Баран Зоя Анатоліївна

Посада: завідувач кафедри світової історії модерного часу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-03, zoja_baran@ukr.net

Електронна пошта: zoya.baran@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Польща у міжнародних відносинах у Центрально-Східній Європі 1918-1939 рр.; польсько-українські відносини у міжвоєнний період. Даній тематиці присвячено більше 40 наукових робіт та виступи на конференціях.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

Статті

 1. Нові аспекти зовнішньої політики міжвоєнної Польщі: міжморська концепція // Вісник Львівського університету. Вип. 31. Львів, 1996. С. 81-90.
 2. Маловідомий епізод з історії українсько-угорських відносин (місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1997. – Т. ССХХХІІІ : Праці Історично-філософської секції. – С. 468–481.
 3. Східна Галичина і союз Пілсудський-Петлюра // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepstwa. Torun, 1997. S. 177-189.
 4. До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. – Вип. 33. – С. 146–153
 5. Новий етап співробітництва істориків Польщі й України після 1990 р. // Polska i Ukraina po Drugiej wojnie swiatowej. Rzesow, 1998. S. 287-292.
 6. Львів як осередок українського театрального життя в 20-х роках ХХ ст. // Lwow. Miasto-spoleczenstwo-kultura. T. 2. Krakow, 1998. S. 491-498.
 7. Українське питання в публіцистичній спадщині Яна Бодуена де Куртене // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 301–307.
 8. Степан Федак: штрихи до образу львівського “неполітика” // Львів: місто – суспільство – культура. – Львів, 1999. – Т. 3 (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск). – С. 553–561.
 9. Проблеми українсько-польських відносин міжвоєнного періоду в шкільних та вузівських підручниках і посібниках України // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich. – Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. – S. 37–46.
 10. До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України // Часопис “Ї”. – 2003. – Чис. 28.
 11. Schwierigkeiten in der bilateralen kooperation zwischen der Ukraine und Russland: politische beziehungen // Przegląd stosunków międzynarodowych / The Interbational Affairs Review. – 2006. – No 1. – P. 127–135.
 12. “Ліга для захисту честі” у Львові (з історії регулювання міжособистісних конфліктів у першій третині ХХ ст.) (Львів: місто – суспільство – культура. Т.6. Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск, Львів, 2007).
 13. Степан Федак // Західноукраїнська Народна Республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2009. – С. 289-306.
 14. З історії діяльності Польсько-Югославської Ліги у Львові (1923-1939 рр.) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Tom VII. Urzędy, urzędnicy, instytucje. Srudia z dziejów Lwowa. Pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki. – Kraków, 2010. – S. 516-523.
 15. Україна – Росія: «перезавантаження» відносин чи загроза українській державності // Partnerstwo Wchodnie – wielka szansa Europy. Eastern Partnership – great chance for Europe. Pod red.nauk. Janusza Sawczuka. – Poznań-Chorzów, 2011. – S. 163-174. ( У співавт. з Т.Полещук).
 16. “Реальні основи єдності слов`ян”: з історії інтелектуальних дискусій міжвоєнного двадцятиліття // Polska Słowacja Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga jubileuszowa dedуkowana professor Ewie Orlof. Pod redakcją Jana Pisulińskiego, Elżbety Rączy, Krzysztofa Żarny. Rzeszów, 2011. S. 31-44.
 17. Україна між Сходом і Заходом в інтерпретації Степана Рудницького // Historia – Mentalnosc – Tozsamosc. Rosia i Europa Zachodnia w polskiej i ukrainskiej historiografii XIX i XX wieku. Pod redakcja E. Koko, M. Nowak і L. Zaszkilniaka. – Gdansk, 2013. – S. 324-330.
 18. Спогади Олени Шепарович як джерело до історії Львова першої третини ХХст. // Lwоw: miasto – społeczeństwo – kultura. Tom ІХ. Zycie codzienne miasta. Studia z dziejw miasta. / Pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki. – Kraków, 2014. – S. 113-128.
 19. Ян Каспрович: учений та громадський діяч // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. Випуск 49: До 350-річчя Львівського національного університету / За редакцією Олексія Сухого. – С. 164-173.
 20. Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939 / Piotr Cichoracki. Kraków, 2005. 412 s. / Зоя Баран // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 549–570.
 21. Суспільно-політичні погляди Юліана Макаревича // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI краєзнавчої конференції (4 березня 2016 р., Львівський національний університет імені Івана Франка). Львів, 2016. – С. 188–198.
 22. Проблема статусу Східної Галичини в рецепції львівського часопису “Szczutek” (1918–1923 рр.). // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 17. С. 179–185.
 23. Концепт релігійної толерантності в англійській суспільно-політичній думці Модерної доби: від ідеї до імплементації. Матеріли Міжнародної наукової конференції “Реформація як суспільне явище: український вимір”. Львів, 3–4 жовтня 2017 року / За ред. Руслана Сіромського та Богдани Сипко. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 228–237.
 24. Участь родини Степана Федака в українському національно-визвольному русі // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 53: До 75-річчя Української повстанської армії / За ред. Ігора Підкови, Романа Тарнавського. С. 213–231.
 25. Геополітичні ідеї Юрія Липи в сучасному вимірі // Refleksje o przezŀości, spojrzenie na wspóŀczesność. Monografia. Kraków, 2018. S. 392–405.
 26. Слов’янська ідея на зламі ХІХ–ХХ ст. у трактуванні вченого та публіциста Яна Бодуена де Куртене // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Спеціальний випуск: на пошану професора Романа Шуста / За ред. Ігора Підкови, Руслана Сіромського, Романа Тарнавського. С. 728–740.
 27. Дев’ять днів “золотого вересня” 1939 року у спогадах українських емігрантів зі Львова // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018–2019. Вип. 19–20: Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби. С. 449–466.
 28. Західно-Українська Народна Республіка у символічному просторі Львова // Вісник НТШ. Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка. Весна–літо 2019. Число 61. Львів, 2019. С. 49–54.

Рецензії

 1. Dorota Sapa. Między polską wyspa a ukraińskim morzem. Kresy Południowo-Wschodnie w polskiej prozie 1918–1988. Kraków: TaiWPN Uniwersitas, 1998. 250 s. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 2. – С. 269–276.
 2. Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939. Redakcja naukowa Jan Jachymek, Waldemar Paruch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. 406 s. // Наукові зошити історичного факультету. Випуск 8. Частина 2. – Львів, 2006. – С. 423-445.
 3. Wiszka Emilian. Emigracja ukraińska w Polsce. 1920–1939. Toruń : Wydawnictwo Mado, 2004. 752 s. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 51. Пам’яті професора Степана Макарчука. В двох частинах /За ред. Романа Тарнавського. С. 646–655

Тексти лекцій

 1. Відродження та становлення Польської держави. 1918-1921 рр. Текст лекцій. Львів, 1995.
 2. Історія Югославії. 1918-1990 рр. Текст лекцій (у співавт. з М. Крілем). Львів, 1997.

Навчальні посібники 

 1. Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період (навчально-методичний посібник. Львів, 1999. 98 с. [у співавторстві з Т. Полещук].
 2. Історія країн Центрально–Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001.
 3. Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу. Частина перша. Практикум для студентів історичного факультету. Друге вид., доповнене. Львів, 2006. 152 с.
 4. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918–1945 рр. : навч. посібн. для студентів історичних спецівльностей вищих навч. закладів / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П., Швагуляк М. М. / за ред. М. Швагуляка – Львів : Афіша, 2008. – 288 с.
 5. Електронний навчальний посібник з історії. Для очно-дистанційного навчання. Частина І. Львів, 2010. 104 с. [співавт. Полещук Т., Тарнавський Р., Кокотко Н.].
 6. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Козицький А. М., Мовчан С. П., Сіромський Р. Б., Швагуляк М. М.; за ред. М. М. Швагуляка. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – 700 с.
 7. Історія України (від давнини до сучасності) : навч. посіб. для слухачів наук. відділення КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” / З. А. Баран, Н. В. Кокотко, Р. Б. Тарнавський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 104 с.
 8. Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.). Навч. посіб. / З. А. Баран, С. П. Качараба, Р. Б. Сіромський, Б. П. Чума. /За ред. З. А. Баран. (Рекомендовано МОН України, лист № 1 / 11-13002 від 13.08.2014 р.). Київ: Знання, 2015. 533 с.
 9. Практикум з курсу “Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу”. Для студентів історичного факультету. Частина перша. Зоя Баран. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 296 с.

Методичні матеріали 

 1. Контрольні питання та тестові завдання з всесвітньої історії. Львівський обласний науково-методичний інститут освіти. Львів, 1996. 92 с. [співавт. Т. Полещук].
 2. Всесвітня історія. Зошит для тематичного оцінювання. 10–й клас. Тернопіль, 2002. 74 с. [співавт. Т. Полещук].
 3. Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації. Серія: Навчально-методичні праці. Ч.8. Львів, 2002. 28 с. [співавт. М. Мудрий].

Біографія

 

Народилась 1963 р. у м. Львові у сім’ї службовців. У 1980 р. закінчила Львівську середню школу № 63. Протягом 1980-1985 рр. навчалась на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, у 1989-1991 рр. – продовжувала навчання в аспірантурі.

Стажувалась у Вроцлавському університеті (Польща, 1999, 2010), Центральному європейському університеті у Будапешті (Угорщина), Інституті Східної та Південно-Східної Європи у Відні (Австрія, 2005). У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Політична боротьба та робітничий рух в Польщі (1929-1939 рр.)” (керівник – проф. В. П. Чугайов). З 1985 р. працювала на посаді лаборанта кафедри нової та новітньої історії, у 1987/1988-1990/1991 навч. роках виконувала обов’язки асистента кафедри нової та новітньої історії на умовах погодинної оплати, після захисту дисертації до листопада 1996 р. перебувала на посаді асистента кафедри історії слов’янських країн, з листопада 1996 р. по серпень (включно) 1999 р. займала посаду доцента цієї ж кафедри, з вересня 1999 р. до серпня 2023 р. – доцентка кафедри нової та новітньої історії. З вересня 2023 р. –  доцентка кафедри світової історії модерного часу.

У 1999–2016 рр. – заступник декана з навчально-виховної роботи, член Вченої ради факультету.З 2019 р. –  завідувачка кафедрою. З вересня 2023 р. –  завідувачка кафедрою світової історії модерного часу.

Брала участь у щорічних міжнародних славістичних колоквіумах, у конференції “Революції 1848-1849 рр. у Центрально-Східній Європі і Україна”, у міжнародному круглому столі “Проблеми викладання курсу “Історія Західної цивілізації”, щорічних українсько-польських наукових конференціях “Львів: місто-суспільство-культура”, науково-практичній конференції “Актуальні проблеми історії міжнародних відносин нового та новітнього часу”, циклі міжнародних конференцій “Україна–Польща–Німеччина” та науково-краєзнавчих конференціях “Історичні пам’ятки Галичини”. Під керівництвом захищені кандидатські дисертації аспірантів кафедри Б. Чуми (Лібералізм у суспільно-політичному житті Іспанії другої половини XIX ст.”, 2004.) і Б. Сипко (Мусульманська спільнота у громадсько-політичному житті Франції у 1995-2007 рр.). Нагороджена знаком “Відмінник освіти України” (1999) та знаком “Василь Сухомлинський” (2007).

Проекти

1_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2006

2_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2007

3_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2008

4_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2009

5_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2010

6_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2011

7_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2012

8_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

9_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

10_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

11_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

Нагороди

Знак “Відмінник освіти України” (1999).

Знак “Василь Сухомлинський” (2007).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!