Зашкільняк Леонід Опанасович

Посада: завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Нова і новітня історія Польщі та українсько-польських стосунків, польська, українська та зарубіжна історіографія ХІХ і ХХІ ст., міжслов’янські зв’язки, теоретичні проблеми історичної науки. Автор понад 300 наукових і науково-популярних праць, навчальних посібників з історії країн Центрально-Східної Європи, методології історії, світової історіографії.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Формирование и развитие исторической науки в Польше. – Львов, 1986;
 2. Историография истории южных и западнях славян. – Москва, 1987 (співавтор);
 3. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – Москва, 1990 (співавтор);
 4. Польська історіографія після II світової війни: проблеми національної історії (40–60-ті роки). – Київ, 1992;
 5. Грушевський М. С. Щоденник. (1888–1894 рр.) / Підг. до вид., переднє слово, упорядкув., коментарі і післямова Л. Зашкільняка. – К. : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів., 1997. – 264 с.
 6. Вступ до методології історії. – Львів ЛОНМІО, 1996 – 96 с.
 7. Методологія історії: від давнини до сучасності. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 227 с.
 8. Історія Центрально-Східної Європи : посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / за ред. Л. Зашкільняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 660 с.
 9. Історія Польщі: від найдавнішніх часів до наших днів / Леонід Зашкільняк, Микола Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.
 10. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів, 2004 (науковий редактор і співавтор).
 11. Виклики сучасної історіографії: світовий та український контексти // Україна Модерна. – 2005. – Чис. 9. – С. 7–14.
 12. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod redakcją Jerzego Maternickiego przy współpracy Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2007 – 2014. – Том 1-2 (науковий редактор і співавтор).
 13. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów, Lwów, 2002 – 2007. – T. I – V (науковий редактор і співавтор);
 14. Сучасна світова історіографія. – Львів : ПАІС, 2007. – 310 с.
 15. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів : Ін-т українознавства ім. Крип’якевича НАН України, 2009. – 472 с.
 16. Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2011. – T. 1–3 (науковий редактор і співавтор).
 17. Stosunki ukraińsko-polskie w XX wieku w świadomości społecznej ukraińców i polaków // Przegląd Wschodni. Kwartalnik. – Warszawa, 2011. – T. XI. – Zesz. 4 (44). – S. 808–819.
 18. Історія – ментальність – ідентичність: Історія та історики у формуванні національної свідомості українців і поляків в ХІХ – першій половині ХХ століття / За ред. Л. Зашкільняка, В. Вжосека, Є. Матерніцького, Й. Пісуліньської, П. Сєрженґи, Р. Стобєцького. – Жешув, Львів, Познань, Лодзь, Гданськ, 2008 – 2013. – Випуск І-V (науковий редактор і співавтор).
 19. Образ Польщі та поляків у сучасній Україні // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 68–80.
 20. “Віднайдення України” Уявлення українських інтелектуальних еліт ХІХ –початку ХХ століття про місце і роль України в Європі // Przegląd Wschodni. Kwartalnik. – Warszawa, 2014. – T. XIII. – Zesz. 2 (50). – S. 421–448.
 21. Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: шляхи легітимації національної історії // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiograqphic Map of Interwar Europe : мат. міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). – К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. – С. 149–166.
 22. Радянські історичні міфи в сучасній українській історіографії “старе вино в нових міхах” // Світло й тіні української радянської історіографії. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, Україна, 22–23 травня 2013 р.) / за ред В. А. Смолія. – К. : Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 17–31.
 23. Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – 412 с.
 24. Poland and Ukraine in East-Central Europe: View from Ukraine / Leonid Zashkilnyak // Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations / The Journal of Kolegium Jagiellonskie Toruńska Szkola Wyzsza. – Cracow, 2016. – Vol. ІІ. – P. 46–53.
 25. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: часзмін і замін // Історія та історіографія в Європі. – 2016. – Вип. 5.
 26. Формування української історичної науки в Галичині в ХІХ столітті: головні віхи і постаті // Historia: ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu ź Redakcja naukowa Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska i Paweł Sierżęga. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 193–206.
 27. Радянські міфи в сучасній українській історіографії час змін і замін.
 28. Польське Січневе повстання 1863–1864 років у висвітленні сучасної української історіографії.
 29. Енциклопедія_історії_України

