022. – С. 174-179.

Пам’ятка вельбарської культури Карів-ХІІІ у Західному Побужжі: результати дослідження 2021 р. / Ярослав Онищук, Ольга Мінейко // Готський шлях: спільна історична реконструкція та віртуальна подорож в минуле. Володимир, 2023. С. 91-110. (Співавтор О. Мінейко).

Біографія

shapeimage_2 (3)

Народився 1967 р. у с. Попівці Бродівського р-ну Львівської обл. Закінчив історичний факультет (1991), аспірантуру (1998) і докторантуру (2018) Львівського державного університету ім. І. Франка.

Асистент (1998–2001), доцент (від 2001) кафедри археології, античності та середньовіччя (з 2023 р. – кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій), у 2002–2005 рр. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи. З 2021 р. – завідувач кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію «Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя у І тис. н.е» (наукові керівники М. Пелещишин, Д. Козак), 2019 – докторську «Населення Західної Волині та Західного Поділля у першій половині І тис. н.е. (культурно-історичний аспект)» (науковий консультант Л. Войтович).

Працював відповідальним секретарем Бродівської районної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (1991), молодшим і старшим науковим працівником Бродівського історико-краєзнавчого відділу Львівського історичного музею (1992–1995), директором комунального підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля» (2007–2010).

Автор понад 200 статей і публікацій з археології та історії Західної України, у тому числі монографій «Населення Західної Волині та Західного Поділля у першій половині І тис. н.е. (культурно-історичний аспект)» (Львів, 2018), «Українські січові стрільці. Збірник історичних фотографій» (Львів, 2003), колективної монографії «Мала фотоенциклопедія Українських Січових Стрільців» (Львів, 2004). Член вченої ради історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2002 р.), спеціалізованої вченої ради Д.35.222.01 для захисту докторських дисертацій при Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України (з 2022); експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів з суспільних наук (з 2022).

Проекти

4.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

5.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

6.2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

7.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

8.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

9.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

10.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

11.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!