Козицький Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри світової історії модерного часу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-03

Електронна пошта: andriy.kozytskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія Львова, геноцидні студії, окремі аспекти всесвітньої та військової історії

 

Курси

Публікації

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Навчальні посібники

 1. Новітня історія країн Азії та Африки (1918–1999 рр.). Курс лекцій. Львів, 2000. 159с.
 2. Новітня історія Азії та Африки. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Львів, 2004. 430с.
 3. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки) / Навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Львів: “Літопис”, 2012. 608с.

Монографії

 1. Кримінальний світ старого Львова. Львів: “Афіша”, 2001. 230с. (у співавтор. з С. Білостоцьким).
 2. Szemrany światek starego Lwowa / Tłumaczenie na polski A. Buczko. Warszawa: Bellona, 2006. 264 s. (у співавтор. з С. Білостоцьким).
 3. Крила над Галичиною. Нариси з історії повітроплавання та авіації у Галичині кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Львів: “Апріорі”, 2012. 224 с. (у співавторст. з Я. Янчаком).
 4. Leopolis militans. Нариси військової історії Львова XIII–XVIII ст. Львів: “Апріорі”, 2014. 368 с.
 5. Львівські замахи. Львів: Видавництво “Апріорі”, 2021. 468 с.
 6. Велика брехня :методи, наративи та динаміка заперечення голодомору. Харків : А.М. Панов, 2023, 365 с.

Статті

 1. Краєзнавчо-туристичне товариство “Плай” (1924–1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.33 / Від. ред. М. Крикун. Львів, 1998. С. 161–168.
 2. Кружок любителів Львова (1921–1923) // Наукові зошити історичного факультету. Вип.2 / Від. ред. Г. Кипаренко. Львів, 1999. С. 152–155.
 3. Громадський відпочинок львів’ян наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць / за ред. М. Мудрого. Львів: Львів. держ. ун-т. ім. І. Франка, 1999. [Вісник Львів. ун-ту. Сер. істор. Спец. вип.]. С. 308–315.
 4. Українські краєзнавчі музеї Галичини міжвоєнного періоду // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.34 / Від. ред. М. Крикун. Львів, 1999. С. 467–477.
 5. Проблеми арабо-ізраїльських стосунків у сучасній англомовній історіографії // Українські варіанти. Львів. 1999. № 1–2 (7–8). С. 109–114.
 6. Проект історико-геграфічного словника Галичини та Буковини Мирона Кордуби // Наукові записки університету “Острозька Академія”. Історичні науки. Вип. 1 / За ред. І.Д. Пасічника. Острог, 2000. С. 189–195.
 7. Авіація УГА // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. Львів, 2000. С. 320–327.
 8. “Етнофобії в Центрально-Східній Європі: з минулого в сучасність”. Українсько-німецько-польський науковий семінар (Львів, 29 січня – 4 лютого 2000 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.35–36 / Від. ред. М. Мудрий. Львів, 2000. С. 693–696.
 9. Етнографічні матеріали в науковій спадщині львівського мандрівника та сходознавця XVII ст. Міхала Боїма // Записки наукового товариства імени Т. Шевченка. Секція етнографії та фольклористики. Львів, 2001. T. 242. С.560–569.
 10. Ян Гжегожевський та його сходознвчі дослідження // Наукові зошити історичного факультету. Вип. 4 / Від. ред. Т. Полещук. Львів, 2001. С. 219–224.
 11. Львівська орієнталістика кінця XIX – першої третини XX ст. // Наукові записки університету “Острозька Академія”. Історичні науки. Вип. 2. Острог, 2002. С. 207–217.
 12. Дослідження історії країн Сходу у Львівському університеті в другій половині 40 – 60-х рр. XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.37. Част. 1. / Від. ред. М. Мудрий. Львів, 2002. С. 501–510.
 13. Operacja Karpacko-Dukielska: z nowej historiografii postsowieckiej // Tędy szli… Operacja Karpacko-Dukielska – retrospekcja 60 lat później Praca zbiorowa pod red. W. Wróblewskiego. Krosno, 2004. S. 43–49.
 14. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. С. 387–397.
 15. Військова авіація у Галичині в 1914–1915 рр. // Вісник університету “Львівська Політехніка”. Вип. 528. Держава і армія. Львів, 2005. С. 55–62.
 16. Z ostatnich badań nad operacją Karpacko-Dukielską: spojrzenie z Ukainy i Białorusi // Karpacko-Duklianska operacia – plany, realita, vysledky (1944–2004). Zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidniku 30. septembra – 1. októbra 2004. Bratislawa, 2005. S. 33–40.
 17. Словацькі військові формування на початковому етапі німецько-радянської війни (червень – жовтень 1941р.) // Вісник університету “Львівська Політехніка”. Вип. 541. Держава і армія. Львів, 2005. С. 151–156.
 18. Розвиток повітроплавання та авіації на західних теренах України (Короткий історичний напис 1784–1939 рр.) // Дослідження з історії техніки. Збірник наукових праць. Вип. 6. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Київ, 2005. С. 35–42.
 19. Дослідник історії України Юрій Киричук // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 7. Львів, 2005. C. 268–273.
 20. Військова авіація Австро-Угорщини в Першій світовій війні // Військово-науковий вісник. Львівський військовий ордена Червоної Зірки інститут ім. Гетьмана П. Сагайдачного Національного університету “Львівська Політехніка”. Вип. 8. Львів, 2006. C. 151–167.
 21. Lwów Lema // Postscriptum. Pόłrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śłąskiego w Katowicach. Katowice, 2006. № 51. 41–54.
 22. Ukraińcy w siłach zbrojnych ZSSR i Niemiec w czasie drugiej wojny światowej. Oceny z perspektywy sześćdziesięciu lat // Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje. Praca zbiorowa pod redakcją naukową W.Wróblewskiego. Krosno, 2006. S. 75–91.
 23. Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 8. Част. 2. Львів, 2006. C.251–258.
 24. Стефан Стасяк та його сходознавчі дослідження // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія”. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2007. Вип. 27. С. 39–45.
 25. Авіаційні епізоди з історії УПА // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. Ч.1 (14). Київ, 2007. С. 73–88.
 26. Сходознавчі студії Владислава Котвича // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич, 2007. Вип. 20. Історія. С. 87–96.
 27. Авіація в боях за Львів у серпні 1920 р. // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. Ч. 1 (16). Київ, 2008. С. 52–66.
 28. Війна в небі Закарпаття і Словаччини (березень 1939 р.) // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. 2008. Ч. 2 (17). Київ, 2008. С. 26–42.
 29. 190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Postscriptum Polonistyczne. Pόłrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śłąskiego w Katowicach. Katowice, 2009. № 1 (3). 213–226.
 30. Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 10. Львів, 2009. С. 13–35 (у співавторст. з А. Кравчук).
 31. Львівські сходознавці першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 45 / Під ред. О. Вінниченка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. С. 389–410.
 32. Авіація в боях за Львів у вересні 1939 р. // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. Ч. 1 (22). Київ, 2011. С.28–42.
 33. Mit wielokultorowości Lwowa na przełomie XX i XXI wieku // Kresowe dziedzictwo. Studia z języka, historii i kultury / Pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak, J. Kamienieckiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012. S. 197–205.
 34. Волинські події 1943 р.: невдала спроба “геноцидної інтерпретації” // Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 19–20 червня 2013 року. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. С.19–26.
 35. Зовнішньоекономічні зв’язки європейських держав із країнами Сходу періоду Середньовіччя // Історія міжнародних економічних відносин. Курс лекцій / За ред. І. Грабинського. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 89–119.
 36. Lotnictwo rosyjskie nad Galicją 1914–1915 i w bitwie Gorlickiej // Lotnictwo w przełamaniu Gorlickim. Spojrzenie po stu latach w rocznicę wydarzeń / Praca zbiorowa pod red. A. Olejki, A. Charuka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015. S.110–138.
 37. Дискурс неосталінізму в сучасній російській історіографії Другої світової війни // Українська друга світова: Матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ) / Упорядник В. М. Яременко. Київ: К.І.С., 2015. С. 52–70.
 38. Польське орієнталістичне товариство (1922–1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск до 60-річчя професора Олексія Сухого. Львів, 2017. С. 571–594.
 39. Демографічні втрати України від Голодомору 1932–1933 років у контексті підрахунку геноцидних жертв ХХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації” (Київ, 4 жовтня 2016 року). Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. С. 50–67.
 40. Ukraine’s demographic losses during the Genocide–Holodomor of 1932–1933, in the context of 20th century calculations of genocidal victims // Proceedings of the International Scientific-Educational Working Conference “Genocide-Holodomor 1932–1933: The Losses of the Ukrainian Nation” (October 4, 2016, Kyiv). Kyiv: National Museum “Holodomor Victims Memorial”, 2018. C. 17–23.
 41. Невдала спроба розв’язання наукової проблеми // Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті. Бібліотека “Історичної правди” / Укл. В. Кіпіані. Київ: Vivat publishing, 2017. С. 142–151.
 42. Вільгельм де Рубрук і його “Подорож у східні краї” // Рубрук В. Подорож у східні краї / Пер. з латин. А. Содомора. Львів: Видавництво Апріорі, 2018. С. 23–38.
 43. Анджей Ґавронський (1885–1927): визначний поліглот та організатор сходознавчих студій у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Вип. 19–20. Львів, 2018. С. 481–496.
 44. Ян Ґжеґожевський (1846–1922): забутий галицький славіст та сходознавець // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск. 2019. С. 759–776.
 45. Волинські події 1943 р.: концептуальні оцінки за методологією геноцидних студій // “Волинь-43: міфи і реальність”. Зб. наук. праць / Упоряд. Кучерепа М.М., Шваб А. Г. Луцьк: Вежа-друк, 2019. С. 42–46.
 46. Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині: аналіз за методикою геноцидних студій // Український історичний журнал. (Київ). 2019. № 6. С. 31–46.
 47. “Вибір без вибору”: екзистенційний вимір Голодомору-геноциду // Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду:  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 року). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 21–39.
 48. Інтердисциплінарні студії Голодомору-геноциду: проблеми та перспективи // Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада 2020 р.). Київ, 2021. С. 78–87.
 49. Непоінформований і непричетний вождь”: колективізація та голод 1932–1933 рр. у біографіях Й. Сталіна радянського періоду // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Вип. 22. Львів, 2021. С. 88–101.
 50. “Це не жах, а статистика…”: Й. Сталін і голод 1921–1923 рр. // Масовий штучний голод 1921–1923 рр. (до сотих роковин): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2021 р.). Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2021. С. 39–44.
 51. Заперечення Голодомору: методи та наративи // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 54. Львів, 2022. С. 205–242.
 52. Інструменталізація історії Голодомору в сучасній Росії: маніпуляції, фальсифікації, заперечення // “Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду”: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2021 р.). Київ: Національний музей Голодомору-геноциду; Інститут дослідження Голодомору, 2022. С. 60–75.

Рецензії

 1. [Рецензія] на книгу: Бальтазар Гакет – дослідник Південно-Східної і Центральної Європи. Дослідження і матеріали / Упор. та наук. ред.: М.Вальо, М. Кріль. Львів, 2000. 318 с., 36 іл. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 37. Част. 2. / Від. ред. М. Мудрий. Львів, 2002. С. 241–244.
 2. [Рецензія] на книгу: Ігор Чорновол. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861–1901 (Нарис з історії українського парламентаризму). Львів, 2002. 288 с., іл. [Національна Академія наук України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Праці відділу нової історії. Число 1.] // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 38. / Від. ред. H. Сирота. Львів, 2003. С. 763–766.
 3. [Рецензія] на книгу: Лукин В.П. Народные представления о государственной власти в Росси XVII века. Москва, “Наука”. 2000. 294 с. // Український гуманітарний огляд. Вип. 9. Київ, 2003. С. 209–216. (у співавторст. з І. Голодом).
 4. [Рецензія] на книгу: Орлова Т. В. Історія сучасного світу. Навчальний посібник. Київ: “Знання”, 2006. 551 с.] // Історичний журнал. Наукове громадсько-політичне видання / Інститут політичних і етносоціальних досліджень України. Київ, 2007. № 1. C. 112–115.
 5. [Рецензія] на книгу: Нескінченна подорож: Книга пам’яті Ореста Мацюка / Уклад.: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 372 с. // Архіви України. 2010. № 1 (267). С. 233–235.
 6. [Рецензія] на книгу: Фундаментальне дослідження історії війн та військового мистецтва / Войтович Л., Овсінський Ю. Історія війн і військового мистецтва: в 3-х т. – Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок XVIст.). – Харків: Фоліо, 2017. – 894 с.: іл. // Військово-науковий вісник. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вип. 31. Львів, 2019. С. 270–285.

Переклади

 1. РотфельдА. Д. У тіні. Дванадцять розмов із Марціном Войцеховським / Переклад з польськ. А. Козицького. Львів: “Літопис”, 252 с.
 2. Kowal P. Między Majdanem i Smoleńskiem / КовальП. Між Майданом і Смоленськом / Переклад з польськ. А. Козицького. Львів: “Літопис”, 2013. 256 с.

Путівники

 1. Львів. Туристичний путівник. Львів: Видавництво “Афіша”, 2005. 128 с., іл.
 2. Lwów. Przewodnik turystyczny. Lwów: Wydawnictwo “Afisza”, 2010. 152s., il.
 3. Львів. Місто наших героїв. Путівник. Львів: Видавництво “Афіша”, 2009. 248 с. (у співавторст. з О. Дєдиком, В. Морозом і В. Муравським).
 4. Тіні єврейського міста. Путівник Львовом. Львів: Літопис, 2019. 224 с.

Біографія

Народився 16 квітня 1970 р. у м. Сокалі Львівської області. У червні 1987 р. закінчив Сокальську середню школу № 3. Упродовж 1987–1993 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка (з перервою в 1988–1989 рр., коли служив у армії). Від 1993 р. по 1996 р. навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу. У листопаді 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Український краєзнавчий рух в Галичині міжвоєнного періоду (1918–1939)” (керівник – доц. Ярослав Серкіз). З січня 1997 р. – асистент, з липня 2000 р. – доцент кафедри нової та новітньої історії (упродовж 2010–2023 рр. мала назву кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, від 2023 р. – кафедра світової історії модерного часу) Львівського університету. Протягом 1998–1999 рр. – редактор щорічного збірника “Матеріали наукової конференції студентів історичного факультету” (редагував тт. 1–2 цього видання), у 2003–2009 рр. – відповідальний секретар “Наукових зошитів історичного факультету” (редагував тт. 5–10 цього видання), від 2007 р. – головний науковий редактор “Енциклопедії Львова” (протягом 2007–2012 рр. вийшли друком чотири перші томи цього видання).

Член Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору (від 2019 р.), Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Львівській області при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації (від 2020 р.), Робочої групи з перейменування вулиць м. Львова (від 2022 р.), Правління Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду (від 2022 р.).

Стажувався у Віденському (2002), Варшавському (2003), Ольденбурзькому (2004), Вроцлавсьокому (2006), Яґеллонському (2011), Зеленоґурському (2016) університетах.

Автор 10 навчальних посібників, 6 монографій, понад 60 наукових статей, більш ніж 350 енциклопедичних гасел та ін.

 

Проекти

1_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2006

2_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2007

3_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2008

4_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2009

5_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2010

6_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2011

7_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2012

8_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

9_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

10_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

11_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

Нагороди

Відзнаки:

2002 – відзнака Найкраща книга IX-го Форуму видавців у Львові у категорії  “Українська гуманітарна література” для книги “Кримінальний світ старого Львова”

2004, 2012, 2022 – Подяки Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

2007, 2008, 2010, 2012 – Спеціальні відзнаки Президента Форуму видавців у Львові для тт. 1–4 багатотомової “Енциклопедії Львова”

2009 – Почесна грамота Голови Львівської обласної державної адміністрації для книги “Львів. Місто наших героїв”

2012 – відзнака Найкраща книга ХІХ-го Форуму видавців у Львові у категорії “Історія” для книги “Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст.”

2012 – відзнака журналу “Кореспондент” для книги “Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст.” у категорії “Книга, яка розширює національну свідомість”

2020 – Відзнака Ради національної безпеки та оборони України І ступеня “за особистий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, сумлінне виконання обов’язків та професіоналізм”

2021 – Перше місце обласного конкурсу Львівської обласної державної адміністрації “Краща книга Львівщини” для книги “Львівські замахи”

2022 – Обласна премія імені Героя України Степана Бандери у номінації «Науково-навчальна діяльність»

2023 – Третє місце конкурсу Львівської обласної військової адміністрації з підтримки українських авторів “Книжкова Львівщина” у номінації “Нехудожня книга (науково-популярна книга, наукові видання тощо)” для книги “Дослідження Голодомору та геноцидні студії”

2023 – переможець Конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції за пріоритетними тематичними напрямами Міністерства культури та інформаційної політики України із книгою “Кремлівська брехня про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!