Гуманітарні дисципліни: освітні завдання і навчальні методики

Тип: Нормативний

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Баран З. А.Істм-11c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Істм-11cдоцент Білостоцький С. М.

Опис курсу

Дисципліна «Гуманітарні дисципліни: освітні завдання і навчальні методики» є нормативною дисципліною зі спеціальності 032 Історія та археологія, яка викладається в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Навчальним планом передбачено 32 години аудиторних занять (8 год. лекцій та 24 год. практичних) і 88 годин самостійної роботи.

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів:

 1. Поняття гуманітарних наук та їх викладання в країнах Європи.
 2. Методи навчання та методика викладання гуманітарних дисциплін.

У першому модулі студенти розглядають понятійно-категоріальний апарат, особливості викладання гуманітарних наук в системах освіти європейських держав.

У другому модулі вивчають та апробують теоретичні й емпіричні методи викладання гуманітарних дисциплін.

Рекомендована література

Основна (базова)

 1. Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам / За ред. Барбари Кубіс; Пер. з пол.; Наук. ред. Олексій Сокирко. Київ, 2007.
 2. Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник. Суми: СумДПУ, 2009.
 3. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М.Пєхоти. Київ: А.С.К., 2001.
 4. Пометун О. І., Пироженко Л. В., Коберник Г. І., Роєнко Л. М., Баліцька Н. Г. Інтерактивні технології навчання. Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. Київ: Науковий світ, 2004.
 5. Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: Монографія за ред. Н.Г. Ничкало, В.О. Кудіна. Черкаси: Вибір, 2002.

Додаткова  (допоміжна)

 • Атаманчук Ю., Россоха М. Організаційно-педагогічні умови формування конкурентноспроможного випускника вищого навчального закладу [Електорнний ресурс]. Режим доступу: library.udpu.org.ua/ library_files/zbirnuk_nayk_praz/…/2012_3_1.pdf
 • Баханов К. Модель навчання у грі // Історія в школі (Київ).2000.№ 10. С. 12–17.
 • Баханов К. Модель навчання у дискусії // Історія в школі. (Київ). 2000. № 9. С. 16–22.
 • Кріїнс X. та ін. Європейські обрії історичної освіти // Сучасні підходи до історичної освіти. Методичний додаток до навчального посібника “Історія епохи очима людини. Україна та Європа в 1900 -1939 pp.”. -Львів: НВФ “Українські технології”
 • Лузік Е. Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних ВНЗ України проблеми та перспективи. Філософія освіти. 2006. № 2(4). С. 266–276.
 • Луцик І. Г. Використання інтерактивних методів як засіб створення інтенсивного освітнього середовища. Нові технології навчання: наук. метод. зб. М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. Київ, 2007. № 46. С. 59–63.
 • Міхеєва Л. В. Нетрадиційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вип. 19. Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2008.
 • Сагач Г.М. Риторика: Навч. посібник для студентів вищ. навчальних закладів. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.
 • Уваркіна О. Специфіка гуманітарної підготовки студентів вищих медичних закладів освіти. Освіта і управління. 2002. Т. 5, № 2. С. 183–186.

 

Силабус:

Завантажити силабус