Політичні убивства та замахи у Львові (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Козицький А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

У рамках курсу викладаються передумови та причини радикалізації національних та соціальних конфліктів другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. у Галичині, представлено відомості про політичні середовища, які в ході політичної боротьби застосовували політичне насилля та індивідуальний терор. Детально розглянуто найвідоміші політичні убивства та замахи, вчинені у Львові у цей період, судові процеси відомих атентатників.

ПОДІЛ НА ГРУПИ

Рекомендована література

Основна:

Козицький Андрій. Львівські замахи. Львів, 2021. 468 с.

Шухевич Степан. Моє життя. Спогади. Лондон, 1991. 691 с.

Додаткова:

Аркуша Олена. Анджей Потоцький: Біографія політика та тлі українсько-польських відносин. Частина ІІ: Галицький намісник // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 45. Львів, 2000. С. 169–282.  

Бантышев Александр, Ухаль Арсен. Убийство на заказ: кто же организовал убийство Ярослава Галана? Опыт независимого расследования. Ужгород, 2002. 168 c.

Василько Роман. Злочин. Хто гострив сокиру? Львів, 1999.

Веселовський Ярослав, Лозинський Михайло. Як судили Мирослава Січинського. Львів, 1910. 303 с.

Вєдєнєєв Дмитро, Лисенко Олександр. “Самый образованный священник Западной Украины…” Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках // Сторінки воєнної історії України. (Київ). 2016. Вип. 18. С. 120–165.

Возницький Борис. Таємничі сюжети Другої світової війни: Микола Кузнєцов – правда і неправда про нього, вигадки і свідомі перекручення // Дзвін. (Львів). 2009. Ч. 7. С. 99–107.

Киричук Юрій. Політичні вбивства Гавриїла Костельника і Ярослава Галана – провокативний засіб боротьби радянських каральних органів проти українського руху опору // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Історія”. Вип. 7. Дрогобич, 2001. С. 149–159.

Книш Зиновій. Атентат Степана Федака у Львові // Срібна сурма. Початки УВО в Галичині. Статті й матеріали до діяння Української військової організації. Зб. ІІ. / Зібрав і зредагував. З. Книш. Торонто, 1963. С. 96–123.

Книш Зиновій. Варшавський процес ОУН на підложі польсько-українських відносин тієї доби. Т. ІІ. Торонто, 1986. 535 с.

Книш Зиновій. Два процеси як наслідок діяльності Української військової організації в 1924 році. Торонто, [1968]. 96 с.

Книш Зиновій. На життя і смерть. Сторінки з історії Української військової організації. Торонто, 1980. 255 с.

Книш Зиновій. На повні вітрила. Українська військова організація в 1924–1926 роках. Торонто, 1970. 424 с.

Книш Зиновій. Смерть Станіслава Собінського на тлі шкільного народовбивства в Західній Україні. Торонто, 1982. 683 с.

Кр-ий Ю. [Підгайний Богдан]. Атентат на совєцький консулят // Визвольний шлях. (Лондон). 1970. Кн. 3. С. 334–337.

Кр-ий Ю. [Підгайний Богдан]. Атентат: Спомин про Р. Шухевича // Визвольний шлях. (Лондон). 1970. Кн. С. 328–331.

Макар Володимир. Постріл в обороні мільйонів // Бойові друзі. Збірка спогадів з дій ОУН (1929–1945) / Із розповідей записав і до друку впорядкував Володимир  Макар. Торонто, 1980. С. 333–354.

Марунчак Михайло. Матеріали до справи про вбивство Г. Костельника // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини. Збірн. наук. праць. Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Вип. 8. Львів, 2007. С. 196–198.  

Пагіря Олександр. Гавриїл Костельник та ОУН: проблема стосунків 1941–1948 рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. (Київ). 2009. ч. 2. С. 387–416.

Скакун Роман. “Сторож братові своєму”: агентура органів безпеки СРСР у середовищі греко-католицького духовенства в 1939–1941 роках // Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Ч.  8. / Відп. ред. Олег Турій. Львів, 2018. С. 72–189.

Стемпень Станіслав. Критика терору як методу вирішення національних і політичних конфліктів у пастирській науці митрополита Андрея Шептицького Наукові записки Українського Католицького Університету. Ч. ІІ. Серія “Історія”. Вип. 1. Львів, 2010. С. 191–208.

Терещук Петро [Олександр Матла]. Історія одного зрадника. Ярослав Галан. Торонто, 1962. 148 с.

Шухевич Роман. З життя бойовика. Спомин про Юрка Березинського // Визвольний шлях. (Лондон). 1970. Кн. 3. С. 323–237.

Юрковський В. Розправа проти Степана Федака й товаришів (Рукописна записка присутнього на розправі) // Визвольний шлях. (Лондон). 1982. № 8. С. 949–958; № 9. С. 1076–1087; № 10. С. 1188–1195.

Яцун Богдан. Взаємовідносини Церкви і націоналістичного руху в Галичині в міжвоєнний період: ідеологічний та політологічний аспекти // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університкт імені Івана Франка. Вип. 5–6. Львів, 2003. С. 238–253.

Barwiński Eugeniusz. Zygmunt Kaczkowski w świetle prawdy (1863–1871). Z tajnych aktów b. Austryackiego Ministerstwa Policyi. Lwów, 1920. 148 s.

BiałyniaChołodecki Józef. Renegat Kuczyński i proces Lutostańskiego // Gazeta Lwowska. (Lwów). 1921. № 20. 26 stycznia. S. 2; № 21. 27 stycznia. S. 2.

Janta Aleksander. We Lwowie, pewnej Palmowej Niedzieli // Janta A. Lustra i reflektory / Wybór pism i przedmowa Michał Sprusiński. Warszawa, 1982. S. 390–421.

Korusiewicz Andrzej Władysław. Cesarski i Królewski namiestnik. Życie i działalność polityczna Andrzeja hrabiego Potockiego. Kraków, 2008. 160 s.

Korzec Paweł. The Steiger Affair // Soviet Jewish Affairs. (London). Vol. 3. 1973. Iss. 2. P. 38–57.

Matwiejew Giennadij. Zamach na Józefa Piłsudskiego we wrześniu 1921 r. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. T. 61. Łódź, 1998. S. 151–156.

Mazur Grzegorz. Zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F-Historia. Vol. LX. Losy Polaków pośród swoich i obcych. Lublin, 2005. S. 407–417.

Piotrowska Monika. Srawa zabójstwa Józefa Cechnowskiego w 1925 roku a rola Stanisława Radkiewicza // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne. T. 144. Z. 4. Kraków, 2017. S. 645–667.

Stella-Sawicki Jan. Galicya w powstaniu styczniowym. Wyd. drugie. Lwów, 1913. 196 s.

Stępień Stanisław. Stanowisko metropolity Szeptyckiego wobec zjawiska teroru politycznego // Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały / Pod red. A. A. Zięby. Kraków, 1994. S. 109–121.

Zieliński Stanisław. Die Ermordung des Statthalters Grafen Andreas Potocki. Materialien zur Beurteilung des Ukrainischen Terrorismus in Galizien. Wien–Leizig, 1908. 67 s.

Силабус:

Завантажити силабус