Література про вченого:

 1. Историки-слависты СССР. Биобиблиографический словарь-справочник. – Москва, 1981;
 2. Львівський державний університет імені Івана Франка. Довідник. – Львів, 1998;
 3. Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга. – Львів, 2000;
 4. Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. – Київ; Львів, 2003. – Випуск 2, частина 1
 5. Хто є хто в Україні. – Київ, 2007;
 6. Шкраб’юк П. Леонід Зашкільняк та його історія. Начерки до ювілейного портрету // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Вип. 18;
 7. Віднянський С. В., Крикун М. Г. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л. О. Зашкільняка // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 232–235.;
 8. Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10: З-Зор.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1949 р. в м. Львові. У 1966 р. закінчив Львівську середню школу № 6. У 1966–1971 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. У 1971–1974 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії південних і західних слов’ян цього ж вузу; 1988–1991 рр. – докторантура Львівського університету зі спеціальності “історія”.

У 1974–1976 рр. – асистент, 1976–1978 рр. – старший викладач, 1978–1992 рр. – доцент кафедри історії південних і західних слов’ян, 1992–1995 рр. – доцент кафедри історії слов’янських країн Львівського університету, 1995–1997 рр. – професор, 1997–2007 рр. – завідувач кафедри історії слов’янських країн, 2007–2010 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у Львові, з 2010 р. – завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Стажувався на історичному факультеті Московського університету ім. М. Ломоносова (1979), в Інституті історії Варшавського університету (1974, 1989 і 1995), Інституті історії Люблінського університету ім. М. Кюрі-Склодовської (1995), Центрально-європейському університеті в Будапешті (1995, 1996).

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Боротьба Польської робітничої партії проти реакції за встановлення і зміцнення народно-демократичного ладу в Польщі (1944–1948 рр.)” (керівник – доц. І. І. Бєлякевич). У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему “Польська історіографія 40–60-х років XX ст. (питання організації і методології)” (науковий консультант – проф. В. П. Чугайов).

Член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій з історичних спеціальностей – при Львівському університеті та Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; член редколегій багатьох історичних видань, зокрема збірників “Проблеми слов’янознавства” (Львів), “Вісник Львівського університету. Серія історична” (Львів), “Україна модерна” (Львів), “Український гуманітарний огляд” (Київ), “Галичина” (Івано-Франківськ), “Nowa Ukraina” (Краків, Польща), “Polish Biographical Studies” (Щецин, Польща) та ін. Співкерівник міжнародних проектів «Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ–ХХ ст.» (2002–2006), «Історія – ментальність – ідентичність» (2007–2011), «Галичина в 1772–1918 рр.» (2009–2020).

Був головою і членом оргкомітетів багатьох національних і міжнародних наукових конференцій та семінарів. Неодноразовий учасник всесоюзних славістичних конференцій (від шостої до дванадцятої), міжнародних форумів в Україні і за кордоном, зокрема 17 і 18 з’їздів польських істориків (2004, 2009). Дійсний член Академії історичних наук України, Українського Історичного Товариства, член Комісії істориків України і Польщі, заступник голови Національного Комітету істориків України (з 2008). Підготував 9 кандидатів і 1 доктора наук.

Викладає навчальні курси: “Зарубіжна історіографія”, “Методологія історії”, “Сучасна історіографія”, “Історія Польщі”.

Проекти

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

Нагороди

Лауреат нагороди часопису “Przegląd Wschodni” (Польща) за краще закордонне видання з історії Польщі (2003, спільно з проф. М. Крикуном), Нагороди Люблінського архієпископа “Memoria iustorum” – “Пам’ять праведників” за заслуги в розвитку діалогу культур, який служить будівництву Європи і зміцненню спільних вартостей у суспільстві, що має великі рани і конфлікти (2008), державної нагороди Республіки Польща “Кавалерський Хрест Ордену Заслуги Польщі” (2009), Нагороди Поєднання Капітули Польсько-Українського Поєднання (2015), Державної премії України в галузі науки і техніки (2017). Має звання “почесний професор” Жешівського державного університету (2009).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!