Публічна історія

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Полещук Т. С.Істм-11c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Істм-11cдоцент Полещук Т. С.

Опис курсу

             Анотація навчальної дисципліни:

Навчальний курс знайомить студентів із виникненням та змістом відносно нового в історичній науці та професійній діяльності напряму – публічна історія, присвяченого “побутуванню” історії в публічній сфер. У курсі охарактеризовано суспільно-політичні та інтелектуальні причини виникнення публічної історії, окреслено методологічні засади та практичні методи публічної історії, проаналізовано функціонування публічної історії у країнах Заходу, Центральної та Східної Європи, вказано на осередки, освітні програми та перспективи публічної історії в Україні.

             Результати навчання:

 • знати: передумови появи, етапи, особливості розвитку, головні осередки публічної історії на Заході, в Центрально-Східній Європі та Україні; основні теоретичні засади та практичні методи публічної історії як різновиду професійної діяльності; вплив цифрових технологій на публічну історію.
 • вміти: аналізувати наукову літературу з публічної історії; обговорювати функціонування історичного знання в сучасному публічному просторі; організовувати заходи щодо популяризації історичних знань  з непрофесійною аудиторією; володіти цифровими методами репрезентації історичного знання в публічному просторі.

 

Рекомендована література

Методичний посібник з навчального курсу “Публічна історія” (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, спеціальність 032 – історія та археологія). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 45 c.+354 іл.

а) праці українських вчених

 • Гудошник О. Медіатизація усної історії: нові формати та платформи // Медіасфера: локальне та глобальне. Кол. монографія. Дніпро: Журфонд, 2021. С. 29–45.
 • Зашкільняк Л. Небезпеки історичного мислення і соціальні функції історика // Історик і Влада. Кол. монографія.  К.: Інститут історії НАН України, 2016. С. 133–142.
 • Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х – 2000-х. Україна та сусіди. – К.: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018.
 • Орлова Т.В. Актуальність курсу публічної історії для університетської освіти України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2020. № 146. С. 54–59.
 • Орлова Т. В. Розвиток публічної історії в Австралії // Проблеми всесвітньої історії. 2021. №3 (15). С. 193–208.
 • Осмоловська С. Публічна історія в Україні: критичне осмислення та солідарність з минулим // https://ua.boell.org/uk/2020/05/08/publichna-istoriya-v-ukraini-kritichne-osmislennya-ta-solidarnist-z-minulim.
 • Посохов І. С. “Історична реконструкція” як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти // Географія та туризм. 2014. Вип. 28. С. 103–112.
 • Практики публічної історії в неформальній освіті: методи та ініціативи програми неформальної історичної освіти “Студії живої історії”. Київ, 2017.
 • Склокін В. Що таке “публічна історія”?//theukrainians.org/shcho-take-publichna-istoriya//
 • Удод О. А. Історик як публічний інтелектуал: європейський досвід і українські реалії // Харківський історіографічний збірник. 2018. №17. С. 4–14.
 • istPUBLICA: Публічна історія в Україні та світі: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовтня 2019 року. – Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2019.

б) праці зарубіжних авторів

 • Аккерман Ф. и др. Прикладная история, или Публичное измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. №3 (83).
 • Де Гру Дж. Сопереживание и участие. Популярные истории // gefter.ru/archive/6239.
 • Демантовски М. Публичная история в системе гуманитарного образования // Ярославский педагогический вестник. 2020. №2 (113). С. 15–22.
 • Исаев Е. Публичная история в России: научный и учебный контекст формирования нового междисциплинарного поля // Вестник Пермского университета. Серия “История”. 2016. №2 (33). С. 7–13.
 • Кравченко А. и др. Публичная история: между академическим исследованием и практикой // Неприкосновенный запас. 2017. №2. С. 22–34.
 • Публичная история – это не дисциплина. Интервью с профессором Манчестерского университета Джеромом де Гру//Артикульт. 2013. №3 (11). С. 9–23.
 • Репина Л. Наука и общество: публичная история в контексте исторической культуры эпохи глобализации // Ученые записки Казанского университета. Серия “Гуманитарная науки”. 2015. №3. (157). С. 55–67.
 • Согрин В. В. “Публичная история” и профессиональная историография // Российская история. 2020. №2. С. 139–148.
 • Cauvin T. New Field, Old Practices: Promises and Challenges of Public History // Magazen. Vol. 2. № 1 – June 2021.
 • Danniau F. Public History in a Digital Context. Back to the Future on Back to basics? // BMGN-Low Countries Historical Reaviw. 2013/ Vol. 128 (4). P. 118–144.
 • De Groot J. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. London – New-York: Routledge, 2009.
 • Kalela J. History Making: The Historian as Consultant. Public History Review. 2013. Vol. 20. P. 24–41//
 •  https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/issue/view/287
 • Kean H. Thinking about People and Public History //
 • http://arts.brighton.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/68270/Chapter-1-Working-Papers-Journal-by-Hilda-Kean-ISSN-20458304-.pdf
 • Kelley R. Public Pistory: its Origins, Nature, and Prospects //
 • http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/5753/1/78KelleyPublicHistoryOriginsTPH0001.pdf
 • Liddington J. What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings and Practices // Oral History. 2002. № 1 (30). P. 83–93.
 • What is Public History Globally? Working with the Past in the Present / Ed. by P. Ashton, A. Trapeznik. London, New York: Bloomsbury Academic, 2019.
 • What is Public History? https://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/
 • Weible R. Defining Public History: Is It Possible? Is It Necessary? // Perspectives on History. 2008. March (https://goo.gl/jXvn
 • Sayer F. Public History: A Practical Guide. London – New-York: Bloomsbury Publishing Plc, 2015.

Матеріали

Інформаційні ресурси

https://besthistorysites.net/

www.historians.in.ua

www.lviv.center.org

www.istpravda.com.ua

https://localhistory.org.ua/

Стартова

https://live-history.org/

https://uinp.gov.ua/

http://public-history-weekly (електронний журнал Міжнародної федерації з публічної історії)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Публічна історія

Завантажити силабус