Етнолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Галайчук В. В.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Асп-2доцент Галайчук В. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:
Дисципліна «Етнолінгвістика» є завершальною нормативною/вибірковою дисципліною з спеціальності Історія та археологія для освітньої програми аспірантури, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Етнолінгвістика» є, використовуючи найновіші здобутки етнолінгвістичної науки, сформувати у майбутніх істориків-гуманітаріїв знання про методологію етнолінгвіс¬тичних досліджень, показати доцільність залучення лінгвістичних методів у вирішення проблем етнології.

 Результати навчання:
Після завершення цього курсу аспірант буде :

 • знати:
  – методологію етнолінгвістичних досліджень;
  – основні школи сучасної етнолінгвістики;
  – наукові досягнення сучасних етнолінгвістів.
 • вміти:
  – практично використати методологію етнолінгвістичних досліджень у самостійній науковій роботі.
   

Рекомендована література

Основна література:

 1. Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Учебное пособие. СПб, 1995.
 2. Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. 2‑е изд., испр. СПб, 2005.

 Додаткова література:

 1. Ареальные исследования в языкознании и этнографии.– Ленинград, 1977.
 2. Брутян Г.А. Гипотеза Сепира – Уорфа.– Ереван, 1968.
 3. Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования и материалы.– Москва, 2001.
 4. Конобродська В. Поліський поховальний і поминальний обряди. Етнолінгвістичні студії. – Житомир, 2007. – Т. 1.
 5. Мова в часі і просторі. Діалектологічні студії. 1. – Львів, 2003.
 6. Мова і культура. Діалектологічні студії. 2. – Львів, 2003.
 7. Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования.– Москва, 1983.
 8. Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5–ти т. / Под общей ред. Н.И.Толстого. – Москва, – Т.1. А–Г; Москва, 1999. – Т. 2. Д–К; Москва, 2004. – Т. 3. К–П; Москва, 2009. – Т. 4. П–С.
 9. Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья.– Москва, 1995.
 10. Толстая С.М. Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. – Москва, 1989.
 11. Толстая С.М. Этнолингвистика в Люблине // Славяноведение.– 1993.– N 3.– С. 47-59.
 12. Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в этнографии. Язык и этнос.– Ленинград, 1983.– С. 181-190.
 13. Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике.– М., 1995.
 14. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник.– Львів, 2002.
 15. Юдін О. Етнолінгвістичний словник польської народної культури / Пер. з рос. З. Буйницької // НЗ. – С. 400–403.
 16. Etnolingwistyka. – Lublin. – № 1-15.
 17. Słownik stereotypów i symboli ludowych / Pod red. J.Bartmińskiego. T. 1.– Lublin, 1996.– 439 s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус