Методика польових етнографічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Глушко М. С.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Нормативно навчальний курс знайомить студентів з методикою виявлення, фіксації і зберігання польових етнографічних матеріалів як джерельною основою етнологічної науки Під час викладу курсу робиться наголос на організації польових етнографічних досліджень, науковій підготовці, технічному та матеріальному забезпеченні етнографічних експедицій, видах і методах польових дослідженнях, методах праці з інформаторами, методиці збору етнографічних джерел з різних ділянок традиційної культури (господарських занять, житлово-господарського комплексу, народного одягу, їжі, світоглядних уявленнях і вірувань, календарно-побутової і сімейної обрядовості, громадського і сімейного побуту, народних знань тощо), правилах ведення і зберігання записів у польових умовах, правила опрацювання та оформлення польових етнографічних матеріалів для передавання в архів та ін.

Результати навчання:

 • знати: основні засади організації польової етнографічної експедиції, види і методи польових досліджень, методику праці з інформаторами, методику і правила дослідження різних ділянок народної культури (господарських занять, матеріальної і духовної культури, сімейних і громадських стосунків тощо), правила ведення польових документів, правила і вимоги опрацювання та оформлення польових етнографічних матеріалів тощо.
 • вміти: скласти програму-запитальник з обраної теми, виявляти носіїв вербальної етнографічної інформації та об’єкти традиційної культури, вести польові документи під час наукової експедиції, складати науковий звіт експедиції, належно оформляти зібраний польовий етнографічний матеріал для передавання в архів Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Опис

Рекомендована література

Базова

 

 1. Арсеньев В. Р., Таксами Ч. М., Сергеева Г. А. и др. Обсуждение статей М. Н. Шмелевой и С. И. Вайнштейна по проблемам полевых исследований // Сов. этнография. – 1985. – № 5. – С. 57–69.
 2. Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті XIX ст. – Львів: ІН НАН України, 2000. – 187 с.; іл.
 3. Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях польських етнографів XIX ст. – Київ: Наук. думка, 1976. – 139 с.
 4. Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років. – Київ: Унісерв, 2002. – 88 с.; іл.
 5. Боряк О. Емпіричні дослідження як “ризик шкоди”: теорія і практика впровадження принципів етики польової роботи // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5–6. – С. 76–82.
 6. Боряк О. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина XVIII–XX ст.). – Київ: Українознавство, 1994. – 123 с.
 7. Вайнштейн С. И. Актуальные вопросы полевого исследования традиционно-бытовых культур народов СССР // Сов. этнография. – 1985. – № 3. – С. 51–59.
 8. Вовк Хв. Програма для збирання відомостей, дотичних народньої побутової техніки (Arta of life) // Материяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 1899. – Т. 1. – С. 1–22 (окрема пагінація).
 9. Гілевич І. “Регіональні історико-етнографічний атлас України, Білорусії і Молдавії” і польові дослідження в Україні (друга половина 1960-х – початок 1970-х рр.) // Народознавчі зошити. – 2011. – № 3. – С. 401–412.
 10. Гілевич І. Українська етнографічна у першому у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 34–53.
 11. Глушко М. Колективний інформатор: переваги та недоліки інтерв’ю народознавця // Міфологія і фольклор. – 2016. – № 3–4. – С. 5–16.

12.. Глушко М. Постчорнобильське експедиційне етнографічне дослідження Середнього Полісся (наукові здобутки, прогалини, завдання) // Народознавчі Зошити. – 2006. – № 3–4. – С. 321–327.

 1. Глушко М. Співпраця етнолога з інформатором у сучасних умовах: ключові аспекти / Михайло Глушко // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень: у 5 т. / [за наук. ред. М. Гримич; упоряд. О. Брайченко, М. Гримич, С. Жовтий]. – К.: Дуліби, 2014. – Т. 1: Вступ до спеціальності. – С. 119–126.
 2. Горленко В. Ф. Етнографічні експедиції Інституту ім. М. Т. Рильського // Народна творчість та етнографія. – 1976. – № 5. – С. 84–85.
 3. Горленко В. Ф. Перша етнографічна програма на Україні // Народна творчість та етнографія. – 1957. – № 4. – С. 98–108.
 4. Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины XIX ст. – Киев: Наук. думка, 1988. – 214 с.
 5. Гошко Ю. Г., Кирчів Р. Ф., Сявавко Є. І. Наукові експедиції на Гуцульщину // Народна творчість та етнографія. – 1982. – № 5. – С. 67–69.
 6. Громов Г. Г. Методика этнографических экспедиций. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 119 с.; ил.
 7. Дашкевич В. Програми для етнографічного та краєзнавчого дослідження України // Наук. зб. Харків. наук.-дослід. катедри історії української культури ім. акад. Багалія. – Харків, 1927. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 149–165; 1930. – Т. 9. – Вип. 2. – С. 159–160.
 8. Дем’ян Г. Зелений Клин: щоденник експедиції 1991 року // Народознавчі Зошити. – 1999. – № 3. – С. 291–317.
 9. Дикарев М. Програма до збирання відомостей про громади і збірки сільської молоді (вулицю, вечорниці, досвітки і складки) // Материяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 1900. – Т. 3. – С. 1–27 (окрема пагінація).
 10. Кирчів Р. Ф., Болтарович З. Є. Експедиційне вивчення Полісся // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С. 65–70.
 11. Коваль В. Музей народознавства при Бишівській середній школі на Радехівщині // Зап. Наук. т-ва імені Шевченка. – Львів, 2001. – Т. 242: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 605–609; іл.
 12. Кожолянко Г. К., Шестаков Ю. П. Етнографічні експедиції та етнографічна практика: Навч. посібн. – Чернівці: Рута, 2000. – 63 с.
 13. Кутельмах К. М., Моздир М. І. Етнографічні експедиції на Гуцульщину // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С. 64–65.
 14. Методичні поради та питальник для збирачів пам’яток етнографії, фольклору і топонімії / Підготували А. Данилюк, О. Купчинський. – Львів, 1989. – 46 с.
 15. Небесьо Б. Іконографічні методи запису в етнографії // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 3. – С. 34–38.
 16. Павлій П., Стельмах Г. Робота відділу етнографії // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1954. – С. 172–174. – [Наук. зап. / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Т. 3].
 17. Паньків М. І. Організація польових досліджень з етнографії: Посібн. – Івано-Франківськ, 2005. – 123 с.; іл.
 18. Петрашек Е. З маршрутної експедиції по українському Поліссі. Липень 1997 р. // Народознавчі зошити. – 2004. – № 1–2. – С. 255–261.
 19. Програма-запитальник для збирачів етнографічних пам’яток / Підготував М. Паньків. – Івано-Франківськ, 1991. – 43 с.
 20. Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної культури України / Уклад. Л. Орел, К. Міщенко. – Київ, 1995. – 230 с.
 21. Программа и вопросники по социальным отношениям и семейным обрядам: Для участников этнографических практик и экспедиций. – Омск, 1988. – 34 с.
 22. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.). – Львів, 2000. – 207 с.; іл.
 23. Свод этнографических понятий и терминов. – Москва: Наука, 1988. – [Вып. 2]: Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – 223 с.
 24. Спеціальні програми до науково-етнографічних розвідок // Материяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 1899. – Т. 1. – С. 1–11.
 25. Токарев С. А. К вопросу о методике изучения терминологии родства // Вестн. Моск. гос. ун-та: Истор.-филос. серия. – Москва, 1958. – № 4. – С. 189–194.
 26. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали А. Вовчак, І. Довгалюк. – Львів: ТеРус, 2005. – 33 с.
 27. Шевченко А. А. Методика ручної обробки етнокультурної інформації // Народна творчість та етнографія. – 1984. – № 2. – С. 71–74.
 28. Шмельова М. Н. Полевая работа и изучение современности // Сов. этнография. – 1985. – № 3. – С. 43–51.
 29. Hammersley M., Atkinson P. Metody badań terenowych / Przełożył S. Dymczyk. – Poznań: Wyd-wo Zysk i S-ka, 2004. – 327 s.

 

Допоміжна

 

 1. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження / Відп. ред. Ю. Г. Гошко. – Київ: Наук. думка, 1983. – 304 с.; іл.
 2. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – Київ: Мистецтво, 1995. – 335 с.; іл.
 3. Глушко М. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – 30-ті роки XX століття) // Вісник Львівського університету: Серія історична / Відп. ред. О. Вінниченко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 45. – С. 413–436.
 4. Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 488 с.
 5. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження / Відп. ред. Ю. Г. Гошко. – Київ: Наукова думка, 1987. – 471 с.; іл.
 6. Етнічна культура українців / Відп. ред. М. Глушко. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 267 с.; іл.
 7. Етнографія України: Навч. посібник / За ред. С. А. Макарчука. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.; іл.
 8. Кожолянко Г. Етнографія Буковини: У 3-х т. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – Т. 1. – 378 с.; 2001. – Т. 2. – 418 с.; 2004. – Т. 3. – 386 с.; іл.
 9. Кушнір В. Г. Народознавство Одещини. – Одеса, 1998. – 245 с.; іл.
 10. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження: У 2-х т. / Відп. ред. Ю. Гошко, С. Павлюк. – Львів: ІН НАН України, 1999. – Т. 1: Матеріальна культура. – 360 с.; 2002. – Т. 2: Духовна культура. – 417 с.; іл.
 11. Наулко В. И. Украинская этнологическая наука: современное состояние и перспективы развития // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 6. – С. 115–123.
 12. Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / Отв. ред. В. К. Бондарчик. – Минск: Наука и техника, 1987. – 376 с.
 13. Поділля: Історико-етнографічне дослідження / Відп. ред. А. П. Пономарьов. – Київ: ВНКЦ “Доля”, 1994. – 499 с.; іл.
 14. Полесье. Материальная культура / Отв. ред. В. К. Бондарчик, Р. Ф. Кирчив. – Киев: Наук. думка, 1988. – 446 с.; іл.
 15. Полісся України: матеріли історико-етнографічного дослідження / Відп. ред. С. Павлюк, М. Глушко. – Львів: ІН НАН України, 1997. – Вип. 1: Київське Полісся. 1994. – 356 с.; 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – 373 с.; 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – 338 с.; іл.
 16. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України: Становлення і розвиток. – Київ: Наук. думка, 1989. – 301 с.; іл.
 17. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В. М. Пічі. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Львів: “Новий світ-2000”, 2002. – 310 с.
 18. Тиводар М. Закарпаття: Народознавчі роздуми. – Ужгород: Карпати, 1995. – 205 с.
 19. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах / За наук. ред. А. Пономарьова. – Опішне: “Українське Народознавство”, 1999. – Кн. 1. – 527 с..; Кн. 2. – 541 с.; іл.
 20. Украинцы / Отв. ред. Н. С. Полищук, А. П. Пономарев. – Москва: Наука, 2000. – 535 с.; ил.
 21. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження / Відп. ред. В. Борисенко. – Київ: Родовід, 1997. – 383 с.; іл.
 22. Чубинський П. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: У 2-х кн. – Київ: Мистецтво, 1995. – Кн. 1. – 222 с.; Кн. 2. – 223 с.; іл.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. nz.ethnology.lviv.ua
 2. nte.etnolog.org.ua
 3. mue.etnolog.org.ua/zmist.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус