Сіромський Руслан Богданович

Посада: декан історичного факультету, професор кафедри світової історії модерного часу

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-41-36, (032) 239-41-03

Електронна пошта: ruslan.siromskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія Канади, історія сепаратистських рухів в країнах Заходу, проблема дотримання прав людини в УРСР у політиці країн Заходу, історичне краєзнавство.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Нарис історії села Бартатів ХХ ст. – Львів: “Тріада Плюс”, 2004. – 264 с.
 2. “Тиха революція” в Квебеці (1960–1966) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2004. – Вип. 4: На пошану Миколи Павловича Ковальського. – С. 458–467.
 3. Політичний радикалізм в Квебеку: “жовтнева криза” 1970 р. // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – Вип. 7. – С. 347–356.
 4. Проблема Квебеку і українська громада Канади (60-і роки ХХ ст.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2005. – Т. 10–11. – С. 440–449.
 5. Становлення модерного націоналізму в Квебеці: ідеологія й представники (перша половина 60-х рр. ХХ ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 4. – С. 93–100.
 6. Квебекський фактор у прийнятті Канадської Конституції 1982 р. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 14: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 270–280.
 7. Політика Франції у квебекському питанні (1959-1969) // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 8. – Частина 2. – С. 362–371.
 8. Квебек: між федералізмом і сепаратизмом (1960–1982 рр.). – Львів: “Тріада Плюс”, 2006. – 200 с.
 9. Історія Західної Європи та Америки др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Практикум для студентів історичного факультету. – Львів: Тріада Плюс, 2008. – 212 с.
 10. Питання багатокультурності та збереження національної ідентичності канадських українців у дослідженнях Ярослава Рудницького // Міжнародні зв’язки України. Наукові пошуки і знахідки. – Вип. 18. Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 285–292.
 11. Проблема збереження національної ідентичності канадських українців: концепція “третьої сили” сенатора П. Юзика // Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 квітня, Острог – 2010). – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 5. – С. 394–404.
 12. Концепція “асоціативного суверенітету” Квебеку: зародження, основні засади та реалізація (1968–1980 рр.) // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні науки” / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Вип. 10. – Рівне : РІС КСУ, 2010. С. 131–136.
 13. Бої за Бартатів під час українсько-польської війни (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції (Львів, 12 листопада 2010 р.). – Львів, 2011. – С. 181–187.
 14. Мовна політика квебекського уряду Рене Левека (1976–1985 рр.) // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26–28 лютого 2010 року. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 105–110.
 15. Еволюція імміграційної політики Квебеку після Другої світової війни // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – Вип. 12. – С. 262–270.
 16. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Козицький А. М., Мовчан С. П., Сіромський Р. Б., Швагуляк М. М.; за ред. М. М. Швагуляка. – Львів: Тріада Плюс, 2011. 700 с.
 17. Методичні рекомендації для підготовки та написання учнівських науково-дослідницьких робіт з історії / Укл.: Р. Б. Сіромський, Н. В. Кокотко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 56 с.
 18. “Le Cheef”: особливості політичного режиму Моріса Дюплессі в Квебеку (1944–1959) // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні науки” / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Вип. 14. – Рівне, 2012. С. 93–96.
 19. Діяльність районного провідника ОУН Городоцької округи Михайла Шевчука-“Юрка” крізь призму архівних документів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / [гол. Редколегії Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. С. 419–426.
 20. Британський чинник у конституційних суперечках між федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 13. – С. 167–173.
 21. Діяльність “Комісії Дешена” в громадській думці українців Канади (1985–1986) // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті “… землякам моїм в Україні і не в Україні…”: зб. матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках IVМіжнародного конґресу світового українства). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 352–357.
 22. “Не може бути жодних судових переслідувань з метою позбавлення членів Дивізії “Галичина” громадянства чи їхньої депортації”: документи та коментарі до історії створення і діяльності “Комісії з виявлення військових злочинців” у Канаді (1985–1987) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / За редакцією Руслана Сіромського. – С. 186–227.
 23. Бартатів: Історія. – Львів: “Тріада плюс”, 2013. – 560 с.
 24. Висвітлення історії ХХ століття у програмі ЗНО із “Всесвітньої історії” // Педагогічна думка. – Львів. – 2013. – № 1. – С. 26–28.
 25. Питання дотримання прав людини в СРСР на тлі візиту О. Косигіна до Канади (жовтень 1971 року) // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 216. – Т. 228. – Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 87–90.
 26. Справа ув’язнення Валентина Мороза у громадсько-політичному дискурсі Канади (1970–1979 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. С. 106–118.
 27. Дискусії про політичний статус Української РСР під час проведення Експо-67 у Монреалі // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 23: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. С. 110–122.
 28. “Це прояви ідеологічної боротьби, а ми інколи недооцінюємо їх”: архівні матеріали до справи професора Олександра Карпенка (1968–1973 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – Випуск 50: До 75-річчя історичного факультету / За редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. С. 518–546 (у співавторстві).
 29. Публікації у “Віснику Львівського університету. Серія історична” за 2002–2013 роки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету / За редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. С. 644–669.
 30. Питання ув’язнення українських дисидентів у громадській думці Канади після візиту П. Трюдо до СРСР 1971 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (гол. ред.). – Вип. XVII–XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 376–383.
 31. Історія Західної Європи та Америки др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.: практикум / Степан Качараба, Руслан Сіромський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 293 с. (у співавторстві)
 32. Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.: навч. посіб. / З. А. Баран, С. П. Качараба, Р. Б. Сіромський, Б. П. Чума; за ред. З. А. Баран. – Київ: Знання, 2015. – 533 с. (у співавторстві)
 33. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Козицький А. М., Мовчан С. П., Сіромський Р. Б., Швагуляк М. М.; за ред. М. М. Швагуляка. 2-е видання (перероблене і доповнене). – Львів: Тріада Плюс, 2015. – 708 с. (у співавторстві)
 34. “Мій приїзд є виявом вдячності Канади”: до історії відвідин канадським прем’єр-міністром П. Трюдо Києва у травні 1971 р. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 24: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2015 – С. 126–140.
 35. Трюдо П’єр Еліот // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 6. Біографічна частина: Н-Я / Відп. ред. М. М. Варварцев. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 258–261.
 36. Допомогові акції Комітету українців Канади у таборах для переміщених осіб у Західній Європі (1945–1952 рр.) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI краєзнавчої конференції (4 березня 2016 р., Львівський національний університет імені Івана Франка). Львів, 2016. – С. 184–191.
 37. Позиція Канади щодо порушення прав людини в УРСР на Бєлґрадській конференції країн-учасниць НБСЕ 1977–1978 рр. //  Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Вип. 17. С. 341–349.
 38. Обставини імміґрації колишніх вояків Дивізії Ваффен СС “Галичина” до Канади після Другої світової війни // Військово-науковий вісник. – Львів, 2016. Вип. 26. С. 200–213.
 39. Славістичні студії у повоєнній Канаді: становлення та розвиток (1945–1954 рр.) // Проблеми слов’янознавства. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. Випуск 65. С. 65–76. (У співавторстві з Г. Сіромською).
 40. “The West must speak out…”: Джон Діфенбейкер про національні права українців у Радянському Союзі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Випуск 52 / За редакцією Руслана Сіромського. С. 139–161.
 41. Senator Paul Yuzyk protection of human rights in Ukrainian SSR (1963–1986) // Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie. Zbornik prispevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia(10–11 marca 2017, Vysoká škola Danubius). – Sládkovičovo (Slovenská republika), 2017. – S. 197–200.
 42. Українські репрезентації на Міжнародній конференції з прав людини у Тегерані 1968 р. // Педагогічна думка. Львів, 2017. № 1. С. 14–19.
 43. “Ідеологічні зриви” або справа “Москіти”: архівні документи про реакцію КДБ та комсомольсько-партійних органів Львівського університету на антирадянську діяльність студентів-істориків (1972–1973 роки) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск. За редакцією Ігоря Підкови. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С. 513–540. (У співавторстві з Г. Сіромською).
 44. Сіромський Р. Порушення релігійних прав протестантів в УРСР у громадсько-політичному дискурсі Канади (1974–1979 рр.) // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Реформація як суспільне явище: український вимір” (Львів, 3–4 жовтня 2017 року), за редакцією Руслана Сіромського та Богдани Сипко. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. С. 211–218.
 45. Операція з ліквідації боївки Володимира Табаки-“Багряного” на Заставському передмісті Городка у лютому 1949 року // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – Випуск 53 / За редакцією Ігоря Підкови, Романа Тарнавського. – С. 436–445. (У співавторстві з Г. Сіромською)
 46. Вживаються заходи з повернення на Батьківщину”: справа Бориса Доценка 1967 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. Вип. 4(139). С. 65–69.
 47. Canadian protests the Soviet persecutions in Ukraine: Levko Lukyanenko case // Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing, 2018. P. 92–94.
 48. “До Різдва все завершиться…”: коротка історія Першої світової війни (1914–1918). Львів: Тріада плюс, 2018. 80 с.
 49. У житті вченого головні біографічні факти – книги”: огляд наукових досліджень професора Степана Качараби // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Випуск 19–20. С. 15–32.
 50. Без права на свободу переміщення”: образ Української РСР у візіях канадських туристів (кінець 1950-х – 1960-ті роки) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Випуск 19–20. С. 242–256.
 51. Вживаються необхідні заходи з виявлення і запобігання можливих ворожих акцій”: канадські туристи в полі зору КДБ (1970-ті роки) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. За редакцією Ігоря Підкови, Руслана Сіромського, Романа Тарнавського. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С. 675–689.
 52. Мадридська конференція країн-учасниць НБСЄ (1980–1983 рр.): позиція Канади щодо порушення прав людини в Українській РСР // State Security in the Contemporary World / Ed. by Olga Wasiuta, Janusz Falecki, Danuta Kaźmierczak. Instytut Nauk o Bezpieczeństwa, Uniwersytet Pedagogiczne im. KEN w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura, 2019. P. 84–104.
 53. Дискредитація колишніх учасників антирадянського руху опору в Канаді: КДБ проти Дмитра Куп’яка // Військово-науковий вісник. Вип. 31. Львів: НАСВ, 2019. С. 150–163.
 54. Під пильним оком КДБ: іноземні туристи у Львові в 1960–1970-х роках, Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис
 55. Інформаційно-протестні акції канадських українців під час Олімпійських ігор у Монреалі 1976 року // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 28: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. С. 107–120.
 56. Human rights dimension at Vienna CSCE Conference (1986–1989): Canadian and Soviet visions // Studia de Securitate. 2019. No 9(4). P. 39–55.
 57. Habitat conference 1976 in Vancouver: Ukrainian aspirations // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2019. P. 413–420.
 58. Порушення свободи віросповідання в УРСР у громадсько-політичній думці Канади (напередодні та під час відзначення 1000-ліття Хрещення України-Руси) // Держава і Церква в новітній історії України: зб. наук. ст. Вип. 7. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 219–227.
 59. Political abuse of psychiatry in the Soviet Union: Western countries and Ukrainian diaspora reaction (1970-ies) // Science and society. Proceedings of the 16th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2019. P. 17–25.

Публікації у пресі

Герб Городка: історія та символічне наповнення // Народна думка. Городок. 2013. 4 жовтня.

Історія християнства на українських землях // Народна думка. Городок. 2013. 11 жовтня.

Конспіративні квартири керівників українського націоналістичного підпілля на Городоччині // Народна думка. Городок. 2014. 28 листопада.

“Обвинувачуються у проведенні антирадянської діяльності”: з історії арештів учасниць жіночої мережі ОУН на Городоччині // Народна думка. Городок. 2015. 27 листопада.

«Вчиняють протизаконні дії, займаються мародерством, п’янством»: свавілля співробітників органів державної безпеки та військових у повоєнній Городоччині // Народна думка. Городок. 2017. 5 травня.

 

Література про вченого:

Чума Б. Сіромський Руслан Богданович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C.  430–431.

Біографія

shapeimage_2

Народився 2 вересня 1979 р. у с. Бартатів Городоцького району Львівської області. Історик, кандидат історичних наук (2005), доцент (2011), професор (2023), доцент кафедри світової історії модерного часу. Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчив Бартатівську НСШ (1994), Городоцьку СШ № 2 (1996), історичний факультет (2002) та аспірантуру Львівського університету (2005).

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Проблема Квебеку і канадський федералізм (1960–1982 рр.)” (науковий керівник проф. М. М. Швагуляк). Упродовж 2005–2009 рр. – асистент, з 2009 р. – доцент, а з липня 2022 р. – професор кафедри нової та новітньої історії Львівського університету (з вересня 2023 р. – кафедри світової історії модерного часу)  У 2021 р. захистив докторську дисертацію на тему “Права людини в УРСР у публічному просторі та зовнішній політиці Канади (1945–1991 рр.)” (науковий консультант проф. С.П. Качараба). З 24 травня 2022 р. – в.о. декана історичного факультету.

У 2008–2013 рр. – керівник гуртка історії Львівської Обласної Малої Академії Наук, член журі фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (починаючи з 2008). Протягом 2009–2015 рр. підготував 13 переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України (м. Київ).

Депутат Бартатівської сільської ради (2006–2010), Городоцької районної ради (2010–2015). Член Городоцької районної організації “Меморіал” (з 2015).

У 2010–2014 рр. заступник редактора “Вісника Львівського університету. Серія історична” (відповідальний редактор трьох збірників). Член Вченої ради історичного факультету (з 2013).

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2007–2009 рр.). Нагороджений “Грамотою-визнання” Канадсько-української фундації (2005), почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України (2008, 2010, 2012), ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2009), Головного управління освіти і науки Львівської обласної адміністрації (2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015), Львівської обласної ради (2013).

Стажувався в Інституті США і Канади Російської Академії Наук (Москва), Інституті сучасної історії (Відень).

Автор близько 50-ти наукових і навчально-методичних праць, десятків статей до “Енциклопедії Львова” та “Енциклопедії Львівського університету”.

Проекти

1_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2006

2_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2007

3_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2008

4_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2009

5_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2010

6_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2011

7_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2012

8_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

9_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

10_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

11_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

Нагороди

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2007–2009 рр.).

“Грамота-визнання” Канадсько-української фундації (2005).

Почесні грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України (2008, 2010, 2012), ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2009), Головного управління освіти і науки Львівської обласної адміністрації (2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015), Львівської обласної ради (2013).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!