Магістерський семінар “Світова історія: минуле та виклики сучасності”

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Істм-11cдоцент Баран З. А.

Рекомендована література

Основна

 1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ, 2016., 70 с.
 2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. Київ, 2002, 480 с.
 3. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. Суми, 2016, 260 с.
 4. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
 5. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999, 228 с.
 6. Калакура Я. Методологія історіографічного дослідження. Науково-методичний посібник. К.: ВПЦ «Київський університет, 2016. – 320 с.
 7. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. Київ, 2011, 144 с.
 8. Методичні поради до написання курсових і кваліфікаційних робіт з історії. Укладачі: Леонід Зашкільняк, Тамара Полещук, Роман Шуст. Львів, 2019, 28 с. file:///C:/Users/Leonid/Desktop/Metodychni-porady.pdf
 9. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. Київ, 2010, 436 с.
 10. Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 215 с.
 11. Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007, 376 с.Додаткова
  1. Day Robert A., Gastel Barbara. How to Write and Publish a Scientific Paper. Edition 7. Cambridge University Press, 2012, 300 p.

  Tough Paul. The Inequality Machine. How universities are creating a more unequal world – and what to do about it. London: Arrow Books, 2021. 628 p.

Силабус:

Завантажити силабус