Кафедра історичного краєзнавства

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра історичного краєзнавства на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка була утворена, згідно з рішенням Ради університету від 1 липня 1998 р. протоколом № 12/7.

В цей час на кафедрі працювали: зав. каф., к.і.н. С. П. Качараба, проф. д-р. і. н. Я. Й Малик, проф. д-р. і. н. В. В. Трофимович; доц. к.і.н.: Л. К Стояновська, Н.П. Шевченко, Б. Д. Вол, В. М.Качмар, А. В. Середяк, Н.А. Польова.

З 2000/2001 навчального року на кафедрі відкрито спеціалізацію “Історичне краєзнавство”.

Кафедра забезпечує викладання курсу “Історія України” на факультетах неісторичного профілю.

Викладачі кафедри активно працюють над науковими дослідженнями та навчально-методичною літературою. У 2006 р. було видано навчальний посібник “Історичне краєзнавство” (Частина 1), у якому висвітлюється історія краєзнавчого руху в Україні, основні напрямки сучасного краєзнавства. У 2011 р. Колективом кафедри підготовлено курс лекцій “Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень”. Кафедра регулярно проводить історико-краєзнавчі конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. Упродовж 2001 – 2016 рр.  було проведено шість конференцій, а їхні результати опубліковано у збірниках матеріалів.

Під час практики студенти спеціалізації “Історичне краєзнавство” набувають фаху екскурсовода по місту Львову, займаються дослідженням в галузі проблематики історії Львова.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить та бере участь у виїзних історико-краєзнавчих екскурсіях.

Наукові статті викладачів кафедри постійно публікуються у факультетських та ін. фахових виданнях. Викладачами кафедри підготовлено і видано ряд методичних посібників, зокрема: “Програми курсу “Історичне краєзнавство”, “Програма курсу “Історія України для студентів університету”, “Плани семінарських занять з курсу Історія України” для студентів першого курсу університету.

Станом на 2016–2017 н.р. на кафедрі працює одинадцять викладачів. Серед них – три професори, три доктори наук, сім кандидатів наук.

Професорсько-викладацький склад: зав. каф. , д-р. і. н., проф. В. Є. Голубко, д-р. і. н., проф. Б. З. Якимович; проф. В. І. Чура;   доц. к.і.н.: А. В. Середяк, Т. Г. Марискевич, Р. Я. Генега, І. І. Федик, І. Б. Мрака, Л. Д. Калиняк, Р. В. Масик.

Крім базового курсу “Історичне краєзнавство” викладачами кафедри підготовлені курси вільного вибору. Серед них:

 • Іван Франко і видавничий процес (проф. Б. З. Якимович);
 • Проблеми збройного захисту суверенітету України у діяльності урядів 1917 – 1920 рр. (проф. В. Є. Голубко);
 • Бої та битви у Галичині та Закарпатті у першій половині ХХ ст. (доц. І. І. Федик);
 • Суспільне та громадське життя Львова 40-х – 50-х років ХХ ст. (доц. Р. Я. Генега);
 • Галичина в контексті європейської історії (доц. А. В. Середяк);
 • Замки і фортеці Західної України (доц. Т. Г. Марискевич);
 • Польські наукові товариства Львова останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ ст. (доц. Р. В. Масик);
 • Львів на тлі воєнних конфліктів XVII – XX ст. (доц. Мрака І. Б.);
 • Українсько-польські відносини в Західній Україні у міжвоєнний період (доц. Л. Д. Калиняк).

Викладачі кафедри досліджують тему «Галичина в контексті європейської історії  кінця XVIIІ – пер. пол. XX ст.

При кафедрі діє аспірантура. Над докторськими дисертаціями працюють п’ять викладачів кафедри.

Співробітники

завідувачГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентКОГУТ Петро Володимировичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
старший лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Робочі програми та описи навчальних дисциплін:

Робоча програма з курсу Історичне краєзнавство для студентів Історичного факультету.

Опис навчальної дисципліни “Історичне краєзнавство” для студентів Історичного факультету

Робоча програма із курсу “Історія України” для студентів першого курсу факультету іноземних мов

Опис навчальної дисципліни “Історія України” для студентів І курсу факультету іноземних мов

Робоча програма з курсу “Історія України” для студентів І курсу Географічного факультету

Робоча програма з курсу “Історія України” для студентів філологічного факультету

Опис курсу “Історія України” для студентів філологічного факультету

Робоча програма з курсу “Історія України” для студентів механіко-математичного факультету

Робоча програма з курсу “Історія України” для студентів психологів Філософського факультету

Опис робочої дисципліни “Історія України” для студентів психологів Філософського факультету

Робоча програма з курсу “Історія України” для студентів Філософського факультету

Опис навчальної дисципліни “Історія України” для студентів Філософського факультету

Робоча програма з курсу Історія України” для студентів фізичного факультету

Опис курсу “Історія України” для студентів фізичного факультету

Робочі програми та описи навчальних курсів

спеціалізації та дисциплін вільного вибору:

Робоча програма з курсу Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.

Опис курсу “Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.”

Робоча програма з курсу «Нова» локальна історія для студентів історичного факультету

Робоча програма з курсу Історичні пам’ятки Галичини

Робоча програма з курсу Економічна історія України: виробництво, торгівля фінанси

Робоча програма з курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень

Робоча програма із дисципліни “Історія повсякденності” для студентів історичного факультету

Опис навчальної дисципліни “Історія повсякденності” для студентів історичного факультету

Робоча програма з дисципліни “Історія повсякденності” для студентів заочної форми навчання історичного факультету

“Дисидентський рух: супротив, нонкорформізм, пристосуванство в історії України ІІ половини ХХ ст.” для студентів історичного факультету

Робоча програма з курсу “Військово-теоретична думка та логістика ХІХ–ХХ ст.”

Опис навчальної дисципліни “Військо-теоретична думка та логістика ХІХ — ХХ ст.”

Робоча програма з курсу “Українська військова еліта 1917-1920: етно-соціальний зріз.”

Робоча програма з курсу “Львів на тлі воєнних конфліктів (XVII-XX ст.)”для студентів Історичного факультету денної форми навчання

Опис навчальної дисципліни “Львів на тлі воєнних конфліктів (XVII-XX ст.)” для студентів Історичного факультету денної форми навчання

Робоча програма з курсу “Львів на тлі воєнних конфліктів (XVII-XX ст.)” для студентів Історичного факультету заочної форми навчання

Опис навчальної дисципліни з курсу “Львів на тлі воєнних конфліктів (XVII-XX ст.)” для студентів Історичного факультету заочної форми навчання

Робоча програма з курсу “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Опис навчальної дисципліни “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Робоча програма з курсу “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 014 “Середня освіта” (Історія)

Опис навчальної дисципліни “Реституція культурних пам’яток в Україні”для студентів спеціальності 014 “Середня освіта” (Історія).

Робоча програма з курсу “Галичина в контексті європейської історії” для студентів ІСТОРИЧНОГО факультету заочної форми навчання

Робоча програма з дисципліни Радянський тоталітарний режим на Західноукраїнських землях 30-50-х роках ХХ ст.

Плани семінарських занять та інше методичне забезпечення:

ПИТАННЯ НА ІСПИТ з курсу Історія України для студентів неісторичних спеціальностей.

Плани семінарських занять з курсу “Історія України” для студентів неісторичних спеціальностей

Плани семінарських занять з курсу “Історичне краєзнавство” для студентів І курсу історичного факультету

Історичне краєзнавство. Посібник. Ч. 1. Львів.-2006.

Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень: курс лекцій. – Львів, 2011. – 305 с.

Методичні матеріали:

Буклет спеціалізації ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ Історичного Факультету.

Буклет спеціалізації “Локальна історія”

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 2015.

Вимоги до видання Наукові зошити історичного факультету Львівського університету”

Матеріали Наукових конференцій “Історичні пам’ятки Галичини”:

Матеріали наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2001.

Матеріали ІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2003.

Матеріали ІІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2005.

Матеріали V наукової краєзнавчої конференції Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2010.

Матеріали VI краєзнавчої Конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2016

Лекція Романа Масика «Місце Східної Галичини в економічній системі міжвоєнної Польщі»

04.11.2019 | 10:45

Лекція Романа Масика «Місце Східної Галичини в економічній системі міжвоєнної Польщі» (04.11.2019)
https://is.gd/LsCxi1
Організатори:
Львівський медієвістичний клуб
Інтердисциплінарні студії «Per Aspera»
Наукова бібліотека ЛНУ
Локація: Львів, Наукова бібліотека ЛНУ, Студенський простір
Дата і час: 04.11.2019, 16 00-17 30
Анонс:
В лекції буде показано значення Східної Галичини для економіки міжвоєнної Польщі. Проаналізуємо господарську структуру краю. Визначимо вплив політики урядів ІІ Речі Посполитої на розвиток сільського господарства, промисловості і торгівлі реґіону. Виокремимо політику міжвоєнної Польщі щодо господарських ініціатив національних меншин південно-східних воєводств.
Лектор:
Роман Масик
У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію...

Читати »

Презентація видання “Історія війн та військового мистецтва” (у трьох томах)

13.09.2019 | 13:05

21 ВЕРЕСНЯ о 13.00 у рамках 26 BookForum у Львові відбудеться презентація видання “Історія війн та військового мистецтва” (у трьох томах). Захід проходитиме у межах тематичного кластеру “Історія”.
Місце проведення – Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, головний читальний зал (вул. Драгоманова, 5).
У заході візьмуть участь: один з авторів книги, доктор історичних наук Леонтій Войтович та професор історії, фахівець із історії військової справи УНР, історичного краєзнавства Віктор Голубко.
Військова справа і озброєння є невід’ємною та істотною частиною людської культури...

Читати »