Слов’янська міфологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Галайчук В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Головною метою пропонованого навчального курсу є ознайомлення студентів із традиційними міфологічними уявленнями слов’янських етносів. В теоретичній частині курсу розкривається значення термінів міф і міфологія, подається загальний огляд категоріального поділу міфологічних мотивів. В наступній частині курсу студенти ознайомляться з вищою міфологією слов’ян, з їхніми уявленнями про богів і з основними міфологічними сюжетами. Вагомою складовою курсу є висвітлення питань, пов’язаних з так званою “нижчою міфологією”, чи демонологією, – ця колоритна ділянка традиційної духовної культури слов’ян є яскравою ілюстрацією “живої старовини” і має непересічне значення для дослідників.

Виклад курсу супроводжується характеристикою літератури й джерел з відповідної тематики, висвітленням наукового доробку вчених-етнографів та етнологів у царині слов’янської міфології.

Результати навчання:

 • знати: джерельну базу для вивчення та безпосередню характеристику словʼянського міфологічного пантеону та загальні й регіональні особливості української нижчої міфології (демонології)
 • вміти: аналізувати й оцінювати прикметні риси та функції окремих персоналій словʼянського міфологічного пантеону та демонімікону.

Опис

Рекомендована література

 1. Базова
 2. Афанасьев А. Мифы, поверья и суеверия славян. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. – Москва: Эксмо; СПБ.: Terra Fantastika, 2002. – Т. 3. – С. 273.
 3. Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік / С.Санько, Т. Валодзіна, У. Васілевіч і інш. Мінск, 2004.
 4. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Пер. з рос. Ю.Г.Буряка. – К.: Довіра, 1993. – С. 319;
 5. Виноградова Л. Н. Мифологический аспект полесской “русальной” традиции // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. Москва, 1986. С. 88‑135.
 6. Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. Москва, 2000 [Традиционная духовная культура славян / Современные исследования].
 7. Виноградова Л. Н. Полесская народная демонология на фоне общеславянских данных // Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. Москва, 2001. С. 10-49.
 8. Виноградова Л.Н. “Той, шчо лозами трясе”: полесские поверья о черте // Слово и культура (Памяти Никиты Ильича Толстого). – Москва: Индрик, 1998. – Т. 2. – С. 82-94.
 9. Виноградова Л.Н. Региональные особенности полесских поверий о домовом // Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья. Москва, 1995. С. 142.
 10. Влад М.М. Стрітеннє: Книга гуцульських звичаїв і вірувань. – К.: Укр. пись­менник, 1992. – С. 144.
 11. Возняк М. Народний календар із Овруччини 50 рр. ХІХ ст. в записі Михайла Пйотровського // Древляни: Збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. Львів, 1996. С. 291-335.
 12. Галайчук В. “Взаємини” людини та домовика у віруваннях українців Полісся // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 568-584.
 13. Галайчук В. Демонологічна палітра бойків Старосамбірщини // Етнічна культура українців: Ювілейний збірник до 10‑річчя кафедри етнології. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С.
 14. Галайчук В. Демонологічні персонажі Середнього Полісся (за матеріалами експедицій) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Ч. – С. 471-485.
 15. Галайчук В. Причинки до поліської демонології: вірування у домовика // Народознавчі Зошити. – Львів, 2006. – Ч. 3‑4. – С. 457-464.
 16. Галайчук В. Прозовий фольклор Київського Полісся // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1997. – Вип. 1: Київське Полісся. 1994. – С. 233.
 17. Галайчук В. Уявлення про домашніх духів у селі Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області (за польовими матеріалами) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 39-40. – С. 460.
 18. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 92.
 19. Говірки Чорнобильської зони: Тексти / Упоряд. Гриценко П. Ю. та ін. Київ, 1996. С. 200.
 20. Гриценко П. До проблеми лінгвістичного опису українського демонімікону // Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. – Львів, 2002. – С. 6.
 21. Гура А.В. Ласка (Mustela nivalis) в славянских народных представлениях // Славянский и балканский фольклор: Этногенетическая общность и типологические параллели. – Москва, 1984. – С. 130-159.
 22. Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – Москва: Индрик, 1997. – 912 с. (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования).
 23. Гура А.В., Левкиевская Е.Е. Волколак // Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5‑ти т. – М., 1995. – Т. 1: А-Г. – С. 418-420.
 24. Давидюк В. Русалки і русальці // Віктор Давидюк. Кроковеє колесо. Нариси з історичної семантики українського фольклору. Київ, 2002. С. 133-136.
 25. Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки / Вступ. ст. Н. И. Толстого; подгот. текста, коммент., указат. Е. Е. Левкиевской. Москва, 1995 [Традиционная духовная культура славян / Из истории изучения].
 26. Иванов П.В. Кое-что о вовкулаках и по поводу их // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991. – С. 505-511.
 27. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: Молодий буковинець, 2000. – С. 144;
 28. Кісь О. Дівчина-русалка: зваба безодні (імпліцитний код) // Народознавчі зошити. Львів, 1996. С. 105-112 [Спец. вип. № 1: Студії з інтеґральної культурології. Тhanatos].
 29. Костомаров Н. Славянская мифология // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – Київ: Либідь, 1994.
 30. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по де-якіх іньшіх, недалекіх від цього села місцевосцях Житомірського повіту на Волині: Етнографичні матеріали, зібрані Кравченком Васильом. Житомир, 1920. С. 71.
 31. Кутельмах К. Русалки в повір’ях поліщуків // Записки НТШ. Львів, 2001. Т. CCXLII. Праці Секції етнографії і фольклористики. С. 87‑153.
 32. Левкиевская Е.Е. Вампир // Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5‑ти т. – М., 1995. – Т. 1: А-Г. – С. 283-286.
 33. Левкиевская Е.Е. Домовой // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. – Москва, 1999. – Т. 2. Д-К. – С. 123.
 34. Левкиевская Е.Е. Мифологические персонажи в славянской традиции. 1. Восточнославянский домовой // Славянский и балканский фольклор: Народная демонология. – Москва, 2000. – С. 96-161.
 35. Левкиевская Е.Е. Низшая мифология славян // Очерки истории культуры славян. – Москва, 1996. – С. 184.
 36. Левкович Н. Домовик (“годованець”) у демонологічних уявленнях бойків Сколівщини // Матеріали наукової конференції студентів історичного факультету 2004 р. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. – С. 117.
 37. Ляцкий Е.А. Представления белоруса о нечистой силе // Этнографическое обозрение. Москва, 1890. № 4.
 38. Материалы к словарю полесской этнокультурной лексики (Опыт компьютерной обработки восточнославянской диалектной лексики) // Восточнославянский этнолингвистический сбор­ник: Исследования и материалы. Москва, 2001. С. 395. Чернігівська, Козелецький, Олбин.
 39. Милорадович В. Українська відьма: Нариси з української демонології. К.: Веселка, 1993.
 40. Никитина А.В. Русская демонология. – Санкт-Петербург: Изд‑во Петерб. ун‑та, 2006. – С. 90.
 41. Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонольоґії / Записав у Зеленици, Надвірнянського повіта, 1907 – 1908, Антін Онищук // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 1909. – Т. 11. – Ч. 2. – С. 1-139.
 42. Персонажи славянской мифологии: Рис. словарь / Сост.: А.А. Кононенко, С.А. Кононенко; худ. В.А. Кононенко. – Киев: Корсар, 1993. – С. 197.
 43. Полесские и северно-русские материалы о домовом / Сост. Левкиев­ская Е.Е. // Славянский и балканский фольклор. Москва, 2000. С. 383.
 44. Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования. Москва, 1983.
 45. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – Москва, 1987. – С. 76.
 46. Свидницький А. Великдень у подолян // Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси. Київ, 1985. С. 456.
 47. Сівіцкі У.М. Русальная традыцыя беларусаў. Міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 188 с.
 48. Сілецький Р. “Входчини” (новосільні звичаї, обряди та повір’я) // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 1999. – Вип. 2. Овруччина. 1995. – С. 117-124.
 49. Сілецький Р. “Закладщина” хати на Поліссі: Обрядово-звичаєвий аспект // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1997. – Вип. 1. Київське Полісся. 1994. – С. 83-96.
 50. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Изд. 2‑е. Москва, 2002.
 51. Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5‑ти томах / Под ред. Н. И. Толстого. Москва, 1995. Т. 1: А – Г; …1999. Т. 2: Д – К (Крошки); …2004. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка).
 52. Славянские мифологические персонажи: CD-ROM. Информационная система для изучения славянской мифологии / Руководитель проекта Е.Е. Левкиевская. – АОЗТ “ЭТС”, 2002.
 53. Слепцова И. С. Русалка // Рязанская традиционная культура первой половины ХХ века. Шацкий этнодиалектный словарь / Авт.-сост. Морозов И. А., Слепцова И. С., Гилярова Н. Н., Чижикова Л. Н. Рязань, 2001. С. 345)
 54. Тишкевич Р. До проблеми збереження традиційної народної культури Полісся // Полісся: мова, культура, історія: Матеріали Міжнародної конференції. Київ, 1996. С. 301.
 55. Токарев С. А. Религия в истории народов мира / Общ. ред. и предисл. А.Н. Красникова. 5‑е изд., испр. и доп. Москва, 2005. С. 128.
 56. Толстая С.М. Полесские поверья о ходячих покойниках // Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. – Москва: Индрик, 2001. – С. 151-205.
 57. Толстая С.М. Розыгры // Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю. Р – Я // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. Москва, 1995. С. 258.
 58. Толстой Н.И. Заметки по славянской демонологии: Каков облик дьявольский? // Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – Москва, 1995. – С. 261‑264.
 59. Франко И.Я. Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991. – С. 512-526.
 60. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. – Львів, 2002. – С. 142-148.
 61. Чубинський П. Мудрість віків (Українське народознавство у творчій спадщині П. Чубинського): У 2 кн. – Київ: Мистецтво, 1995. – Кн. 1. – С. 165.
 62. Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Санкт-Петербург, 1903. Т. 3: Описания жилища, одежды, пищи, занятий; препровождение времени, игры, верования, обычное право; чародейство, колдовство, знахарство, лечение болезней, средства от напастей, поверья, суеверья, приметы. С. 319 [Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 72].
 63. Щербаківський Д. Сторінка з української демонології (вірування про холеру) // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – Київ, 1991. – С. 540-553.
 64. Falkowski Jan. Północno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny. – Lwów, 1938. – Prace etnograficzne. – T. IV. – 111 s.
 65. Klinger W. Wschodnio-Europejskie rusalki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska. Lublin; Kraków, 1949 [Prace etnologiczne. T. 2].
 66. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Warszawa, 1967. T. 2. Kultura duchowa. Cz. I. S. 702.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус