Слов’янська ідея в публічному просторі Центральної та Східної Європи

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Полещук Т. С.Ісом-11с

Опис курсу

             Анотація навчальної дисципліни:

Однією з важливих методологічних підстав, які визначають зміст курсу, є уявлення про те, слов’янська ідея була чільним компонентом національних рухів слов’янських народів у ХІХ – на початку ХХ ст., вагомою складовою їх національної свідомості.

             Результати навчання:

 • знати: значення основних термінів: слов’янська ідея, панславізм, ідея слов’янської єдності, австрославізм, ілліризм, югославізм, слов’янофільство, імперський (російський) панславізм, неославізм; основні факти й події з історії розвитку слов’янської ідеї, засновників різних інтерпретацій слов’янського єднання, зміст їхніх поглядів.
 • вміти: аналізувати передумови виникнення, зміст, етапи розвитку слов’янської ідеї; характеризувати різні форми вияву слов’янської ідеї, її представників; виявляти вплив конкретно-історичних умов на інтерпретацію слов’янської ідеї громадсько-політичними й культурними діячами різних країн.

 

Рекомендована література

Базова

 • Грушевський М. Українство і всеслов’янство // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1908. – Кн. VІ.
 • Грушевський М. В слов’янських обіймах // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1911. – Кн. ХІІ.
 • Григорьева А. А. Панславизм: идеология и политика: 40-е годы ХІХ – начало ХХ века. – Иркутск: Аспринт, 2013.
 • Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. – К.: Дух і Літера, 2000.
 • Дзядевич Т. Ідеологема месіанства в “Книзі польського народу і польського пілігрімства” Адама Міцкевича, “Книгах буття українського народу” Миколи Костомарова і циклі “Три літа” Тараса Шевченка // Наукові записки НаУКМА.– 2001.– Т. 19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10651.
 • Дьяков В.А. Славянский вопрос в дореволюционной России. – М.: ИС РАН, 1993.
 • Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в ХІХ и ХХ веках. – Прага, 1964.
 • Кость С. Концепція словянської взаємності: особливості сприйняття й тлумачення у словянському світі (40-ві – 70-ті роки ХІХ ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 27 (1).
 • Мацевко І. Польські національні демократи і неославізм // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2000. – Вип. 35–36.
 • Национальные движениия в Центральной Европе: сотрудничество и контакты (30 – 70-е годы ХІХ века). – М.: Наука, 1991.
 • Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858-1876 гг. – М.: Наука, 1960.
 • Павленко О.В. Панславизм // Славяноведение. – 1998. – №6.
 • Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем. – СПб., 1913.
 • Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. – М.: Наука, 1979.
 • Славянская идея: История и современность / Сборник статей. – М.: ИС РАН, 1998.
 • Славянский вопрос: Вехи истории / Сборник статей. – М.: ИС РАН, 1997.
 • Славянские съезды ХІХ–ХХ веков / Сборник статей. – М.: ИС РАН, 1994.
 • Франко І. Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер //Зібрання творів у 50-ти томах. Київ: Наукова думка, 1981. – Т. 29.
 • Франко І. Два панславізми // Зібрання творів у 50-ти томах. – Київ: Наукова думка, 1985. – Т. 46. – Кн. 1.
 • Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща. – К.: Дух і літера, 2013.

 

Допоміжна

 • Баран З. Словянська ідея на зламі ХІХХХ ст. у трактуванні вченого та публіциста Яна Бодуена де Куртене // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. Львів, 2019.
 • Гай-Нижник П. П., Захарчук О. М. Слов’янські землі Центральної і Південної Європи в дипломатії Наполеона Бонапарта (1805-1811 рр.) // Культурологічний альманах: Збірник наукових праць. – Вип.5. – К.: ІМВ НАУ, 2009. – С.222-235.
 • Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Львів: Вид-во УКУ, 2005.
 • Копилов С. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVII – початок ХХ ст.). – Кам’янець-Подільський, 2005.
 • Куций І. Слов’янський світ у візіях українських істориків Східної Галичини ХІХ ст. // Проблеми слов’янознавства. 2015. Вип. 64.
 • Миллер А. Империя Романових и национализм. – М.: НЛО, 2006.
 • Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження. – К.: Критика, 2009.
 • Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій. – К.: Laurus, 2013.
 • Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. – К.: Основи, 2006.
 • Фалькович С. Участие Адама Мицкевича в деятельности польской политической эмиграции середины XIX в. // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2018. Вып. 13.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус